Maandelijks archief: november 2015

Trends bij aannemersbedrijven

Trends bij aannemersbedrijven
In het bedrijfsruimte te huur in hartje amsterdam traditionele bouwproces bestaat om markttechnische redenen een scheiding tussen het ontwerpen, bouwen en beheren van bouwwerken. De kantoor te huurt op schiphol architect is nadrukkelijk aanwezig gedurende de ontwerpfase. Tijdens de bouw wordt deze rol overgenomen door uitvoerende bouwbedrijven. Op het moment dat het gebouw in exploitatie wordt genomen komt de beheerder in beeld. Deze werkwijze brengt met zich mee dat steeds voor de bedrijfsruimte huren in Rotterdam betreffende fase informatie wordt verzameld, bewerkt en geproduceerd, om greep te hebben op dit proces. Dit betekent dat er veel tijd en geld moet worden gestoken in de overdracht van informatie bij de volgende stap in het bouwproces. Dit is niet alleen kostbaar, maar ook tijdrovend. Door gebruik te maken van informati- seringssystemen die gedurende het hele bouwproces hun diensten kunnen bewijzen, kunnen de overgangen naar de verschillende stadia van het bouwproces soepeler worden genomen.

Ook kunnen meerdere partijen gelijktijdig hun werkzaamheden uitvoeren. Dit scheelt tijd en geld. Gedurende het kantoortje huren in utrecht bouw- en beheerproces worden voortdurend relevante kennisdata opgeslagen in het informatiseringssysteem. Dit bronbestand doet dienst als kenniscentrum dat nieuwe initiatieven elektronisch voorziet van praktijkkennis, zodat het bouwproces sneller en trefzekerder kan worden doorlopen. Deze ontwikkeling brengt met zich mee dat bouwbedrijven totaalaanbieders zullen worden:
– ze zullen (de keten van) het gehele bouwproces voor hun rekening gaan nemen, inclusief de financiering van bouwwerken, en de gerealiseerde bouwwerken op huurbasis ter beschikking gaan stellen;
– ze zullen een deel van (de keten van) het bouwproces als totaalaanbieder voor hun rekening nemen. Naast bouwkundige zaken zullen ze ook de andere disciplines kunnen aanbieden, zoals installaties (W en E), grond, schilderwerk, enz.;
– ze zullen zich als bedrijf specialiseren – expert zijn op een klein terrein – en, om mee te kunnen blijven doen in (de totale keten van) het bouwproces, zich laten opnemen in een alliantie van gespecialiseerde bedrijven.

conjunctuurbeweging

conjunctuurbeweging

De meeste sectoren in de grote kantoorruimte te huur in schipholeconomie vertonen dezelfde conjunctuurbeweging als de economische cyclus op macro-economisch niveau. Elke sector kent echter zijn eigen vertraging. Sectoren die kleine kantoorruimte te huur in amsterdam vooruitlopen op de economische cyclus zijn de chemische industrie en de uitzendbranche. Deze ondervinden als eerste de nadelige gevolgen van vraaguitval in de economie, maar profiteren ook weer als eerste van het herstel van de vraag. De overige sectoren lopen achter op de economische cyclus, waarbij de bouwsector en de vastgoedsector het meest achterlopen. Een en ander is in de volgende figuur weergegeven. Op tijdstip t=0 bevindt de economie zich op de top van de hoogconjunctuur. De kantoorruimte te huur in het centrum van utrecht chemische industrie en de uitzendbranche bevinden zich dan reeds in de neergaande fase. De technologiesector en financiële sector moeten hun top nog bereiken, terwijl de overige sectoren als gevolg van de varkenscyclus net uit het dal zijn geklommen. De bouwsector en de vastgoedsector volgen als laatste.


Onder invloed van de economische teruggang was er in 2001 sprake van een duidelijke verruiming op de Nederlandse kantorenmarkt. De opname daalde ten opzichte van 2000 met 15%. In 2001 daalde het bedrijfsruimte huren in Rotterdam aantal in aanbouw genomen nieuwbouwprojecten met 25%. Niettemin nam het aanbod toe met ruim 40%. Omdat in het jaar hierop nog een groot aantal onverhuurde nieuwbouwprojecten werd opgeleverd, is de leegstand vanaf 2002 verder gestegen. Door de combinatie van een abrupte vraaguitval en de toegenomen bouw op risico kwam de negatieve kant van de bekende varkenscyclus weer in beeld, met een voorzichtig herstel vanaf 2007 die in 2009 de gehele vastgoedmarkt weer naar een diep dal trok waarvan mogelijk begin 2012 een licht herstel is te verwachten wanneer de reële economie in 2010 teken van herstel laten zien.

De winkelmarkt

De winkelmarkt

De kantoor huren op schiphol winkelmarkt was in 2008 nog steeds uitstekend. Consumenten besteedden vooral in het begin van 2008 meer dan voorheen. Gaande 2008 daalde het consumentenvertrouwen echter en liepen de bestedingen terug. Het bedrijfsruimte huren in amsterdam zuid optimisme in de winkelmarkt bracht met zich mee dat tophuren van € 1.840 per m2 geen uitzondering meer waren. Ze lieten daarnaast een opwaartse trend zien. Voor beleggers ontstaat hier ruimte voor renovatie en uitbreiding van winkels. Het thuis online winkelen werkt deze ontwikkeling echter tegen. Deze manier van winkelen ontpopt zich tot een volwaardig verkoopkanaal dat de fysieke winkel voor een aanzienlijk deel verdringt.
Door de economische groei in 2007 ontstond er meer vraag naar bedrijfsruimten. Het aanbod van bedrijfshuisvesting sloot echter kwalitatief niet goed aan op marktvraag en er was dan ook een groot overschot aan grootschalige en verouderde bedrijfsruimte op 5 miljoen m2 verouderde bedrijfsterreinen. Daartegenover staat een tekort aan kleinschalige bedrijfshuisvesting van goede kwaliteit. Er is dus sprake van een grote mismatch die een oorzaak vindt in de enorme groei van kleine bedrijven. Er komen de laatste jaren in Nederland nauwelijks grote bedrijven bij. Koop nooit het bedrijfsruimte te huur in utrecht grootste gebouw in een dorp, is een oude volkswijsheid.
In de sociale huursector willen woningcorporaties met het experiment Huur op Maat de doorstroming van huurders bevorderen. Zo beogen ze onder andere starters te helpen aan een huurwoning. De huren liggen onder de werkelijke kostprijs en vaak komt dat voordeel terecht bij mensen die het gezien hun inkomen niet nodig hebben. Wie meer gaat verdienen hoeft niet te verhuizen, maar krijgt minder huurkorting. Dat levert meer huurinkomsten op en bevordert ook de doorstroming. Woningcorporaties bedrijven hiermee in feite inkomenspolitiek. Hoe dit in de praktijk verder gaat uitpakken is ongewis. Het bedrijfsruimte huren in rotterdam prikkelt de zittende huurder niet om meer te gaan verdienen en doet een groot beroep op huurders die meer huur moeten betalen dan andere huurders in een vergelijkbare woning.

Management is een ervaringsvak
Managen is een ervaringsvak, dat vooral wordt geleerd van mensen die het kleine kantoorruimte te huur in amsterdam al goed kunnen. In de visie van Koenders & Partners kost managen maar heel weinig tijd. De grote kantoorruimte huren op schiphol rest van de dag is weliswaar nodig om allerlei operationele zaken af te handelen, maar toch vooral om een goede antenne te ontwikkelen voor bewegingen, stromingen, ideeën en problemen binnen de organisatie. Het grootste gevaar voor de manager schuilt in de drang te veel zelf te willen doen. Het gevaar hiervan is dat de manager te laat begrijpt dat zijn onmacht zichtbaar wordt.


Professioneel gedrag
Een professional is deskundig, kan samenwerken en heeft zelfkennis. Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op het bedrijfsruimte te huur in utrecht niveau van doen, het realiseren van waarden en op het niveau van zijn. Deskundigheid begint bij goed vakmanschap. Je moet weten wat je doet. Zonder kennis en kunde ontstaan geen goede producten en diensten. De kantoorruimte huren in rotterdam meubelmaker met kennis van zaken weet heel goed hoe hij de afzonderlijke onderdelen met elkaar moet verbinden met de juiste hoeveelheid lijm en net even dat zachte tikje van de hamer om de onderdelen precies goed te verbinden zonder deze te beschadigen. Belangrijk bij het leren van een vak is het ontwikkelen een bepaalde mate van gevoeligheid. Goede onderlinge samenwerking verrijkt mensen in hun ervaring en kennis en geeft energie om verder te gaan. Is de samenwerking slecht, dan leidt dit tot stagnatie en frustratie. De mensen krijgen minder energie en de samenwerking valt stil. Goede samenwerking maakt enthousiasme en via kruisbestuiving ook nieuwe ideeën los. Dit zorgt weer voor verrijking en verdieping van de zelfkennis, zodat mensen beter presteren. Wie de juiste dingen weet te doen op het juiste moment door volledig op te gaan in de bezigheden, die straalt een enorm vertrouwen uit dat gericht is op het daadwerkelijk te bereiken doel. Men heeft affiniteit met de activiteit en belandt op een zijnsniveau waarop energie vrijkomt. Het lijkt alsof de dingen bijna vanzelf gaan. Men zit in deflow (zie ook P. de Chauvigny de Blot, Business spiritualiteit, 2008).

De concentrische valkuil

De concentrische valkuil


De kans dat vastgoedmanagers bij hun werk vasthouden aan denkbeelden en mentale constructies die niet meer passen bij de bedrijfsruimte te huur op schiphol externe realiteit is niet ondenkbeeldig, maar ongewenst. De manager die zich onvoldoende bewust is van het mentale constructie- karakter van zijn denkbeelden (modellen) zal dus in het  kantoorruimte te huur in amsterdam west algemeen veel moeite hebben
met het waarnemen van nieuwe fenomenen. Zijn waarnemingen zijn vervormde en wellicht onvolledige beelden van de realiteit, die gemakkelijk tot verkeerde uitspraken kunnen leiden, terwijl we weten dat een feit dat incorrect wordt waargenomen meer schade aanricht dan een foutieve voorspelling. Het is ongewenst dat de door de bedrijfsruimte te huur in Rotterdam vast- goedmanager niet juist waargenomen beelden voor werkelijkheid worden gehouden. Francis Bacon (1561-1626) ontwikkelde een empirische visie op de ken- en zijnsver- houdingen. In de overtuiging van Bacon bestaat er een een-op-eenrelatie tussen de werkelijkheid en de beelden die mensen zich bij de waarneming daarvan maken. Uiteindelijk ontstaat dan een volledig en dus volkomen betrouwbaar beeld van de werkelijkheid, 100% werkelijkheid die omgevormd kan worden tot 100% werkelijkheid. Deze empirische visie leidde tot de utopie van de maakbare samenleving die tot op heden nog vele, met name politieke, aanhangers kent. Tegenover de empirische visie staat de visie van Emanuel Kant (1724-1804), waarin het menselijk waarnemings- systeem wordt ‘getroffen’ door fysisch-chemische prikkels vanuit de externe realiteit. Door Kant werd dit das Ding an Sich genoemd. Het waarnemingssysteem vormt een beeld (object), waarvan de mens (subject dan wel actor) kennisneemt. De mens beschikt niet over de middelen om met 100% zekerheid de werkelijkheid te kunnen verifiëren. Er blijft dus onzekerheid bestaan over de toestand en de structuur van de externe realiteit. Anders dan Bacon heeft Kant ons echter tot het inzicht gebracht dat zekerheid schijn is. De empirische visie kan gemakkelijk leiden tot onware uitspraken over de werkelijkheid en belemmert bovendien de kantoorruimte te huur in het centrum van utrecht voortgang van het proces van kennisverwerving. Een succesvolle manager moet dus in staat zijn voortdurend zijn eigen kennis en de eigen standpunten ter discussie te stellen. Voor het verwerven van nieuwe kennis is het dus erg belangrijk dat men in staat is zich te onthechten van de bestaande kennis, omdat we weten dat onze eigen beelden gekleurd zijn. Het vastgoedmanage- mentconcept beschreven in de navolgende hoofdstukken biedt, als een integrale en systematische benadering van vraagstukken op het gebied van vastgoed, hierbij houvast