Analyseren winstgevendheid product

Gerelateerde afbeelding

Analyseren winstgevendheid product/ afnemersgroepen/ distributiekanalen Deze analyse brengt in vele bedrijven aan het licht dat er grote verschillen bestaan in winstgevendheid van de verschillende categorieën. Hierop inspelen kan enerzijds leiden tot betere marges en anderzijds tot kantoorruimte huren amsterdam kostendaling in de productie. Hanteren marketingmix Niet alle elementen van de marketingmix zijn van even groot belang voor de kostprijs van het product. Door een inventarisatie van de verschillende elementen en de effectiviteit ervan (bijvoorbeeld reclame) kan een verlaging van de kosten bereikt worden.
Deze kerntaken kunnen onder meer de volgende consequenties hebben:
Ten aanzien van het personeel: bijbrengen nieuwe kennis; doorstroming personeelsbestand; loopbaanbegeleiding.
Ten aanzien van de kantoorruimte huren schiphol middelen: documentatie; gegevensverwerkende apparatuur.
Ten aanzien van de managementsystemen: marktonderzoek; budgettering; kosten-batenanalyses ten aanzien van zelfdoen c.q. uitbesteden; rol financiële afdeling bij analyses.
Verkoop Bij verkoop kan in verband met het verlagen van de kosten tevens gedacht worden aan de fysieke distributie.
De volgende kerntaken zijn te noemen: Vergroten omzet Het vergroten van de omzet bij gelijkblijvende verkoopkosten kantoorruimte huren rotterdam heeft tot gevolg dat de verkoopkosten als percentage van de kostprijs dalen. Dit effect werkt ook door op de reclamekosten. Voor sommige categorieën consumentenproducten vormen deze een belangrijk deel van de verkoopkosten. In dit verband noemen we het verschijnsel dat de reclamekosten per verkocht flesje Coca-Cola lager zijn dan per verkocht flesje PepsiCola. Dit heeft weer een gunstig effect kantoorruimte huren utrecht op de winstgevendheid. Verlagen distributiekosten De kosten van de fysieke distributie zijn in vele gevallen niet te verwaarlozen. Sommige soorten fysieke distributie zijn goedkoper dan andere. Ook hier kan een weloverwogen keuze van het systeem leiden tot een verlaging van de distributiekosten.

De concurrenten

Gerelateerde afbeelding

Een oordeel als zwak of sterk kan gegeven worden op grond van een vergelijking met de concurrenten en/ of de eisen die de marktpartijen stellen. Dit oordeel dient enerzijds gebaseerd te zijn op kantoorruimte huren amsterdam meningen en visies en anderzijds op ‘harde’, kwantitatieve en financiële informatie. De score sterk of zwak op elk van de hiervoor genoemde (functionele) gebieden kan pas gemaakt worden na een analyse van elk gebied en deze score te bezien vanuit een aantal aspecten. In de praktijk zien we ook wel dat het onderzoek wordt verricht door een team bestaande uit mensen uit het eigen bedrijf én organisatieadviseurs. Op deze manier wordt kennis van de organisatie gekoppeld aan grote kantoorruimte huren schiphol objectiviteit.
Zoals in het gehele proces van strategieformulering. speelt bij het maken van een sterkte/ zwakteanalyse het probleem van de betrouwbaarheid van de informatie. De informatie over de eigen organisatie is meestal wel voorhanden en betrouwbaar. Toch is het soms zo dat informatie over het verleden moet worden gereconstrueerd. Dit brengt soms mee dat ter wille van de tijd en de kosten concessies worden gedaan aan de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid. Men dient zich kantoorruimte huren rotterdam van deze punten goed rekenschap te geven door zich af te vragen hoe deze onnauwkeurigheid en zekere mate van onbetrouwbaarheid het beeld dat men heeft kunnen beïnvloeden. Het vraagstuk van de onnauwkeurigheid en de onbetrouwbaarheid doet zich evenzeer voor bij het inschatten van de positie en kantoorruimte huren utrecht kenmerken van de concurrenten. Hierover is de informatie vrijwel altijd nog moeilijker te verkrijgen dan over de eigen organisatie. Ook hier is het beter bewust te werken met bijvoorbeeld optimistische en pessimistische inschattingen dan te doen alsof men alles zeker weel.

Vaststellen huidig strategisch profiel

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Het doel van het vaststellen van het huidige strategische profiel is kort de belangrijkste kenmerken van de huidige koers weer te geven. In de praktijk is het nuttig gebleken in dit verband aandacht te besteden aan: doelstellingen, werkterreinen, concurrentievoordeel en synergie. Doelstellingen Het is vaak niet eenvoudig om te achterhalen welke de doelstellingen zijn die de leiding van een organisatie nastreeft. Soms bestaan doelstellingen wel in tamelijk algemene bewoordingen, maar deze geven nauwelijks houvast en richting aan het dagelijkse gebeuren in de organisatie. Het is van belang doelstellingen te onderscheiden in economische en andere doelstellingen.
Bij economische doelstellingen kantoorruimte huren amsterdam valt te denken aan grootheden als winst. marktaandeel, vermogensverhoudingen, kostenniveaus, enzovoort. Ook is het nodig dat de leiding aangeeft hoeveel winst beoogd wordt. De winst kan dan bijvoorbeeld uitgedrukt worden in procenten rendement van het eigen vermogen of iets dergelijks. Pas als het streefpercentage vastligt, is vast te stellen of het gerealiseerd is. Indien een winstdoelstelling is omschreven als
‘een redelijk rendement voor kantoorruimte huren schiphol onze aandeelhouders’, is op geen enkele manier vastt e stellen of de norm nu of in de toekomst gehaald wordt. Want wat is een redelijk rendement? Daarover kunnen op zijn minst de meningen uiteenlopen, en dat doen ze ook. Het gevolg is vaak dat er pas actie wordt ondernomen wanneer er verlies wordt geleden. Dan is het veelal te laat. Succesvolle ondernemingen hebben veelal zeer duidelijke rendementsnormen.
niet-economisch Doelstellingen kunnen ook niet-economisch van aard zijn. Zo kan de leiding of de eigenaar de zelfstandigheid van het bedrijf boven alles stellen. Soms ook wil het bedrijf alleen esthetisch kantoorruimte huren rotterdam verantwoorde producten maken, of beslist geen wapens. Het aantal mogelijkheden is op dit gebied zeer groot. Het belang ervan is dat deze doelstellingen vaak van overwegende invloed zijn bij het ontwikkelen van en uiteindelijk kantoorruimte huren utrecht kiezen uit nieuwe strategische mogelijkheden. In die zin zijn doeleinden te zien als bepalend voor de te volgen (nieuwe) koers.

Nieuwe morele ontwikkelingen

Gerelateerde afbeelding

Nieuwe morele ontwikkelingen ontstaan naar aanleiding van belangrijk geachte, indrukwekkende ervaringen, zowel bij persoonlijke rampen (bijvoorbeeld besmetting met aids door seksueel verkeer) als bij collectieve rampen (milieuramp). ‘Het ondenkbare wordt denkbaar, het mogelijke einde van leven op zich op aarde’, Koningin Beatrix der Nederlanden in haar kersttoespraak kantoorruimte huren amsterdam van 1993. Een nieuwe morele ontwikkeling komt tot stand door eigen initiatief en door het publieke debat in de moderne media. ‘Safe seks’ en ‘gescheiden afval’ zijn momenteel onderdeel van de algemeen onderschreven groepsmoraal in onze samenleving, als (deel)oplossing voor de hiervoor gesignaleerde rampen. Individuele moralen kunnen afwijken van de feitelijke, algemeen geaccepteerde moraal. Zo is er weer kans op nieuwe verschuivingen (via publiek debat) in de algemeen kantoorruimte huren schiphol geaccepteerde moraal. Of men zich houdt aan de eigen morele regels (normen) in de praktijk is vers twee. Afwijking van de eigen norm bij feitelijk gedrag is mogelijk, misschien wel structureel menselijk: het verschil tussen ideaal en werkelijkheid.
Veel organisatie- en managementproblemen hebben een ethisch aspect. Denk aan het voeren van sociaal beleid, verplaatsing van productie naar het buitenland, het omgaan met chemisch afval en dergelijke. Ook de kantoorruimte huren rotterdam vraag tot hoever business of corporate intelligence mag gaan, is in dit verband interessant. Het gaat dan om vragen, zoals: Wat doet de concurrentie’ Hoe vertalen we dit in onze strategie? en Hoever staat het met de ontwikkeling van de technologie? Vergaring van informatie ter zake kan snel de grens raken van bedrijfsveiligheid, bedrijfsspionage en (economische) spionage in ruimere zin, denk aan Volkswagen kantoorruimte huren utrecht versus GM, Airbus versus Boeing en dergelijke. Soms gaat ‘corporale intelligence’ zelfs gepaard met ‘undercover’ infiltratie in bijvoorbeeld actiegroepen of non-intergouvermentele organisaties (NGO’s) om informatie te verkrijgen die niet via de normale communicatiekanalen toegankelijk is (zie Lubbers, 200 2).

Netwerkorganisatie: de toekomst?

Gerelateerde afbeelding

Netwerkorganisatie: de toekomst?
In de eerste jaren van de 21s te eeuw zien we de contouren van een nieuw type organisatie ontstaan, met drastisch andere rollen en opgaven voor managers en werknemers (en dynamisch netwerk-model bijvoorbeeld ook voor vakbonden). Deze tot ontwikkeling komende nieuwe kantoorruimte huren amsterdam organisatievorm wordt vooral het ‘dynamisch netwerk’-model genoemd.
Nieuwe organisatievorm Hoe ziet een ‘dynamisch netwerk’ eruit.
Neem de volgende situatie. Een uitrustingsstuk voor ijshockey wordt ontworpen in Scandinavië, productiegereed gemaakt in de Verenigde Staten, afgestemd op de eisen van de grote markt van geheel Noord-Amerika, geproduceerd in Korea en gedistribueerd via een multinational afzetnetwerk, waarbij de eerste leveringen vanuit Japan plaatsvinden.
Waar en wat is hier de organisatie? In dit kantoorruimte huren schiphol voorbeeld gebeurt het productontwerp, de procesontwikkeling, de productie, de verkoop en de distributie niet onder één dak maar in een aantal verschillende organisaties, die wellicht voor slechts één ‘product-gebeuren’ aan elkaar gekoppeld zijn.
Deze gang van zaken in een netwerkorganisatie (ook wel ‘virtuele organisatie’ genoemd) vindt plaats in een verzameling onderdelen van organisaties met een onderlinge samenhang, zoals weergegeven kantoorruimte huren rotterdam is in figuur 3.8. De rol van ‘tussenpersoon’ betreft niet noodzakelijk een onafhankelijke functie en kan door elk van de andere participanten worden overgenomen. Het gaat hier om het initiatief om het gehele netwerk of belangrijke delen ervan samen te brengen. Dit leggen van contacten, verbindingen, dit ‘networking’ \\·ordt in een zich snel ontwikkelende economie wel steeds belangrijker. Of het nu het opsporen betreft van de juiste materialen, het samenbrengen van ontwerpers en een geschikte kantoorruimte huren utrecht productieruimte, of het organiseren van een tijdelijk personeelsbestand, het vermogen om (meestal met behulp van een computer) mensen en dingen snel en efficiënt bijeen te brengen is een sleutelfactor voor de flexibiliteit van de organisatie.

Medezeggenschap

Gerelateerde afbeelding

In verband met medezeggenschap valt overigens op dat de representativiteit van de vakbeweging verder afneemt. Het aantal vakbondsleden daalt, terwijl de beroepsbevolking toeneemt. Per saldo nam de organisatiegraad daardoor af van 3 7% in 1980 en 27% in 200 1. Vanuit het consumentisme komen wensen naar voren over producten (onder andere kantoorruimte huren amsterdam over veiligheid en effecten op het milieu). Daarnaast treden bij het tot uitdrukking brengen van maatschappelijke wensen veelal actiegroepen op die eisen naar voren brengen. Daarbij wordt meestal een beroep gedaan op de puliciteitsmedia om deze kenbaar te maken. Geen enkele organisatie kan deze factoren negeren. Integendeel, als na beoordeling blijkt dat de eisen gerechtvaardigd zijn, dient er, waar mogelijk, in positieve zin op te worden ingespeeld. De toenemende maatschappelijke kantoorruimte huren schiphol complexiteit valt voor een deel te verklaren uit de individualisering van de samenleving. De behoefte van mensen om op een eigen manier hun leven te leiden vereist meer persoonlijke dienstverlening en maatwerk. Nederlanders krijgen het overigens steeds drukker, zo meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 2001. Nederlanders zijn met name aan betaalde arbeid meer tijd gaan besteden: 2, l uur per hoofd van de bevolking. De stijging is veroorzaakt doordat meer mensen gingen werken: vooral kantoorruimte huren rotterdam vrouwen en jongeren tot 1 9 jaar. Ook het aantal werkende ouderparen groeit. Binnen de EU is de groei van het aantal tweeverdienders met kinderen in Nederland in de jaren 1992 tot 2000 het grootst. Van tweederde (67%) van de Nederlandse ouders had in 2000 beiden een betaalde baan. Ook het aantal mensen dat arbeid en zorg combineert steeg: van 38 naar 47% van de mensen vanaf 20 jaar. De 24-uurseconomie blijkt echter nog niet echt op gang te komen: De werkgelegenheid concentreert zich vooral nog tijdens traditionele (kantoor-)uren. Sinds 1 99 S zijn Nederlanders nauwelijks méér in de avonden, weekeinden en nachten gaan werken. Wat wel verschoof was het aantal taken op het gebied van huishouden of verzorging dat buiten traditionele uren, in de avonden en het weekeinde werd uitgevoerd. Ruim eenvijfde van de bevolking ouder dan 20 jaar deed in 2000 na half zes ’s avonds boodschappen. Elk jaar 200 000 nieuwe exen Nederland telt ruim vier miljoen samenwonende paren. Daarvan gaan kantoorruimte huren utrecht jaarlijks zo’n honderdduizend stellen uit elkaar: ongeveer eenderde door echtscheiding, de rest woonde ongehuwd samen. De meesten van hen zijn achter in de twintig. Ruim de helft van deze 200000 nieuwe exen gaat na de relatieverbreking een eigen huishouden voeren. Bij 20% van de paren die uit elkaar
Bron: FEM/DeWeek, 27 april 2002
gaan, verhuizen beide partners; 60% van alle ex-samenwoners verhuist dus na de relatieverbreking. Als slechts één ex-partner verhuist, dan is dit bij gehuwden even vaak de man als de vrouw, bij hakkers iets vaker de vrouw.
Internationaal

De geschiedenis van organisaties en management

Gerelateerde afbeelding
In dit hoofdstuk hebben we als het ware de geschiedenis van organisaties en management behandeld. In die zin, dat we stil hebben gestaan zowel bij de geschiedenis van de theorievorming als bij de ontwikkelingsfasen van een organisatie. Theorie over management en organisatie is kantoorruimte huren amsterdam enerzijds te zien als analyserende kennis en beschrijvend van aard. Anderzijds zijn de ontwikkelde theorieën te zien als een verzameling ‘vuistregels’ die te hanteren zijn in een nieuwe concrete praktijksituatie. Als ‘vuistregels’ zijn de theorieën niet alleen beschrijvend, maar ook voorschrijvend en dus normatief van karakter. De uiteindelijke toepassing van de theorie hangt af van de normen en de kantoorruimte huren schiphol waarden van de manager, die in specifieke omstandigheden opereert, binnen een culturele context. Van belang is dat de visie van de manager op de mens overeenkomt met de werkelijkheid en met de maatschappelijke ontwikkelingen. De ontwikkeling in de theorie over management en organisatie weerspiegelt de ontwikkeling in de maatschappelijke opvattingen. De achtereenvolgende theorieën zijn kort behandeld, van ‘Scientific Management’ tot en met de contingentietheorie. De mens in de organisatie is een ‘productiemiddel’ met eigen normen en opvattingen die in kantoorruimte huren rotterdam de loop der tijd, evenals de maatschappij waarvan de mens en het bedrijf deel uitmaken, veranderen.
Het voorbereiden, het uiteindelijk nemen en het kunnen uitvoeren van beslissingen vergt doorgaans het nodige overleg en de nodige inspraak. Door middel van de OR hebben werknemers via hun gekozen vertegenwoordigers een stem in de besluitvorming in de organisatie. De OR heeft de bevoegdheid te adviseren over een groot aantal voorgenomen besluiten van de ondernemer, die veelal strategisch van aard zijn. Derhalve raken ze het voortbestaan van het hele bedrijf.
In veel gevallen van personeels- en/of arbeidsvoorwaardenbeleid heeft de OR een instemmingsrecht. Een vorm van directe participatie door de werknemer en niet door vertegenwoordiging is het werkoverleg. Onder werkoverleg verstaan we gestructureerd groepsoverleg. Werkoverleg kan niet een op zichzelf staande activiteit zijn binnen een bedrijf, maar moet een logische schakel vormen in de totale managementopvatting. De Arbowet tracht in een wettelijk kader veel aspecten van veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met de arbeid te regelen. De aandacht voor het begrip welzijn geeft aan dat veranderde maatschappelijke kantoorruimte huren utrecht opvattingen op den duur hun weerslag vinden in wetgeving. De manier waarop een organisatie omgaat met de door haar waargenomen problemen – zelfs het waarnemen zelf! – hangt af van het ontwikkelingsstadium waarin de organisatie verkeert.
Allereerst is ingegaan op de vormen om een ‘eigen’ bedrijf te beginnen: een bedrijf starten, via overname of ‘management buy-out’, of door bedrijfsopvolging. Vervolgens is ingegaan op de stadia van groei en ontwikkeling van een bedrijf. Achtereenvolgens zijn de volgende stadia besproken: bestaansopbouw overleven succes expansie optimale verhoudingen.
In verband met de uitbouw van bedrijfsactiviteiten is ingegaan op beleidsbeslissingen, doelstellingen en de noodzaak van planning. Bij groei spelen factoren die te maken hebben met het bedrijf en de bedrijfsorganisatie. Daarnaast spelen factoren met betrekking tot de eigenaar/leider.

Schommelingen in de ontwikkelingen

Gerelateerde afbeelding

Investeerders dus. Willen die? ‘Toen ik anderhalf jaar geleden inleidende gesprekken had, wilden ze alleen investeren vanaf 4,5 miljoen euro Bron: New Business, april 2002
en vonden ze de kinderopvangsector niet interessant. Maar nu heel internet in elkaar is geklapt, kan ik mij voorstellen kantoorruimte huren amsterdam dat ze inmiddels juist wel zijn geïnteresseerd in een wat solidere sector, die bovendien maatschappelijk van belang is. Door de vergrijzing is meer kinderopvang nodig om de economie op termijn draaiende te houden. Het belang voor het bedrijfsleven zelf is zo duidelijk.’
Wat is jullie doel? ‘Over een jaar zitten we wat mij betreft in elk geval op vijf locaties. Ik ga eigenlijk uit van meer. En wij doen kantoorruimte huren schiphol veel minder zelf. In Gouda werken we vanaf het begin met een locatiemanager, terwijl ik in Amsterdam alles zelf heb gedaan. Erik is sinds kort fulltime bezig. We nemen steeds meer personeel aan. Dus er zit een organogram aan te komen. Delegeren. Dat wordt nog lastig, maar we moeten wel.’
Vond je voor jezelf beginnen eng? ‘Eng is iets anders dan spannend. Spannend was het wel, het is een risico. Ik ben in een branche gestapt waar ik echt helemaal niets vanaf wist. Veel werk, maar extreem leuk hoor. Sterker, de laatste maanden waren eigenlijk minder leuk, omdat het staat, omdat kantoorruimte huren rotterdam het loopt. Dus die nieuwe vestigingen, die zijn ook nodig om het voor ons interessant te houden. We zijn toch meer opzetters dan uitvoerders.’
Zelfstandig ondernemerschap was de laatste jaren ook populair bij jongeren. Op jaarbasis werden de laatste tijd kantoorruimte huren utrecht in Nederland zo’n 50 000 bedrijven opgericht. In 2000 zelfs oplopend naar 63 700. Deze aantallen weerspiegelen de schommelingen in de ontwikkelingen van de economie (zie figuur 2.3).

Organisatieadviseurs, accountants, juristen

Gerelateerde afbeelding

De OR kan zich bij zijn werkzaamheden laten bijstaan door externe deskundigen (bijvoorbeeld organisatieadviseurs, accountants, juristen). De kosten van de externe deskundigen worden door de onderneming gedragen. Indien deze kosten onredelijk zijn, kan de ondernemer bezwaar maken. De ondernemer kan geen bezwaar maken tegen de persoon van de in te kantoorruimte huren amsterdam schakelen deskundige. Met instemming van de ondernemer mag de OR ook de hulp inroepen van specialisten binnen de onderneming.
OR: achterban, scholing en rechtsbescherming Voor het goed functioneren van de ondernemingsraad is de relatie met de achterban van groot belang. Door contact te houden met de achterban, wordt inhoud gegeven aan de vertegenwoordigende taak van de OR. Daarmee organiseert de kantoorruimte huren schiphol ondernemingsraad draagvlak voor de eigen besluiten. Bovendien werkt het stimulerend voor de leden van de ondernemingsraad. Weliswaar bood de WOR (1979) reeds een aantal aanknopingspunten voor de relatie met de achterban. Daaraan is in een nieuwe wet een basisvoorziening voor het raadplegen van de werknemers toegevoegd. De ondernemer moet de ondernemingsraad (en de commissies) in staat stellen de werknemers te raadplegen. Werknemers moeten vervolgens in staat worden gesteld aan die raadpleging deel te nemen. Voorzover dat tenminste noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van de ondernemingsraad. In de kantoorruimte huren rotterdam wet staat geen uitgewerkte regeling. Op basis van de wet kunnen nadere afspraken worden gemaakt met de ondernemer. scholingsdagen Voortaan hebben naast OR-leden, die minimaal recht hebben op vijf scholingsdagen per jaar, ook de leden van alle vaste commissies en onderdeelcommissies van de OR recht op drie vrije dagen per jaar voor scholing. Dat betekent dus dat OR-leden die tevens lid zijn van een commissie recht hebben op ten minste acht kantoorruimte huren utrecht scholingsdagen.
Werknemers die het initiatief nemen of hebben genomen bij het oprichten van een ondernemingsraad krijgen voortaan bescherming tegen benadeling in hun positie in de onderneming. Ook de ambtelijk secretaris krijgt deze bescherming. Bovendien krijgt de ambtelijk secretaris dezelfde ontslagbescherming als OR-leden. Als er een ambtelijk secretaris is, krijgt deze dezelfde faciliteiten als de ondernemingsraad en de commissies.

Te stellen eisen aan een organisatie

Gerelateerde afbeelding

Te stellen eisen aan een organisatie
Bij het beoordelen van een organisatie moet een aantal aspecten van een ‘gezonde’ organisatie in het oog worden gehouden. De organisatie moet aan een aantal eisen voldoen, waarnaar ze ook beoordeeld kan worden: effectiviteit Effectiviteit, wat betekent dat de doelen die werden kantoor huren amsterdam gesteld, ook bereikt worden c.q. bereikt kunnen worden: daarbij valt te letten op de aanwezige capaciteiten van de organisatieleden, de mate van voorspelbaarheid van de resultaten gegeven de te brengen offers (kosten) en de realiter te verwachten opbrengsten: tot die resultaten behoren ook de beoogde kwaliteitsaspecten. flexibiliteit Flexibiliteit, waarmee de mogelijkheid tot aanpassing en verandering bij wijzigende situaties wordt bedoeld. Veranderingen in de markt, de technologie, de maatschappelijke kantoor huren schiphol ontwikkelingen en de menselijke relaties kunnen vragen om bijstelling en aanpassing van de organisatie. Flexibel is een organisatie wanneer de aanpassingsmogelijkheden ingebouwd zijn in structuur en functionering. continu1teit Continuïteit, dat wil zeggen dat de organisatie gericht is op voortbestaan en niet op tijdelijkheid. Tijdelijke organisaties, die veelal met projectorganisaties worden aangeduid, vallen dus buiten dit kenmerk, omdat in die gevallen de tijdelijkheid van tevoren vaststaat. Voorwaarden voor continuïteit liggen zowel in het vlak van bemensing (personele kantoor huren rottrerdam mogelijkheden), materiële aspecten (financiën, technologie) als van omgeving (marktgerichtheid). Duidelijkheid, zowel voor de leden van de organisatie zelf als voor de omgeving. Deze eis is belangrijk om misverstanden omtrent verwachtingen, mogelijkheden enzovoort te voorkomen: onduidelijkheid leidt al gauw tot fouten. efficiency Efficiency, wat erop neerkomt dat de doelen bereikt worden met een optimaal gebruik van mensen en middelen. Het voorkomen van verspillingen, het bewaken en onder controle houden van in de processen gebruikte hoeveelheden kantoor huren utrecht teneinde tijdens de processen te kunnen bijsturen, is een kenmerk van een goede organisatie. satisfactie Satisfactie, dat wil zeggen de mate waarin de behoeften van de organisatieleden worden bevredigd door middel van de in de organisatie ontwikkelde wijze van taak- en bevoegdheidsverdeling alsmede via de stijl van leidinggeven die in de organisatie gehanteerd wordt.