Woningzoekenden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Mocht de eigenaar een woning gedurende ten hoogste dertien weken vruchteloos hebben aangeboden aan de door de gemeente aangewezen categorieën woningzoekenden, dan verlenen burgemeester en wethouders de vergunning aan de kandidaat van de eigenaar. De door de eigenaar gevraagde huurprijs bij de aanbieding mag niet hoger zijn dan maximaal redelijk, dan winkel huren amsterdam wel redelijk met het oog op de marktprijzen. Bij verkoop moet de gevraagde koopprijs eveneens redelijk zijn met het oog op de marktprijzen.
Ad c Onttrekking, samenvoeging en omzetting De omvang van de woningvoorraad is bepalend voor de mogelijkheid om aan woningzoekenden passende woonruimte te kunnen toewijzen. De rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte zou worden bemoeilijkt als eigenaren de winkel huren schiphol woningvoorraad zonder meer konden verkleinen. In de Huisvestingswet zijn daarom regels opgenomen waardoor onttrekking, samenvoeging en omzetting aan een vergunningstelsel kunnen worden onderworpen (art. 30 t/m 39 Huisvw): Ten eerste kan in de huisvestingsverordening worden bepaald dat woningen niet zonder vergunning aan hun bestemming kunnen worden onttrokken, door bijvoorbeeld het in gebruik nemen van een woning als kantoor of het slopen van een woning. Ten tweede kan bepaald worden dat woonruimte niet zonder vergunning mag worden samengevoegd. Ook samenvoeging leidt tot vermindering van de woningvoorraad. Ten derde kan winkel huren rotterdam verboden worden om zonder vergunning zelfstandige woonruimte om te zetten in onzelfstandige woonruimte. Ten vierde kan splitsing zonder vergunning worden verboden. Splitsing houdt in dat een eigendomsrecht op een gebouw wordt gesplitst in appartementsrechten zodat gedeelten van een gebouw als woonruimte in gebruik kunnen worden genomen. Een pand met verschillende verhuurde winkel huren utrecht woningen kan na splitsing per woning worden verkocht boven de koopprijsgrens, waardoor de goedkopewoningvoorraad wordt verkleind.

Relatie met andere wetgeving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Art. 38a vervolgt met te bepalen dat de gemeenteraad bij het vaststellen van een bestemmingsplan rekening moet houden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. De wet regelt verder dat een aanvrager om een aanlegvergunning, een winkel huren amsterdam bouwvergunning, of een vrijstelling als bedoeld in de Wet op de ruimtelijke ordening, een rapport moet overleggen waarin de archeologische waarde van het betreffende terrein moet zijn vastgesteld.
De belangrijkste taak van de provincie is het aanwijzen van archeologische attentiegebieden (art. 44 Monw).
Ad h Opgravingsvergunning Art. 45 Monw verbiedt het doen van opgravingen zonder schriftelijke vergunning van de winkel huren schiphol minister van OC&W. Onder opgravingen wordt verstaan: het verrichten van werkzaamheden met als doel het opsporen of onderzoeken van monumenten, waardoor verstoring van de bodem optreedt. Een vergunning wordt alleen verleend aan ter zake kundigen en is altijd beperkt tot een bepaalde opgraving of tot een bepaald gebied.
Wanneer derden bij opgravingen roerende monumenten vinden waarvan niemand het eigendom kan claimen, worden winkel huren rotterdam deze eigendom van de provincie, van de gemeente indien zij beschikt over een depot waarin roerende monumenten kunnen worden opgeslagen of van de staat indien de monumenten buiten het grondgebied van een gemeente zijn gevonden. De Monumentenwet heeft raakvlakken met de Woningwet, WRO en WSDV.
Woningwet Wanneer aan een monument bouwactiviteiten plaatsvinden, is naast een vergunning op grond van de Monumentenwet ook altijd een bouwvergunning op grond van de Woningwet vereist. Dit geldt ook wanneer aan een monument bouwactiviteiten plaatsvinden die op grond van de Woningwet bouwvergunningsvrij zijn (zogenoemde vrije bouwwerken). De bepalingen voor winkel huren utrecht vrije bouwwerken in art. 43 Wonw gelden namelijk niet indien er sprake is van een monument als bedoeld in de Monumentenwet of in een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening (art. 43 lid 2 Wonw).

Aanvullende voorwaarden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De minister kan de vergunning weigeren als de instelling onvoldoende rekening houdt met de gevolgen voor de huurders van de te verkopen woningen. Ook als de instelling onvoldoende motiveert waarom ze niet aan een ander verkoopt, bijvoorbeeld de eigen huurder, of als het winkel huren amsterdam Bbsh niet wordt nageleefd, kan de minister weigeren de vergunning te verlenen.
Toegelaten instellingen moeten het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid in acht nemen (art. 1 lf Bbsh). Voor het financiële toezicht gebruikt de minister het nog te behandelen Centraal fonds voor de volkshuisvesting (subpar. 7.1.6). Het toezicht is vooral achteraf. Binnen de corporaties zelf moet het toezicht deugdelijk geregeld zijn.
7 .1 .2 Criteria voor toelating Instellingen worden slechts door de Kroon toegelaten indien de instelling uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam is en alleen uitkeringen doet in het belang winkel huren schiphol van de volkshuisvesting. Art. 7 en 8 Bbsh geven aanvullende voorwaarden voor toelating. Zo moet onder andere in de statuten staan: in welke gemeente(n) de instelling werkzaam is; hoe voorzien is in een toezichthoudend orgaan op het bestuur, onafhankelijk van dat bestuur of van de instelling; dat in het bestuur of het toezichthoudend orgaan geen leden van het college van burgemeester en wethouders winkel huren rotterdam van de gemeente waar de instelling gevestigd is of werkzaam is, zitting kunnen hebben; hoe huurders voldoende invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de instelling en ten minste één plaats in het bestuur kunnen vervullen; dat statutenwijziging slechts mag plaatsvinden na toestemming van de minister.
Vereist is dat de financiële draagkracht van de instelling voldoende is (art. 8 Bbsh).
7.1 Toegelaten instellingen en het Besluit beheer sociale-huursector 287
7.1.3 Werkzaamheden van de instellingen De toegelaten instelling is uitsluitend werkzaam op het gebied van de winkel huren utrecht volkshuisvesting. Dat gebied van de volkshuisvesting omvat uitsluitend (art. 11 lid 2 Bbsh): a het bouwen, verwerven, bezwaren en slopen van woongelegenheden en onroerende aanhorigheden (dat zijn bijbehorende onroerende bezittingen);

De aanhouding

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De aanhouding als gevolg van de verklaring van de provincie of de minister dat een verordening respectievelijk een AMvB wordt voorbereid, duurt totdat de verordening of de AMvB in werking is winkel huren amsterdam getreden maar niet langer dan zes respectievelijk negen maanden (art. 50 lid 2 onder e en f Wonw, 4.1 lid 5 en 4.3 lid 4 Wro).
Het geldend worden van het nieuwe bestemmingsplan kan enige tijd duren. Het kan voorkomen dat een bouwplan zowel past in het geldende als in het nieuwe, nog niet geldende bestemmingsplan. Het aanhouden van de beslissing op de aanvraag bouwvergunning ligt dan niet voor de hand: het bouwplan past immers in geldend en nieuw ruimtelijk beleid. Op winkel huren schiphol grond van art. 50 lid 3 onder a Wonw kan de bouwvergunning dan zonder meer worden verleend. Indien het bouwplan niet in overeenstemming is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan kan de beslissing worden aangehouden. Indien het mogelijk en gewenst is een ontheffings-, project- of afwijkingsbesluit te nemen als bedoeld in art. 50 lid 3 Wonw, moet na dat besluit de bouwvergunning worden verleend. Indien het bouwplan niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan, kan de bouwvergunning worden geweigerd. Op grond van art. 46 lid 3 Wonw moet echter eerst worden nagegaan of het mogelijk en gewenst is het daar genoemde ontheffings- of projectbesluit te nemen; na dat besluit moet de bouwvergunning worden verleend.
Indien het bouwplan niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan en ook niet met het in winkel huren rotterdam voorbereiding zijnde bestemmingsplan, kan de bouwvergunning worden geweigerd. Op grond van art. 46 lid 3 en 50 lid 3 Wonw moet echter eerst worden nagegaan of het mogelijk en gewenst is het in die artikelen genoemde ontheffings- project- of afwijkingsbesluit te nemen; na dat besluit moet de bouwvergunning worden verleend.
In tabel 6.3 wordt een overzicht gegeven van besluitmogelijkheden op de aanvraag bouwvergunning. De aard van het bouwplan en de inhoud van het bestemmingsplan zijn de variabelen. Dat wil zeggen dat er geen andere weigeringsgronden zijn of redenen om de beslissing op de aanvraag aan te houden, dus dat aannemelijk is dat het bouwvergunningplichtige bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit en de bouwverordening, het bouwplan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand, en er geen sprake is van toepassing van de Wet Bibob, geen strijd bestaat met een exploitatieplan, geen monumentenvergunning nodig is, geen sprake is van het oprichten of veranderen van een inrichting waarvoor een vergunning op winkel huren utrecht grond van de Wet milieubeheer of de Kernenergiewet nodig is, geen sprake is van ernstige bodemverontreiniging, geen aanvraag is ingediend om een toelating als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen of geen ontheffing als bedoeld in art. 7 Bouwbesluit 2003 nodig is.

Internationale verplichtingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Veel internationale verplichtingen van Nederland vloeien voort uit Richtlijnen die door de Europese Unie worden winkel huren amsterdam vastgesteld. Deze Richtlijnen moeten door Nederland worden omgezet in een Nederlandse wettelijke regeling. Indien een EU-richtlijn of een internationaal verdrag betrekking heeft op een Woningwet-onderwerp, kan een AMvB worden vastgesteld die een weigeringsgrond voor een bouwvergunning kan opleveren. Een dergelijke AMvB is nog niet tot stand gekomen.
6.4.2 Bouwverordening In hoofdstuk 5 is ingegaan op art. 8 lid 1 Wonw op grond waarvan de gemeenteraad een bouwverordening vaststelt, die uitsluitend de voorschriften bevat ten aanzien van de in art. 8 lid 2 Wonw genoemde onderwerpen. In hoofdstuk 5 zijn de onderwerpen gebruik, slopen en winkel huren schiphol de welstandscommissie behandeld. In deze paragraaf komen de onderdelen van de bouwverordening aan de orde ten aanzien van nieuwbouw: gebruiksvoorschriften en het tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem.
De regering zou een AMvB kunnen maken om onderwerpen aan de bouwverordening toe te voegen of de eenheid in bouwverordeningen te bevorderen (art. 8 lid 7 en 8 Wonw) waaraan de bouwverordeningen moeten worden aangepast (art. 8 lid 8 Wonw), maar van die mogelijkheid is geen gebruikgemaakt.
Gebruiksvoorschriften De bouwverordening bevat voorschriften omtrent het gebruik van woningen, woonketen, winkel huren rotterdam woonwagens, andere gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, en standplaatsen, waaronder in elk geval zijn begrepen voor
6.4 Weigeringsgronden bouwvergunning 251
schriften met betrekking tot de beschikbaarheid van drinkwater en energie en met betrekking tot brandveiligheid (art. 8 lid 2 Wonw). Deze gebruiksvoorschriften hebben ten dele een bouwtechnisch karakter.
• Voorbeeld Art. 2.1. 7 Eis tot aansluiting aan de waterleiding De in art. 3.119 van het Bouwbesluit 2003 bedoelde, in bouwwerken aan te brengen voorzieningen voor drinkwater moeten zijn winkel huren utrecht aangesloten aan het distributienet van de openbare waterleiding: a indien het bouwwerk op ten hoogste 50 m afstand van de dichtst bij zijnde leiding van het distributienet is gelegen; of b indien het bouwwerk op een grotere afstand dan 50 m van de dichtst bij zijnde leiding van het distributienet is gelegen, maar de kosten van aansluiting voor het desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 50 m.

Antenne-installatie ten behoeve van mobiele telecommunicatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Antenne-installatie ten behoeve van mobiele telecommunicatie: 1 bij bouwen op of aan een bouwwerk: a de hoogte van de antenne is, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, minder dan 0,5 m, en de techniekkast: is inpandig of ondergronds geplaatst; op de grond geplaatst en kleiner dan 0,2 m3 of op een plat dak geplaatst, kleiner dan 0,2 m3 en meer dan 1 m achter de winkel huren amsterdam dakrand geplaatst; of b de hoogte van de antenne is, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, of indien bevestigd aan een gevel van een gebouw, gemeten vanaf het punt waarop de antenne, met antennedrager, het dakvlak kruist, minder dan 5 m, en: de antenne, met antennedrager, is geplaatst op een hoogte van meer dan 9 m, gemeten vanaf het bij het bouwwerk aansluitende terrein; de techniekkast: is inpandig of winkel huren schiphol ondergronds geplaatst; of op een plat dak geplaatst, kleiner dan 2 m3 en meer dan 1 m achter de dakrand geplaatst; de bedrading is in of direct langs de antennedrager of inpandig aangebracht, dan wel in een kabelgoot, mits deze kabelgoot meer dan 1 m achter de voorgevel is geplaatst; en de antennedrager bij plaatsing op het dak van een gebouw: aan of bij een het dak aanwezig object is geplaatst; in het middenj van het dak is geplaatst; of elders op het dak is geplaatst, mits de afstand in meter tot de voorgevel van het bouwwerk ten minste gelijk is aan: 18 gedeeld door de hoogte waarop de antenne, met antennedrager, is geplaatst, gemeten vanaf het bij het gebouw aansluitende terrein tot aan de voet van de antenne, met antennedrager; of 2 bij winkel huren rotterdam bouwen op of aan een hoogspanningsmast, wegportaal, reclamezuil, lichtmast, windmolen, sirenemast, een niet van een bouwwerk deel uitmakende schoorsteen, of op een bouwvergunningplichtige antenne-installatie: a de hoogte van de antenne, met antennedrager, is, gemeten vanaf de voet minder dan 5 m; b de antenne is geplaatst op een hoogte van meer dan 3 m, gemeten vanaf het bij het bouwwerk aansluitende terrein; en c de techniekkast: . inpandig of ondergronds is geplaatst; of · op de grond is geplaatst en kleiner is dan 2 m3; F andere antenne-installatie: 1 de winkel huren utrecht antenne-installatie is achter het voorerf geplaatst; 2 indien het een schotelantenne betreft: a de doorsnede van de antenne is minder dan 2 m; en b de hoogte van de antenne, met antennedrager, is, gemeten vanaf de voet, minder dan 3 m;

Welstandseisen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Verreweg de meeste gemeenten vinden dat er voor de bouwwerken in de gemeente redelijke eisen van welstand (schoonheidseisen) moeten gelden. Er zijn weinig gemeenteraden die kantoor huren hoogeveen gebruikmaken van de mogelijkheid van art. 12 lid 2 Wonw om te besluiten dat deze eisen niet gelden. Gewoonlijk gelden er dus redelijke eisen van welstand. Hoe burgemeester en wethouders van de gemeente moeten beoordelen of een bouwwerk in strijd is met redelijk eisen van welstand, staat in de welstandsnota die de kantoor huren nieuwegein gemeenteraad vaststelt. Het uiterlijk van een bouwwerk mag niet in strijd zijn met redelijke eisen van welstand (art. 12 lid 1 Wonw). De beoordeling daarvan moet gebeuren naar de criteria in de welstandsnota. Burgemeester en wethouders beoordelen aan de hand van deze criteria of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of standplaats, waarop een aanvraag om bouwvergunning betrekking heeft, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan in strijd zijn met redelijke eisen van welstand; of het uiterlijk van: 1° een kantoor huren hoofddorp bestaand bouwwerk, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk, 2° een bestaande standplaats, 3° een te bouwen bouwwerk voor het bouwen waarvan op grond van art. 43 geen bouwvergunning is vereist, in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand (art. 12a lid 1 Wonw).
Voor bestaande bouwwerken is dus van belang dat ze niet in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand. Voor bouwvergunningplichtige bouwwerken is van belang dat ze niet in strijd zijn met redelijke eisen van welstand.
•Voorbeeld Denkbaar is dat een kantoor huren emmen eigenaar het uiterlijk van een gebouw ernstig verwaarloost of een bepaalde verf aanbrengt waardoor de schoonheid in ernstige mate wordt aangetast; burgemeester en wethouders moeten dat beoordelen aan de hand van de criteria in de door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota.

Exploitatieplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Vaststellen exploitatieplan en de onderdelen ervan De gemeenteraad stelt het exploitatieplan vast voor gronden waarop een bouwplan is voorgenomen dat vermeld is in het Bro. Het gaat niet om kleinschalige bouwplannen. Art. 6.2 Bro wijst aan a de bouw van een of meer kantoor huren hoogeveen woningen; b de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen; c de uitbreiding van een hoofdgebouw met ten minste 1000 m2 of met een of meer woningen; d de verbouwing van een of meer aangesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste 10 woningen worden gerealiseerd; e de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere kantoor huren nieuwegein doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of horecadoeleinden, mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies ten minste 1 000 m2 bedraagt; f de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1000 m2•
Een exploitatieplan wordt gelijktijdig vastgesteld en bekendgemaakt met de ruimtelijke plannen die het bouwplan mogelijk maken. Het zijn 1 het bestemmingsplan, 2 de wijziging van het kantoor huren hoofddorp bestemmingsplan (art. 3.6 lid 1 Wro), 3 het projectbesluit of 4 het besluit tot afwijking van een beheersverordening (art. 3.40 lid 1 Wro).
Vaststelling van het exploitatieplan vindt plaats door de gemeenteraad. De vaststelling valt dan samen met zijn besluit bij 1, 3 en 4 of het besluit van
4.6 Financiële bepalingen 185
burgemeester en wethouders bij 2. Indien het nemen van het projectbesluit is gedelegeerd aan burgemeester en wethouders, kan daarbij ook het vaststellen van het exploitatieplan aan burgemeester en wethouders worden gedelegeerd.
De gemeenteraad kan ook besluiten geen exploitatieplan vast te stellen. Dat besluit wordt gelijktijdig met het besluit bij 1, 2, 3 en 4 genomen maar is alleen toegestaan als: · het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden anderszins verzekerd is, én het niet noodzakelijk is een besluit te nemen over bepaalde zaken die bij een exploitatieplan (facultatief) kunnen worden geregeld. Deze facultatieve bestanddelen van het exploitatieplan zijn (art. 6.13 lid lc onder 4 en 5, en lid 2 onder b, c en d Wro): 1 een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden; 2 een kantoor huren emmen fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen; beide als deel van de exploitatieopzet. Verder kan de gemeenteraad in het exploitatieplan opnemen: 3 eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied; 4 regels omtrent het uitvoeren van deze werken en werkzaamheden; 5 een uitwerking van de uitvoerbaarheidregels in een bestemmingsplan of projectbesluit, die betrekking hebben op de woningbouwcategorieën.

Provinciale Staten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Indien Provinciale Staten niet hebben besloten dat Gedeputeerde Staten de voor de verwezenlijking van het provinciale project benodigde besluiten nemen, ligt de bevoegdheid daartoe nog bij kantoor huren hoogeveen gemeente en waterschap. Het is mogelijk dat die bestuursorganen op grond van hun eigen beleid niet de besluiten willen nemen om het provinciale project naar de wens van de provincie uit te voeren. Meestal is er dan een conflictsituatie. De provincie heeft dan de mogelijkheid een besluit te nemen in de plaats van de bestuursorganen (art. 3.34 Wro). Gedeputeerde Staten kunnen de beslissing nemen indien een bestuursorgaan, uitgezonderd een bestuursorgaan van het Rijk, niet of niet tijdig overeenkomstig de aanvraag beslist, dan wel een beslissing neemt die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten wijziging behoeft. Indien Gedeputeerde Staten voornemens zijn zelf een beslissing te nemen, plegen zij overleg met het bestuursorgaan dat in eerste kantoor huren nieuwegein aanleg bevoegd is te beslissen.
4.3.3 Rijkscoördinatie In geval van rijkscoördinatie moet eveneens eerst het ‘startbesluit’ tot coördinatie worden genomen, waarin wordt bepaald dat de verwezenlijking van een onderdeel van het nationaal ruimtelijk beleid het wenselijk maakt dat besluiten worden gecoördineerd. Het startbesluit kan bij wet worden genomen of bij een besluit van een minister in overeenstemming met (het gevoelen van) de ministerraad. Een besluit daartoe van een minister wordt toegezonden kantoor huren hoofddorp aan Tweede en Eerste Kamer. Aan het besluit wordt geen uitvoering gegeven dan nadat beide kamers daarmee hebben ingestemd. Met het besluit wordt geacht te zijn ingestemd indien geen van beide kamers binnen vier weken na de toezending van dat besluit een besluit heeft genomen omtrent de behandeling daarvan (art. 3.35 lid 8 Wro). Indien bij het startbesluit niet alleen wordt besloten bepaalde besluiten te coördineren maar ook een rijksinpassingsplan vast te stellen, wordt de kantoor huren emmen bestemmingsplanprocedure gevolgd voor de totstandkoming van het rijksinpassingsplan. Daarbij wordt de minister aangewezen die in de plaats treedt van burgemeester en wethouders en gezamenlijk met de minister van VROM in de plaats treedt van de gemeenteraad.

Het voorbereidingsbesluit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De situatie ten aanzien van gebruiken en slopen kan ook worden bevroren, maar dan moet het voorbereidingsbesluit worden ‘aangekleed’: om te voorkomen dat een gebied minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van de in voorbereiding zijnde bestemming, kan bij het voorbereidingsbesluit worden bepaald, dat het verboden is bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te slopen in de aangegeven gebieden of het gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen.
150 4 Wet ruimtelijke ordening
De werken of werkzaamheden mogen dan alleen plaatsvinden met een aanlegvergunning, het slopen alleen met een sloopvergunning en het gebruik wijzigen alleen met een (eventuele) ontheffing. Het kantoor huren hoogeveen voorbereidingsbesluit vervalt na een jaar (art. 3.7 lid 5 Wro), tenzij binnen het jaar een ontwerp voor een bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Als de gemeente daarmee langer dan een jaar wacht, behoeven belanghebbenden daar niet onder te lijden: zij hebben het recht de geplande activiteiten te verrichten omdat die passen in het geldende bestemmingsplan.
Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen beroep open: art. 3.7 Wro staat op de bijlage van de Algemene wet bestuursrecht, de negatieve lijst. Het voorbereidingsbesluit dient om een gebied acuut te beschermen. Zou wel beroep openstaan, dan zou er daardoor altijd nog wel tijd zijn om een aanvraag bouwvergunning in te dienen in strijd met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. De benodigde kantoor huren nieuwegein bescherming wordt dan niet bereikt.
Voorbereiding van het bestemmingsplan De minimumeisen aan de verplichte toelichting bij het bestemmingsplan geven al aan dat veel zaken van tevoren onderzocht moeten worden. Zeker als het een gebied betreft waar ontwikkelingen aan de orde zijn, zal de gemeente vaak specialisten moeten inschakelen. Burgemeester en wethouders die voor de gemeenteraad de besluiten moeten voorbereiden, zijn verplicht met de besturen van betrokken gemeenten en kantoor huren hoofddorp waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn, overleg te voeren (art. 3.1.1 Bro). Gemeenten, provincie en Rijk zullen in het overleg hun mening geven die gebaseerd kan zijn op een structuurvisie of – bij provincie en Rijk – op algemene regels: de provinciale verordening of een AMvB (zie hierover paragraaf 4.5). De meningsvorming van de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen zal eveneens plaatsvinden aan de hand van beleidsregels, bijvoorbeeld de Beleidsregels grote rivieren van de minister van Verkeer en Waterstaat ter voorkoming van bouwen in het gebied van de rivier of de beleidsregels van een waterschap op grond waarvan bij bouwplannen ook in extra oppervlakte water moet kantoor huren emmen worden voorzien. Onderzoek, overleg en inspraak leiden uiteindelijk tot de definitieve versie van het ontwerp-bestemmingsplan.