Bestuursrecht algemeen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan op een verzoek om vergoeding van schade, die veroorzaakt zou zijn binnen het kader van de uitoefening door dat orgaan van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid, is (ook indien dat verzoek niet op een specifieke wettelijke kantoorruimte huren amsterdam grondslag is gebaseerd) een publiekrechtelijke rechtshandeling en dus een besluit als bedoeld in art. 1 :3 Awb. De Afdeling overwoog hiertoe het volgende. Een publiekrechtelijke rechtshandeling is een op rechtsgevolg gerichte beslissing van een bestuursorgaan, dat de bevoegdheid tot het nemen van die beslissing ontleent aan het publiekrecht. Zoals volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 29 november 1996 (nr. E03.94. l 703, AB 1997/ 66) berust de bevoegdheid van een bestuursorgaan tot het nemen van een beslissing op een verzoek om vergoeding van schade, voor zover het schade kantoorruimte huren schiphol betreft ten gevolge van de onrechtmatige uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid, op het (in art. 6:162 BW en in art. 8:73 Awb tot uiting komende) algemeen geldende rechtsbeginsel, volgens welke degene die door aan hem toerekenbaar onrechtmatig handelen of nalaten schade heeft veroorzaakt, is gehouden die aan de benadeelde te vergoeden. Dit rechtsbeginsel is publiekrechtelijk van aard indien het zijn werking doet voelen in een door de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid ontstane rechtsverhouding. Uit de kantoorruimte huren rotterdam uitspraak van de Afdeling van 18 februari 1997 (inzake nr. E03.94.1886, JB 1997, 47) volgt dat de bevoegdheid tot het nemen van een beslissing op een verzoek om schadevergoeding, voor zover het schade betreft die is ontstaan door de rechtmatige uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid, berust op het (mede aan art. 3:4 lid 2 Awb ten grondslag liggende) rechtsbeginsel van ‘égalité devant les charges publiques’ (gelijkheid voor openbare lasten). Op grond kantoorruimte huren utrecht van dit beginsel zijn bestuursorganen gehouden tot compensatie van onevenredige (buiten het normale maatschappelijke risico vallende en op een beperkte groep burgers of instellingen drukkende) schade die is ontstaan in een door de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid ontstane rechtsverhouding.

De Wet geluidhinder (WGH)

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het ministerie van LNV, de Algemene Inspectiedienst (AID), controleert of de meststoffen op een bedrijf op verantwoorde wijze worden gebruikt of afgevoerd.
De wet bevat een regeling over productierechten: dat zijn varkens- en pluimveerechten. Een varkensrecht is het gemiddeld aantal varkens, uitgedrukt in varkenseenheden, dat op grond van hoofdstuk V van de wet kantoorruimte huren amsterdam in een kalenderjaar ten hoogste mag worden gehouden. Een pluimveerecht is het gemiddeld aantal kippen en kalkoenen, uitgedrukt in pluimvee-eenheden, dat op grond van dat hoofdstuk in een kalenderjaar ten hoogste mag worden gehouden.
De minister van LNV dient de wet te handhaven. Hij kan onder meer een bestuurlijke boete opleggen op grond van art. 51 van de wet.
9.16.4 Wetgeving voor geluid
De belangrijkste wet met regels kantoorruimte huren schiphol ter bestrijding van geluidsoverlast, is de Wet geluidhinder. Maar ook de Luchtvaartwet heeft onder andere deze doelstelling, waar het gaat om de overlast van vliegtuigen.
Wet geluidhinder De Wet geluidhinder (WGH) gaat uit van drie vormen van geluidhinderbestrijding: 1 De eerste doelstelling is bestrijding van geluidhinder aan de bron. 2 De tweede doelstelling is, ervan uitgaande dat de bestrijding van geluidhinder aan de bron niet voldoende oplevert, geluidhinderbestrijding in het gebied tussen bron en ontvanger. 3 Het sluitstuk van de kantoorruimte huren rotterdam bestrijding van geluidhinder wordt bereikt door het treffen van maatregelen bij de ontvanger van het geluid, bijvoorbeeld door geluidsisolatie van woningen.
Ad 1 Bronbestrijding Voor het bestrijden van de geluidhinder aan de bron kunnen AMvB’s worden vastgesteld voor toestellen. Het betreft het vervaardigen, invoeren, in voorraad hebben, te koop aanbieden, afleveren, en kantoorruimte huren utrecht het (behalve in particulier huishoudens) gebruiken er van (art. 2 WGH).
• Voorbeeld Bronbestrijding kan geschieden door het stellen van regels die de geluidsproductie van motorvoertuigen en bromfietsen regelen.

De Afdeling bestuursrecht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De dwangsombeschikking wordt net als het besluit tot toepassing van bestuursdwang direct van kracht (art. 20.4 Wm). Evenals tegen de aanzegging bestuursdwang kan tegen het besluit tot het opleggen kantoorruimte huren amsterdam van een dwangsom na de bezwaarschriftenprocedure rechtstreeks bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld. Op verzoek kan de voorzitter van de Afdeling een voorlopige voorziening treffen, indien een bezwaar- of beroepschrift is ingediend.
Bij een handhavingsbesluit op initiatief van het bestuur, kan het besluiten de procedure van afdeling 3.4 Awb toe te passen. Bij kantoorruimte huren schiphol een handhavingsbesluit op verzoek (zie art. 18.14 lid 1 Wm) mag het bestuur in principe niet besluiten de meer tijd kostende voorbereidingsprocedure te volgen van afdeling 3.4 Awb (zie ABRvS 5 maart 1998, AB 1998/409). In bepaalde gevallen is het geoorloofd dat er gedoogd wordt, bijvoorbeeld bij het zonder milieuvergunning in werking laten van een inrichting.
• Voorbeeld Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrecht blijkt dat één van de voorwaarden om tot gedogen te kantoorruimte huren rotterdam kunnen overgaan de situatie betreft dat er slechts sprake is van een overgangsperiode, ‘in die zin dat het illegaal in werking zijn van de inrichting op korte termijn kan worden beëindigd. Er moet in dit geval voldoende grond zijn voor de verwachting dat op korte termijn vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor kantoorruimte huren utrecht de inrichting zal worden verleend. Een andere voorwaarde is dat het gedoogbesluit voor een bepaalde, zo kort mogelijke termijn wordt afgegeven.’ (ABRvS 16f ebruari 2000, AB 2000/312)

Verslag-, registratie- en meetverpllchtlngen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het gaat bijvoorbeeld om het verrichten van berekeningen, metingen of tellingen en het nemen of analyseren van monsters of het anderszins verrichten van onderzoek naar de aard of mate van kantoor huren amsterdam verontreinigingen in stoffen, producten, afvalstoffen, afvalwater, lucht, oppervlaktewater, grond, organismen of bodem, maar ook om het afgeven, wijzigen, schorsen, intrekken of weigeren van certificaten. Op grond daarvan kunnen instellingen bijvoorbeeld alleen werken als ze erkend zijn door de minister of handelen overeenkomstig bij of krachtens de AMvB gestelde eisen omtrent de onafhankelijkheid, deskundigheid, bekwaamheid, betrouwbaarheid, financiële draagkracht of andere eisen kantoor huren schiphol waarmee de kwaliteit van de werkzaamheden en de integriteit van degene die een werkzaamheid uitvoert kan worden bevorderd.
In de Wet milieubeheer is hoofdstuk 12 opgenomen op grond waarvan in een AMvB voor bepaalde bedrijven de verplichting kan worden opgelegd een milieuverslag op te stellen. Het gaat om de grote bedrijven kantoor huren rottrerdam waarvoor Gedeputeerde Staten het milieuvergunningverlenend bestuursorgaan zijn. Het jaarlijks op te stellen verslag moet op een beknopte en voor een algemeen publiek begrijpelijke wijze zijn geformuleerd. Het moet op hoofdlijnen duidelijk maken wat er in de onderneming plaatsvindt, welke milieubelasting dat oplevert en welke maatregelen zijn genomen om het milieu te beschermen, met inbegrip kantoor huren utrecht van een samenvatting van de relevante kwantitatieve ge
386 9 Wet milieubeheer
gevens. Inzicht moet worden gegeven in de verschillen ten opzichte van het vorige jaar en in de ontwikkelingen.

Wijziging van de vergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Geldingsduur van de vergunning
De geldingsduur is onbeperkt tenzij een tijdelijke vergunning is gegeven. Het bestuursorgaan dat de vergunning verleent, moet regelmatig bekijken of de vergunning met haar beperkingen en voorschriften nog wel bij de tijd is; zo niet dan moet zij deze actualiseren. De vergunning kantoor huren amsterdam kan worden ingetrokken indien aan de in de wet beschreven voorwaarden is voldaan. De termijn voor een tijdelijke vergunning is ten hoogste vijf jaar. De aard van de inrichting of het experimentele karakter (gericht op minder nadelige gevolgen voor het milieu of op beter inzicht in de gevolgen voor het milieu) kan reden zijn kantoor huren schiphol om een tijdelijke vergunning te geven (art. 8.17 Wm). Ook kan uit de aanvraag blijken dat de vergunning voor een bepaalde termijn wordt gevraagd. De vergunning heeft betrekking op ieder die de inrichting drijft (art. 8.20 lid 1 Wm). Bij verkoop van het bedrijf gaat de vergunning mee. Een AMvB kan soorten bedrijven (bijvoorbeeld afvalverwerkingsbedrijven) aanwijzen waarvoor alleen persoonsgebonden vergunningen worden afgegeven (art. 8.20 lid 3 Wm). De betrouwbaarheid van kantoor huren rottrerdam de exploitant moet gewaarborgd zijn.
Het bestuursorgaan dat de vergunning verleent, moet regelmatig bekijken of beperkingen bij en voorschriften aan een milieuvergunning nog wel bij de tijd zijn (art. 8.22 Wm). Het gaat er daarbij om de beperkingen bij de ver
9.5 Vergunningen voor inrichtingen 373
gunning of de voorschriften zonodig aan te scherpen, met het oog op de technische mogelijkheden en op de ontwikkelingen in de kwaliteit van het milieu. Indien de mogelijkheden of ontwikkelingen kantoor huren utrecht daartoe aanleiding geven, moet het bevoegd gezag tot actualiseren van de beperkingen en voorschriften overgaan.

Aanwijzing vergunningplicht in het Activiteitenbesluit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De inrichtingen waarop hoofdstuk 8 Wm betrekking heeft, staan opgesomd in de AMvB ‘Inrichtingen- en vergunningenbesluit Milieubeheer’ (IVB) dat de categorieën van inrichtingen aanwijst, die kantoor huren amsterdam nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken.
• Voorbeeld Voor wat betreft het motorisch vermogen geldt bijvoorbeeld een bedrijf pas als inrichting in de zin van de Wet milieubeheer als het vermogen van elektro- of verbrandingsmotoren groter kantoor huren schiphol  is dan 1,5 kW (art. 1 .1 a en b IVB).
Een inrichting kan meer dan één gebouw of vestiging betreffen: als één inrichting worden beschouwd de tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn kantoor huren rottrerdam gelegen. De minister van VROM kan nadere regels stellen met betrekking tot hetgeen in de Wm en de daarop berustende bepalingen onder inrichting wordt verstaan (art. 1.1 lid 4 Wm).
In bijlage 1 van de AMvB – het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer of Activiteitenbesluit (Ab) – staan de vergunningplichtige bedrijven in categorieën opgesomd: de Lijst van vergunningplichtige kantoor huren utrecht inrichtingen. Doordat nu alleen de vergunningplichtige inrichtingen zijn aangewezen, is voor de meeste bedrijven de vergunningplicht vervallen.
De lijst bevat de volgende categorieën.

Wet milieubeheer

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Als deze waarden niet worden bereikt moeten burgemeester en wethouders op grond van art. 5.9 Wm een plan winkel huren amsterdam vaststellen waarin wordt aangegeven op welke wijze en door middel van welke maatregelen voldaan zal worden aan de grenswaarde, binnen de voor die waarde gestelde termijn.
In bijlage 2 staan ook richtwaarden.
•Voorbeeld Voorschrift 8.1 a Voor ozon geldt de volgende richtwaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens, die op 1 januari 201 0 zo veel mogelijk is bereikt: 120 microgram per m3 als hoogste acht-uurgemiddelde concentratie van een dag, waarbij geldt dat deze gemiddeld over winkel huren schiphol drie jaar op maximaal vijfentwintig dagen per kalenderjaar mag worden overschreden. ( … )
De minister van VROM moet een plan vaststellen waarin wordt aangegeven op welke wijze, met inzet van proportionele maatregelen, zo veel mogelijk voldaan zal worden aan de in bijlage 2 Wm genoemde richtwaarden, binnen de voor die waarde gestelde termijn. Hij moet voor de uitvoering zorg dragen (art. 5.10 Wm).
9.3.4 Programma’s voor verbetering luchtkwaliteit
In bijlage 2 zijn eveneens grenswaarden opgenomen (waarvoor dus voor bestuursorganen de verplichting bestaat om ze in acht te nemen). Voor de in bijlage 2 opgesomde grenswaarden die winkel huren rotterdam overschreden of dreigen overschreden te worden moet de minister van VROM een nationaal programma vaststellen (art. 5.12 Wm) in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad.
Dit programma heet Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het Rijk, provincies en gemeenten werken winkel huren utrecht in het programma samen om in gebieden waar de normen voor luchtkwaliteit niet worden gehaald (overschrijdingsgebieden) de luchtkwaliteit te verbeteren.

Beschermde dieren- en plantensoorten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Welke beschermde dieren- en plantensoorten komen in en nabij het plangebied voor? Leidt het realiseren van het plan of de uitvoering van geplande werkzaamheden tot handelingen die strijdig zijn met de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet betreffende planten op hun winkel huren amsterdam groeiplaats of dieren in hun natuurlijke leefomgeving? Kan het plan of kunnen de voorgenomen werkzaamheden zodanig aangepast worden dat dergelijke handelingen niet of in mindere mate gepleegd worden? Is om de plannen te kunnen uitvoeren of de werkzaamheden te kunnen verrichten ontheffing (ex art. 75 Flora -en faunawet) van de verbodsbepalingen betreffende planten op de groeiplaats of winkel huren schiphol dieren in hun natuurlijke leefomgeving vereist?
Bij het beoordelen van aanvragen voor ontheffing ex art. 75 wordt onderscheid gemaakt in de volgende vier categorieën van soorten: 1 Soorten genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en ingevolge art. 75 lid 5 Flora- en faunawet, bij AMvB aangewezen bedreigde soorten. 2 Soorten die niet zijn opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en die niet ingevolge winkel huren rotterdam art. 75 lid 5 Flora- en faunawet, bij AMvB zijn aangewezen, met uitzondering van beschermde inheemse vogels. Ontheffing kan worden verleend, indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 3 Beschermde inheemse vogels. De hier bedoelde dwingende redenen van groot openbaar belang kunnen geen grond zijn voor het verlenen van een ontheffing. De Europese Vogelrichtlijn staat dat niet toe. 4 Voor meer algemene soorten zal een vrijstelling gelden. Dergelijke winkel huren utrecht soorten mogen dan worden verstoord, verjaagd of verplaatst van plekken waar ruimtelijk wordt ingegrepen. Daarvoor is dan geen ontheffing vereist.
Voor de strengst beschermde soorten (categorie 1) gelden de volgende toetsingscriteria:

Woningzoekenden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Mocht de eigenaar een woning gedurende ten hoogste dertien weken vruchteloos hebben aangeboden aan de door de gemeente aangewezen categorieën woningzoekenden, dan verlenen burgemeester en wethouders de vergunning aan de kandidaat van de eigenaar. De door de eigenaar gevraagde huurprijs bij de aanbieding mag niet hoger zijn dan maximaal redelijk, dan winkel huren amsterdam wel redelijk met het oog op de marktprijzen. Bij verkoop moet de gevraagde koopprijs eveneens redelijk zijn met het oog op de marktprijzen.
Ad c Onttrekking, samenvoeging en omzetting De omvang van de woningvoorraad is bepalend voor de mogelijkheid om aan woningzoekenden passende woonruimte te kunnen toewijzen. De rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte zou worden bemoeilijkt als eigenaren de winkel huren schiphol woningvoorraad zonder meer konden verkleinen. In de Huisvestingswet zijn daarom regels opgenomen waardoor onttrekking, samenvoeging en omzetting aan een vergunningstelsel kunnen worden onderworpen (art. 30 t/m 39 Huisvw): Ten eerste kan in de huisvestingsverordening worden bepaald dat woningen niet zonder vergunning aan hun bestemming kunnen worden onttrokken, door bijvoorbeeld het in gebruik nemen van een woning als kantoor of het slopen van een woning. Ten tweede kan bepaald worden dat woonruimte niet zonder vergunning mag worden samengevoegd. Ook samenvoeging leidt tot vermindering van de woningvoorraad. Ten derde kan winkel huren rotterdam verboden worden om zonder vergunning zelfstandige woonruimte om te zetten in onzelfstandige woonruimte. Ten vierde kan splitsing zonder vergunning worden verboden. Splitsing houdt in dat een eigendomsrecht op een gebouw wordt gesplitst in appartementsrechten zodat gedeelten van een gebouw als woonruimte in gebruik kunnen worden genomen. Een pand met verschillende verhuurde winkel huren utrecht woningen kan na splitsing per woning worden verkocht boven de koopprijsgrens, waardoor de goedkopewoningvoorraad wordt verkleind.

Relatie met andere wetgeving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Art. 38a vervolgt met te bepalen dat de gemeenteraad bij het vaststellen van een bestemmingsplan rekening moet houden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. De wet regelt verder dat een aanvrager om een aanlegvergunning, een winkel huren amsterdam bouwvergunning, of een vrijstelling als bedoeld in de Wet op de ruimtelijke ordening, een rapport moet overleggen waarin de archeologische waarde van het betreffende terrein moet zijn vastgesteld.
De belangrijkste taak van de provincie is het aanwijzen van archeologische attentiegebieden (art. 44 Monw).
Ad h Opgravingsvergunning Art. 45 Monw verbiedt het doen van opgravingen zonder schriftelijke vergunning van de winkel huren schiphol minister van OC&W. Onder opgravingen wordt verstaan: het verrichten van werkzaamheden met als doel het opsporen of onderzoeken van monumenten, waardoor verstoring van de bodem optreedt. Een vergunning wordt alleen verleend aan ter zake kundigen en is altijd beperkt tot een bepaalde opgraving of tot een bepaald gebied.
Wanneer derden bij opgravingen roerende monumenten vinden waarvan niemand het eigendom kan claimen, worden winkel huren rotterdam deze eigendom van de provincie, van de gemeente indien zij beschikt over een depot waarin roerende monumenten kunnen worden opgeslagen of van de staat indien de monumenten buiten het grondgebied van een gemeente zijn gevonden. De Monumentenwet heeft raakvlakken met de Woningwet, WRO en WSDV.
Woningwet Wanneer aan een monument bouwactiviteiten plaatsvinden, is naast een vergunning op grond van de Monumentenwet ook altijd een bouwvergunning op grond van de Woningwet vereist. Dit geldt ook wanneer aan een monument bouwactiviteiten plaatsvinden die op grond van de Woningwet bouwvergunningsvrij zijn (zogenoemde vrije bouwwerken). De bepalingen voor winkel huren utrecht vrije bouwwerken in art. 43 Wonw gelden namelijk niet indien er sprake is van een monument als bedoeld in de Monumentenwet of in een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening (art. 43 lid 2 Wonw).