Maandelijks archief: april 2016

VERBREDING VAN DE LOGISTIEK

Door vragen op te stellen voor elk functioneel gebied is het mogelijk aan te geven in welke fase van ontwikkeling een organisatie verkeert. Men onderscheidt daarbij vijffasen: 1 Activiteitengerichtheid. Deze eerste kantoor huren zuidas fase is gericht op leiderschap met lef. De leiding bepaalt op basis van externe en interne informatie een uitdagende koers, draagt deze uit, motiveert, luistert, gaat de consequenties – ook voor zichzelf –niet uit de weg, is integeren houdt vol. 2 Procesgerichtheid. Hier speelt de resultaatgerichtheid een grote rol. De leiding stuurt op de toegevoegde waarde van de verrichte inspanningen en houdt de waardering door de verschillende kantoor huren schiphol groepen belanghebbenden (klanten, leveranciers, partners, medewerkers, bestuur, financiers en maatschappij) in balans. 3 Systeemgerichtheid. In deze fase is de organisatie vooral bezig met het continu verbeteren. Gemeten resultaten worden systematisch vergeleken met de, van de visie afgeleide, doelstellingen. Trends en afwijkingen worden geanalyseerd en leiden tot duurzame verbeteringen. De leiding stimuleert medewerkers om innovatieve oplossingen aan te dragen en kennis uit te wisselen.
4 Ketengerichtheid. Nu verschuift het accent richting transparantie. Processen, hun onderlinge relaties en prestatie-indicatoren zijn vastgelegd en gecommuniceerd aan belanghebbenden. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn bekend. Kosten en baten zijn per proces(onderdeel) te meten kantoor huren rottrerdam en iedere werknemer kent zijn bijdrage aan het eindresultaat. 5 Excelleren en transformeren. Nu richt men zieh vooral op samenwerking. Het management en de medewerkers werken daarbij op een professionele manier samen. De persoonlijke doelen en de organisatiedoelen zijn op elkaar afgestemd. Bureaucratische structuren zijn afgebroken. Met partners in netwerken wordt gezocht naar maximale kantoor huren utrecht toegevoegde waarde voor het geheel.
Op basis van deze vijf fasen is het groeimodel uit figuur 10.3 ontstaan. De groeilijn geeft aan dat er zieh nogal eens een trendbreuk kan voordoen. De fasen kennen in de publicaties van het INK een gelijke !engte. In de praktijk blijkt dat veel organisaties lang in fase 3 blijven hangen.

Reverse logistics

Omdat reverse logistics convergente goederenstromen omvat, uit meerdere bronnen worden goederen in een punt verzameld, lijkt een MRP-systeem het beste toepasbaar. Op deze wijze kunnen de ingezamelde goederen met behulp van een omgekeerde stuklijst uit elkaar worden gehaald en ontstaan herbruikbare onderdelen. Pullbenadering MRP gaat echter uit van een pullbenadering, dat wil zeggen dat de input gestuurd wordt door de vraag. Bij retourstromen is dit echter niet altijd het Pushsituatie geval. Er kan ook sprake zijn van een pushsituatie, waarbij kantoor huren zuidas de aanvoer wordt gestuurd door het aanbod.
Vraaggedreven goederenstromen Aanbodgedreven goederenstromen
Ook volgens Flapper (1997) kan bij reverse logistics onderscheid worden gemaakt tussen vraaggedreven en aanbodgedreven goederenstromen. Vraaggedreven goederenstromen kunnen (vrijwel) geheel zelfworden bepaald door een bedrijf, terwijl dit voor aanbodgedreven goederenstromen (v rijwel) niet geldt. Vaak zal verzamelen in de context van hergebruik bestaan uit een combinatie kantoor huren schiphol van ‘spontane’ autonome toelevering en vraaggedreven verzamelactiviteiten.
Het punt waar aanvoergedreven stromen overgaan in vraaggedreven stromen of andersom kan als een soort ontkoppelpunt (OP) worden gezien.
Dit punt vervult een voorraad- of bufferfunctie en kan bijvoorbeeld een material recovery facility ofbewerker zijn. In geval er sprake is van vraaggedreven goederenstromen kan ook bij reverse logistics gebruik worden gemaakt van de MRP-systemen. Wanneer dit echter niet het geval is, zal wellicht een nieuw besturingssysteem (reverse recources planning?) ontwikkeld moeten worden.
9.3.4 lnformatie Zowel Kopicki e.a. (1993) als Stock (1992) zien mogelijkheden voor informa- lnformatietiesystemen op het gebied van reverse logistics. Hoewel deze auteurs ervan systemen uitgaan dat de informatiesystemen kantoor huren rottrerdam uit de heenlogistiek in ongewijzigde vorm op het reversetraject toepasbaar zijn, blijkt uit de praktijk dat toch enige aanpassing is vereist. Logistieke informatiesystemen zullen in staat moeten zijn voldoende ondersteuning te bieden voor het beheersen en beheren van retourstromen. Uit een inventarisatie van een groot aantal in Nederland bestaande informatiesystemen blijkt dat er nauwelijks pakketten zijn die de besturing van retourstromen ondersteunen. Als de bestaande pakketten iets op het gebied van retourstromen te bieden hebben, dan is dit kantoor huren utrecht in het algemeen alleen afgestemd op de beheersing van retouremballage. Nodig zijn systemen met functies als ‘omgekeerde’ stuklijsten en genereren van werkorders uit retourstromen.

Warehousemanagementsystemen

Warehousemanagementsystemen
De productiviteit in magazijnen staat onder druk en blijft soms achter bij kostenstijgingen. Redenen voor ondernemingen kantoor huren zuidas om de besturing van de processen in magazijnen te verbeteren. Warehousemanagementsystemen (WMS) zijn hierbij de juiste tools. Een WMS kan worden gedefinieerd vanuit een strategischen een operationeel gezichtspunt. In figuur 8.9 wordt de eerste visie gegeven: ook de lay-out en inrichting van het magazijn en het administratieve proces maken deel uit van de omschrijving van een WMS.
Operationeel gezien komen we tot de volgende omschrijving: een warehousemanagementsysteem (WMS) is kantoor huren schiphol een softwaresysteem dat de besturing van de goederen- en informatiestroom binnen magazijnen verzorgt. Gegevens over producten, klanten en orders worden opgeslagen en aan de hand daarvan worden processen in het magazijn gestuurd. Het doel van een WMS is het bereiken van een hogere servicegraad, doordat er minder fouten worden gemaakt op de werkvloer en processen efficienter verlopen.
Een WMS kan bij binnenkomst van goederen aangeven welke plaats in het magazijn vrij is en welke plaats voor dit bepaalde product optimaal is. Het systeem kan ervoor zorgen dat veel gevraagde goederen meer vooraan in het magazijn worden geplaatst dan minder frequent gevraagde goederen. Hiernaast houdt het systeem alle verplaatsingen van de goederen bij en kunnen goederen in kantoor huren rottrerdam het systeem geblokkeerd worden, wanneer deze vanwege een bepaalde reden niet vervoerd mogen of kunnen worden. Ook kan een WMS complete orderverzamellijsten met locaties in het magazijn maken naar aanleiding van orders die ontvangen worden vanuit de verkoopafdeling (Te Lindert, 2008).
Een WMS kan voor meer efficientie in het magazijnbeheer zorgen. Veel administratieve taken zijn niet meer nodig, omdat deze worden vervuld door het systeem. Ook zorgt het systeem er door goede planning en effectieve aansturing voor, dat onnodige verplaatsingen worden vermeden. Soms is het zelfs mogelijk dat voorraden worden verlaagd. Naast betere efficientie in het magazijn, zorgt WMS voor meer nauwkeurigheid. Er komen minder fouten voor, door het feit dat er minder menselijke handelingen aan de werkzaamheden te pas komen. In principe kantoor huren utrecht kan voor elk voorraadhoudend bedrijf, groot of klein, een WMS nuttig zijn. In deze paragraaf gaan we eerst in op magazijnbeheer ende ontwikkelingen op het gebied van WMS. Daarna geven we een beschrijving van de operationele werking van een WMS, waarbij zichtbaar wordt welke functies een WSM heeft en wat het systeem kan betekenen voor de processen binnen een magazijn. Het magazijnbeheer kan in vier verschillende niveaus worden opgedeeld. In figuur 8.10 zijn deze niveaus te zien.

Een RFID-tag

Een demo Begin 2008 hebben de drie overgebleven kanshebbers een demo gegeven van anderhalf tot twee uur. ‘Een van de leveranciers viel daarna al snel af, die had zieh toch niet echt goed voorbereid op onze specifieke eisen en bezigheden. Zo was het aantal auto’s dat we hebben niet bekend. De tweede kanshebber koos net de verkeerde insteek, zodat dat verhaal niet echt op ons over kwam. WICS had zieh goed voorbereid, we hadden er direct een klik mee kantoor huren zuidas en de mentaliteit van de mensen bij WICS lijkt erg op die van ons. Daardoor konden we met hen dan ook vrij snel over de details van de oplossing gaan praten:
Modulair De warehousemanagementoplossing die WICS bij Eijgenhuijsen heeft uitgerold heeft een modulaire opbouw. ‘Dat is handig, het is net een Lego-box. En wat we niet nodig hebben kan er zo afgehaald worden. Tenminste, dat was wat we tijdens een demo te zien kregen; vertelt Reurink. Op 18 juni kantoor huren schiphol werd de kick-off gegeven voor de uitrol van het WMS. Het doel van Eijgenhuijsen ende leverancier was om begin 2009 live te gaan. Dat werd 1 april. ‘We hadden wat meer tijd nodig voor de magazijnindeling. Omdat we nogal wat verschillende maatvoeringen hebben, moesten we even goed nadenken over de indeling: Eijgenhuijsen vervoert en installeert onder andere grote fitnessapparatuur en die is niet altijd even goed in stellingen te plaatsen.
Werkproces omgegooid Aan de warehousemanagementoplossing van WICS werd ook RF-scanning gekoppeld. De implementatie daarvan werd door Phi Data voor haar rekening genomen. Het werken met kantoor huren rottrerdam scanapparatuur betekende een flinke verandering voor het Ruurlose bedrijf. ‘Van papier naar digitaal werken, dat was
DISTRIBUTIELOGISTIEK: WAREHOUSING 293
inderdaad even wennen. Maar we hebben hier een vrij jong team, echte problemen zijn we niet tegengekomen. Digitale verwerking scheelt natuurlijk wel werk op de administratie en de kans op het maken van fouten neemt flink af. Eigenlijk is het hele werkproces omgegooid. Bonnetjes zijn verleden tijd, locaties handmatig noteren is ook verleden tijd. Tijdens de pauze werden de papieren meegenomen om daarna te worden ingevoerd. Ook dat gaat nu stukken efficienter: Bij het inslaan van de orders van het TMS in het WMS is nu direct de actuele voorraad zichtbaar. ‘Dat was voorheen wel eens twee dagen later. Nu kan de klant gewoon inloggen op onze website en zijn eigen voorraad inzien. Ook heeft de klant maximaal zieht op wat er aan retourgoederen is binnengekomen:
RFID gebruiken Eijgenhuijsen was bij de implementatie van de oplossing niet primair uit op snel gewin. De investeringen die het bedrijf nu heeft gedaan moeten volgens Reurink vooral worden gezien als investeringen in de toekomst. Ze moeten het bedrijf ook een betere concurrentiepositie opleveren. ‘We zijn kantoor huren utrecht door de implementatie van het systeem in staat om de foutkans te verlagen en hebben een actuele voorraadpositie. Ik realiseer me dat dat niet altijd zaken zijn die directe kosten schelen of besparingen opleveren, maar het zijn uiteraard wel verkoopargumenten voor het binnenhalen van nieuwe klanten. Het liefst zou ik zien dat er al bij de productie van de artikelen die wij langs zien komen een RFID-tag wordt ge”installeerd. Dat zou ons proces nog efficienter maken, maar helaas is dat nog niet het geval, dus moeten we op andere manieren zo efficient mogelijk werken.

Een demo

Een demo Begin 2008 hebben de drie overgebleven kanshebbers een demo gegeven van anderhalf tot twee uur. ‘Een van de leveranciers viel daarna al snel af, die had zieh toch niet echt goed voorbereid op onze specifieke eisen en bezigheden. Zo was het aantal auto’s dat we hebben niet bekend. De tweede kanshebber koos net de verkeerde insteek, zodat dat verhaal niet echt op ons kantoor huren zuidas over kwam. WICS had zieh goed voorbereid, we hadden er direct een klik mee en de mentaliteit van de mensen bij WICS lijkt erg op die van ons. Daardoor konden we met hen dan ook vrij snel over de details van de oplossing gaan praten:
Modulair De warehousemanagementoplossing die WICS bij Eijgenhuijsen heeft uitgerold heeft een modulaire opbouw. ‘Dat is handig, het is net een Lego-box. En wat we niet nodig hebben kan er zo afgehaald worden. Tenminste, kantoor huren schiphol dat was wat we tijdens een demo te zien kregen; vertelt Reurink. Op 18 juni werd de kick-off gegeven voor de uitrol van het WMS. Het doel van Eijgenhuijsen ende leverancier was om begin 2009 live te gaan. Dat werd 1 april. ‘We hadden wat meer tijd nodig voor de magazijnindeling. Omdat we nogal wat verschillende maatvoeringen hebben, moesten we even goed nadenken over de indeling: Eijgenhuijsen vervoert en installeert onder andere grote fitnessapparatuur en die is niet altijd even goed in stellingen te plaatsen.
Werkproces omgegooid Aan de warehousemanagementoplossing van WICS werd ook RF-scanning gekoppeld. De implementatie daarvan werd door Phi Data voor haar rekening genomen. Het werken met scanapparatuur betekende een flinke verandering voor het Ruurlose bedrijf. ‘Van kantoor huren rottrerdam papier naar digitaal werken, dat was
DISTRIBUTIELOGISTIEK: WAREHOUSING 293
inderdaad even wennen. Maar we hebben hier een vrij jong team, echte problemen zijn we niet tegengekomen. Digitale verwerking scheelt natuurlijk wel werk op de administratie en de kans op het maken van fouten neemt flink af. Eigenlijk is het hele werkproces omgegooid. Bonnetjes zijn verleden tijd, locaties handmatig noteren is ook verleden tijd. Tijdens de pauze werden de papieren meegenomen om daarna te worden ingevoerd. Ook dat gaat nu stukken efficienter: Bij het inslaan van de orders van het TMS in het WMS is nu direct de actuele voorraad zichtbaar. ‘Dat was voorheen wel eens twee dagen later. Nu kan de klant gewoon inloggen op onze website en zijn eigen voorraad inzien. Ook heeft de klant maximaal zieht op wat er aan retourgoederen is binnengekomen:
RFID gebruiken Eijgenhuijsen was bij de implementatie van de oplossing niet primair uit op snel gewin. De investeringen die het bedrijf nu heeft gedaan moeten volgens Reurink vooral worden gezien als investeringen in de toekomst. Ze moeten het bedrijf ook een betere concurrentiepositie opleveren. ‘We zijn kantoor huren utrecht door de implementatie van het systeem in staat om de foutkans te verlagen en hebben een actuele voorraadpositie. Ik realiseer me dat dat niet altijd zaken zijn die directe kosten schelen of besparingen opleveren, maar het zijn uiteraard wel verkoopargumenten voor het binnenhalen van nieuwe klanten. Het liefst zou ik zien dat er al bij de productie van de artikelen die wij langs zien komen een RFID-tag wordt ge”installeerd. Dat zou ons proces nog efficienter maken, maar helaas is dat nog niet het geval, dus moeten we op andere manieren zo efficient mogelijk werken:

De snelheid van het transportmiddel

Met de snelheid van het transportmiddel wordt gedoeld op de tijd die Snelheid gemiddeld nodig is om de afstand tussen fabrikant en afnemer, fabriek en distributiecentrum of distributiecentrum en afnemer te overbruggen. Een vliegtuig is in principe het snelste vervoermiddel. De bereikbaarheid geeft aan ofhet transportmiddel elke locatie kan berei- Bereikbaarheid ken. Van alle kantoor huren zuidas netwerken is het autowegennet het dichtst. Vervoer per vrachtwagen scoort derhalve het hoogste met betrekking tot de bereikbaarheid. Dit verklaart ten dele de dominantie van het vervoer over de weg. Met de variabiliteit wordt gedoeld op de mogelijkheid dat het transport Variabiliteit begint en/of eindigt op een afgesproken tijdstip. Het gaat kantoor huren schiphol dus om de kans op vertraging in het transport ten gevolge van onvoorziene omstandigheden. Zo is transport via een pijpleiding het minst gevoelig voor siechte weersomstandigheden. De bruikbaarheid van een transportmogelijkheid betreft de vraag: in Bruikbaarheid hoeverre is een transportmiddel te gebruiken voor de meest uiteenlopende soorten goederen in de meest uiteenlopende afmetingen? Vooral doordat per schip goederen van uiteenlopende afmetingen en in verscheidene vormen kan worden vervoerd, scoort het schip het hoogst op dit criterium.
Met welke frequentie kan een transportmiddel worden ingezet? Doordat een pijpleidingensysteem 24 uur per dag en 7 <lagen per week beschikbaar is, kan gesteld worden dat dit de meest frequente transportwijze is. Welk transportmiddel vertoont het grootste risico met betrekking tot beschadiging kantoor huren rottrerdam van de lading of zelfs het geheel verloren gaan van de vervoerde goederen? Hoewel niet alle producten hiervan gebruik kunnen maken, is de pijpleiding in dit opzicht het veiligst. Welke transportkosten zijn per tonkilometer verbanden aan een transportmiddel? Gesteld kan worden dat het kostenverloop van de verschillende transportmogelijkheden samenhangt met de afstand waarover de goederen getransporteerd worden, het gewicht van de lading en de snelheid waarmee het vervoer plaatsvindt. Worden de factoren ‘gewicht’ en ‘snelheid’ constant gehouden, dan vertonen de gemiddelde kosten van de vervoersprestatie een afnemend verloop naarmate de afstand toeneemt. Dit verloop kan verklaard worden uit de kosten van onder andere laden en lassen, rangeren en administratie. Hoe groter de afstand is waarover wordt vervoerd, des te minder deze kosten op een tonkilometer drukken. Dit geldt kantoor huren utrecht bijvoorbeeld voor het goederenvervoer per spoor. De spoorwegen hebben in het goederenvervoer hoge vaste kosten. Om die reden kunnen de spoorwegen alleen voor transport op lange afstand als concurrent van andere transportwijzen worden aangemerkt. De relatieve kosten van een transportmiddel worden vermeid in tabel 7.3. Het betreft de kosten voor het vervoeren van een ton goederen over een kilometer.

De afwijkende bestelhoeveelheid

De regel ‘geplande vrijgave order’ van productnummer Ais gelijk aan de regel ‘brutobehoefte’ van B. Het MRP-1-schema van Bis qua rekenregels identiek aan dat van A. Door de veiligheidsvoorraad en de afwijkende
bestelhoeveelheid of seriegrootte ontstaat er een hoge gemiddelde geplande Seriegroottes voorraad. Wanne er een product uniek toegepast wordt in een ( eind) te synchrosamenstelling, kan het nuttig kantoor huren zuidas zijn de seriegroottes te synchroniseren. niseren
Bij de overgang van product B naar H zien we dat de brutobehoefte een factor vier groter is dan de vrijgaveregel van B. Dit kamt doordat H viermaal voorkomt in de samenstelling. In het onderste schema zien we, in de kolom ‘weeknummer o; een vrijgavesuggestie voor een order van 800 stuks. De planner dient hier direct op te reageren. Als dit niet wordt gedaan, zal de Jevering van het eindproduct in kantoor huren schiphol gevaar kunnen kamen.
Hoewel we in het voorgaande gepleit hebben voor verkleining van de seriegrootte, moet hiermee voorzichtig worden omgegaan. Omdat de behoefteregel is gerelateerd aan het verbruik in de samenstellingen, moet de seriegrootte hierop worden afgestemd. Verlaging van de seriegrootte zal Seriegrootte bij H geen effect hebben. Toch is het mogelijk de gemiddelde geplande voorraad te verlagen door kantoor huren rottrerdam een eenmalige order van 350 stuks in te geven. De gemiddelde voorraad zal dan gelijk worden aan de veiligheidsvoorraad. Een andere manier van verlaging van de gemiddelde geplande voorraad is het overgaan op de methode Jot for Lot for lot (Lfl)
lot (LfL) voor de bepaling van de seriegrootte. Het komt er dan op neer dat de geplande vrij te geven order exact afgestemd wordt op de behoefte ende veiligheidsvoorraad. In het geval van product H leidt dit tot meer dan een halvering van de voorraadkosten (zie tabel 6.7). Het nadeel hiervan kan zijn dat men in de kantoor huren utrecht productie de verwerkingsmethoden heeft afgestemd op een vaste seriegrootte, door bijvoorbeeld te werken met meer producten in een opspanning op een machine. Dit komt vaak voor bij persen en spuitgietmachines.

Personele organisatie productielogistiek


Een goedgekozen productiebesturingssysteem kan voor een bedrijf voordelen opleveren. Van doorslaggevend belang voor die keuze is het somt product dat doorstroomt in de productie. Door de vorm ende opbouw hiervan blijken veel toepassingen onuitvoerbaar. Het is dan de vraag wat er aangepast moet worden: het besturingspakket ofhet product. Aanpassing van het product blijkt meestal moeilijk te verwezenlijken. Moba, uit de openingscasus, is erin geslaagd een succesvol productiebesturingssysteem op te bouwen. Voor een inzicht hoe dit tot stand kwam, willen we eerst nader ingaan op het product ende opbouw daarvan. Een product is een voorwerp of dienst, al dan niet in de eigen onderneming vervaardigd ofvan derden betrokken, die bedoeld is om met een meerwaarde te worden verkocht.
In een aantal bedrijven spreekt men in plaats van over producten ook wel over artikelen, stock keeping units (SKU’s) of stocknummer. Men noemt dit ook wel verhandelbare eenheden. Deze termen worden vaak in handelsfirma’s gehanteerd. De keuze heeft meestal een historische kantoor huren zuidas achtergrond. Het is van belang dat er duidelijke definities voorhanden zijn in de onderneming, alvorens men overgaat tot een vorm van productiebesturing en automatisering. Door een verkeerde interpretatie van een begrip kan een  verkeerde wijze van aansturing ontstaan. Het is herhaaldelijk voorgekomen dat door een foutieve omschrijving een softwarepakket volkomen vastliep. Voor de duidelijkheid zullen wein het vervolg alleen het begrip product hanteren. Meestal worden producten ge’identificeerd op basis kantoor huren schiphol van een productnummer, waarmee het product op unieke wijze wordt weergegeven. Dit wordt ook wel de entiteit van het product genoemd. Van het product liggen dan de form, fit en function (FFF) vast. Met ‘form’ wordt de uitwendige vorm bedoeld, die moet aansluiten bij de omgeving van het product. De ‘fit’ slaat op de mogelijkheid tot aansluiting op andere producten, zoals stekkers en gebruik van aansluitingsgaten. De ‘function’ heeft betrekking op de wijze van presteren van het product. Het kan bijvoorbeeld 220V omzetten in een bepaalde warmtehoeveelheid. De FFF garandeert een belangrijke mate van uitwisselbaarheid voor de klant. Bij een herhalingsbestelling zal het productnummer hiervoor de belangrijkste sleutel vormen. De kantoor huren rottrerdam informatie die in of aan het productnummer gekoppeld wordt, is van groot belang voor de besturing. Als de FFF van een product verandert, zal het productnummer voor de identificatie ook moeten veranderen. Het aantal productnummers dat men intern gebruikt, is onder andere maatgevend voor de moeilijkheidsgraad van het besturingsproces. Men ziet dit nogal eens varieren voor diverse soorten bedrijven. We kantoor huren utrecht geven in tabel 6.1 enige voorbeelden van bedrijven met verschillende aantallen productnummers. Per bedrijf kunnen er nog grote verschillen voorkomen. Zo zijn er producenten van kantoormeubelen die maar enkele tientallen ofhonderden nummers onderscheiden. Een bedrijf als Ahrend kent er echter wel 100 000.

Verschillende betekenis van de budgettering

Verschillende betekenis van de budgettering. Budgettering speelt bij de overheid een andere rol dan in het bedrijfsleven; toewijzing van een bepaald budget voor een bepaalde activiteit betekent bij de overheid in principe autorisatie tot besteding; besparing op dat budget betekent volgend jaar kantoor huren zuidas toewijzing van minder middelen. • Beperkte speelruimte. De overheidsinkoper is beperkt in zijn bewegingsvrijheid als gevolg van procedures en regelingen waarmee hij rekening heeft te houden; voorts speien vaak politieke overwegingen mee bij de keuze een inkooporder bij een bepaalde leverancier onder te brengen. • Productspecificatie en leverancierskeuze. Deze vinden bij de overheid doorgaans plaats zonder tussenkomst kantoor huren schiphol van de inkoopafdeling. • Meer nadruk op efficiency dan op effectiviteit. Aankoopbeslissingen bij de overheid moeten kunnen worden gerechtvaardigd; dit aspect speelt met name vanwege het toezicht door speciale controlerende instellingen ( accountantsdienst, Rekenkamer ). Dit betekent dat veel aandacht wordt gegeven aan procedures en autorisatie en tekenbevoegdheid.
Door deze verschillen neemt de overheid qua rol en inhoud van de inkoopfunctie een enigszins afwijkende positie in.
TUSSENVRAAG 5.2 In het verleden werd een groot gedeelte van de overheidsinkoop voltrokken via het Rijks lnkoop Bureau (Riß) in Rijswijk. Na privatisering heeft dat bureau zieh gevestigd in Zwolle en is zieh Nederlands lnkoop Centrum (NIC) gaan noemen. Het doel daarbij is om ook voor niet-overheid te gaan inkopen. Kun je nu zeggen dat de overheidsinkoop heeft plaatsgemaakt kantoor huren rottrerdam voor de handelsinkoop?  In de relatie tussen de toeleverancier van grondstoffen en halffabrikaten en de verbruiker (de producentvan eindproducten) zijn veel veranderingen gaande. Vooral door het opengaan van de binnengrenzen in Europa sinds 1992 is deze relatie nog verder veranderd. Zo is het bekend dat veel Japanse industrieen druk doende zijn om hun activiteiten in Europa uit te breiden. Betraf dit voorheen vooral assemblagebedrijven van gerede producten, tegenwoordig is het opmerkelijk om te lezen: ‘Het Japanse Ministerie van Handel verwacht dat in het kielzog van de grote Japanse concerns ook steeds meer toeleveranciers naar het buitenland vertrekken; Japanse bedrijven werken het liefst met hun eigen Japanse toeleveranciers, omdat die de gewenste kwaliteit leveren: Als deze hypothese wordt bevestigd, betekent dit een grotere concurrentie voor alle Europese producenten, zowel toeleveranciers als kantoor huren utrecht producenten van eindproducten. Het verdient dan ook aanbeveling dat iedere onderneming haar huidige inkoopsituatie kritisch analyseert.
Kraljic (1983) heeft een zinvol raamwerk gegeven om vanuit een analyse van de huidige inkoopsituatie te kamen tot een strategische visie op inkoop. Bij de analyse van de huidige inkoopsituatie speien twee variabelen een rol: 1 strategische kwetsbaarheid; 2 de complexe toeleveringsmarkt.

De exponentiele vereffening


Het exponentieel verlopende voorspelmodel is gebaseerd op een afnemend verschil tussen de laatst voorspelde waarde ende laatst gemeten waarde. Hiertoe gebruikt men een dempingsfactor ex. Deze kan waarden innemen tussen nul en een. In figuur 4.17 is de grafische voorstelling van voorspellingen met drie ex-waarden weergegeven. De waarden voor ex= 0, l, ex= 0,5 en ex= 0,9 zijn weergegeven in de rijen N, Q en Tin figuur 4.13. Als algemene regel geldt dat de nieuwe voorspelling gelijk is aan: ex x de oude meetwaarde + (1 -ex) x de laatste voorspelde waarde. In kantoor huren zuidas formulevorm wordt dit: F,+ 1 =ex x Y, + (1 – ex) x F, waarin geldt:
170 DEEL 2 LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN
F1 = voorspelling ( = forecast) op het moment t; a = dempingsfactor; Y, = waarneming op het moment t. FIGUUR 4.17 Exponentiele vereffening met a= 0,1, n = 0,5 en n = 0,9 Vraag
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Periode • = Meetwaarden x a = 0,1 • n = 0,5 o a = 0,9 (rij A uit figuur 4.14) (rij N uit figuur 4.14) (rij Q uit figuur 4.14) (rij T uit figuur 4.14)
In het geval van a = 0, 1 wordt de nieuwe vergaderruimte huren schiphol voorspelde waarde voor periode 15 gelijkaan: F15 = 0,1 X Y14 + (1-0,1) X F14 = 0,1 X80 + 0,9 X 91,8 = 90,6 Voor alle voorspelde waarden bij de diverse a-factoren is weer de MAD uitgerekend in de rijen 0, Ren U. Deze zijn respectievelijk 6,4, 4,2 en 4,6. De MSE is terug te vinden in de rijen P, Sen V en bedragen respectievelijk 58,6, 23,5 en 28,5. Bij een avan 0,5 blijken de afwijkingen het geringste te zijn. Met behulp van een berekening in een spreadsheetprogramma kan door een iteratieve berekening de optimale a-waarde bepaald worden. In ans geval blijkt deze het laagst te zijn voor a = 0,492. De daarbij gevonden afwijkingen vergaderruimte huren rotterdam leveren slechts tienden aan verschil op. Het is daarom niet interessant hier gedetailleerde berekeningen op los te laten. In ans voorbeeld verliepen de meetwaarden geleidelijk omlaag. Dit is niet representatiefvoor alle situaties. In een geval waarbij bijvoorbeeld stapsgewijze veranderingen in de meetwaarden optreden, zien we dat een hoge a-waarde een beter resultaat oplevert, doordat deze sneller vergaderruimte huren utrecht reageert op de sprang. In figuur 4.18 is een dergelijk voorbeeld met drie a-waarden weergegeven.
Naast de hiervoor genoemde methoden zijn er nog diverse andere tijdreeksmodellen. Zo kan er rekening gehouden worden met seizoenpatronen. We verwijzen hiervoor naar onder anderen Van Goar e.a. (1993) en DeLurgio en Bhame (1992).