Maandelijks archief: mei 2016

De structurele uitstoot

Maar voor het betoog van dit boek is de structurele uitstoot uit het arbeidsproces van meer belang. De omvang van deze uitstoot geeft een indicatie van het aantal mensen dat niet meer kan voldoen aan kantoorruimte huren amsterdam de productiviteitseisen die door de virtuele economie steeds verder worden opgeschroefd. Daarbij zijn de volgende categorieen betrokken: • Bijstandsgerechtigden Hun aantal bedraagt 339.000 (cijfers van 2002). Daarvan komt de helft niet meer in aanmerking voor werk: 169.500 personen. Dit aantal komt overeen met 2,4°/o van de beroepsbevolking. • Arbeidsongeschikten Het aantal van ruim 990.000 komt kantoorruimte huren schiphol overeen met 14°/o van de beroepsbevolking. Dit aantal moet echter worden gecorrigeerd voor circa een vijfde dat werkt, veelal gedeeltelijk arbeidsongeschikten met een deeltijdbaan. Dat komt overeen met circa 198.000, ofwel 2,8%. Per saldo vormen de niet-werkende arbeidsongeschikten dus circa 11,2% van de beroepsbevolking.  I/D-banen (ofMelkert-banen) De plaats van de I/D-banen (instroom/doorstroombanen) in dit rijtje wekt misschien verbazing. Het zijn toch banen; de ‘Melketiers’ werken toch? Ja, maar het betreft een vorm van gesubsidieerde arbeid; ‘kunstmatig’ werk dus, dat in de reguliere economie al lang zou zijn weggerationaliseerd. Dat blijkt ook kantoorruimte huren rotterdam wel uit het feit dat juist de doorstroom naar regulier werk in de praktijk blijkt te stagneren. Het aantal bedraagt 1.018.000 en komt overeen met 14,4% van de beroepsbevolking. • Vervroegd gepensioneerden en vutters. Zij lijken op het eerste gezicht geen probleemgroep te vormen. De meesten van hen zullen tot hun volle tevredenheid vervroegd zijn gestopt met werken. Maar niettemin is hun menselijk kapitaal voortijdig afgeschreven. Trouwens, voortijdige pensionering is zo du ur dat we ons deze luxe niet lang meer zullen kunnen permitteren. Het gaat kantoorruimte huren utrecht in dit geval om 179.000, 2,5% van de beroepsbevolking. Als we de bovenstaande percentages bij elkaar optellen komen we tot een structurele uitstoot uit het arbeidsproces van circa 30%; los van de vraag hoe de conjuncturele werkgelegenheid zieh verder zal ontwikkelen. Vermeerderd met de circa 20% flexwerk komen we al boven de onderste 40% van de 30-3040-samenleving.

Een aantal voorbeelden

In lndia werken ingenieurs aan het ontwerp van microchips voor de nieuwe generatie 3G mobiele telefoons. Zij verdienen 1000 dollar per maand, terwijl hun Amerikaanse collega’s 7000 dollar naar huis brengen. Filippijnse architecten verdienen 250 dollar en lndiase financieel analisten 1000 dollar, tegen kantoorruimte huren amsterdam respectievelijk 3000 dollar en 7000 dollar back home.
Het blad geeft een aantal voorbeelden. Boeing heeft Russische vliegtuigbouwkundig ingenieurs ingeschakeld om delen van de vleugels van de B777 superjet te ontwerpen. Het plaatselijke salaris bedraagt 650 dollar per maand, tegen 6000 dollar in de Verenigde Staten. In India werken ingenieurs kantoorruimte huren schiphol aan het ontwerp van microchips voor de nieuwe generatie 3G mobiele telefoons. Zij verdienen 1000 dollar per maand, terwijl hun Amerikaanse collega’s 7000 dollar naar huis brengen. Filippijnse architecten verdienen 250 dollar en Indiase financieel analisten 1000 dollar, tegen respectievelijk 3000 dollar en 7000 dollar back harne. En deze trend zal zieh doorzetten, verwacht Business Week. In Azie heeft zieh inmiddels een reservoir gevormd van hoogopgeleide, goedkope arbeidskrachten. China en India tellen elk afzonderlijk inmiddels meer betawetenschappers op bachelorniveau dan de Verenigde Staten. Het aantal masters en doctors in de kantoorruimte huren rotterdam exacte wetenschappen begint het Amerikaanse aantal al dicht te naderen. Het blad raamt dat in 2005 588.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen vanuit de Verenigde Staten verplaatst zullen zijn naar het buitenland. In 2015 zal dit aantal zijn opgelopen tot 3,3 miljoen. De drijvende kracht achter deze grootschalige verplaatsing van hoogwaardige werkgelegenheid is de digitalisering van het kenniswerk. ‘Vandaag de dag kunnen werkzaamheden zoals het vervaardigen van gedetailleerde architectonische blauwdrukken, het analyseren van de financiele resultaten van ondernemingen of het ontwerpen kantoorruimte huren utrecht van een revolutionaire microprocessor gemakkelijk buitenslands worden gedaan.’ Europa is niet immuun voor deze ontwikkelingen. Om bij Nederland te
blijven: een insider schatte de ‘hersenbalans’ als ‘waarschijnlijk negatief’, ondanks de instroom van wetenschappers uit Oost-Europa. Philips heeft al laten weten dat zijn Research & Development over vijftien jaar wel eens helemaal uit Nederland vertrokken zou kunnen zijn. ‘En weg is weg.’

De schaarse hersenen

Technisch is dit allemaal mogelijk. Er zijn al personeelsinformatiesystemen op de markt die 250 verschillende rapportages kunnen uitdraaien. De schrijvers van dit artikel erkennen dat er nog weerstanden kantoorruimte huren amsterdam zijn tegen deze vorm van ‘Big Brother management’. Maar ‘de grens die nu getrokken wordt zal later waarschijnlijk rekbaar blijken’. Het verzet tegen de controle op e-mail- en internetverkeer was per slot van rekening ook van tijdelijke aard. ‘Waarom zouden werknemers, na een paar jaar gewenning, de elektronische evaluatie van hun verrichtingen niet gaan zien als een fact of life?’ Want de ontwikkeling is toch niet tegen te houden. Zij halen marktvoorspellers aan volgens wie electronic human resource management (E-HRM) over vijf jaar ‘het verschil zal bepalen tussen stijgen of kantoorruimte huren schiphol dalen op de beurs’. En dat is uiteraard het ultieme argument. De globalisering heeft een gei:ntegreerd financieel stel geschapen dat de prestaties van elk afzonderlijk bedrijf doorlicht op zijn aandeelhouderswaarde. Intern vertaalt zieh dat in de doorlichting van de waardecreatie van divisies, business units, afdelingen, tot op het niveau van de afzonderlijke werknemers. Zo maakt kantoorruimte huren rotterdam de virtuele economie uiteindelijk ieders productiviteit zichtbaar.
Ik heb eens op een ingenieurscongres iemand zijn bijdrage horen beeindigen met de woorden: ‘Ik ben een ingenieur. Ik maak dromen waar.’ Zo zag Taylor, zelf ingenieur, de rol van zijn ‘wetenschappelijke manager’: als aanvoerder van de mensheid op weg naar een betere toekomst. Die nobele rol legitimeerde de toe-eigening van de kennisbasis van het economisch proces die het kantoorruimte huren utrecht kennismonopolie schiep waarop de macht van het management berust. We leven al lang niet meer in de tijd van Taylor, waarin de schaarse hersenen.

De informatiemaatschappij

Drucker staat in zijn optimisme niet alleen. Vanaf het begin jaren tachtig hebben futurologen als Toffler en Naisbitt de meest rooskleurige visioenen geschetst van de toekomst van ons werk. Zo citeert Alvin Toffler bijvoorbeeld Akio Morita, de medeoprichter van Sony: ‘Ik kan een fabrieksarbeider zeggen dat hij precies om zeven uur moet verschijnen en gaan kantoorruimte huren amsterdam produceren. Maar ik kan een productontwikkelaar of een ingenieur niet zeggen dat hij om zeven uur een creatief idee moet krijgen.’2 De impliciete boodschap was dat alleen het creatieve werk zou overblijven. Het domme productiewerk, dat op bevel exact ’s morgens om zeven uur begint, zou immers worden overgenomen door de slimme machine. Een Belgische studie naar de effecten van de informatie-economie op de omvang en kwaliteit van de werkgelegenheid3 vat de utopie van het nieuwe werken als volgt samen:
‘Het werk in de kantoorruimte huren schiphol informatiemaatschappij is steeds meer gekwalificeerd en biedt de mogelijkheid meervoudige vaardigheden te ontwikkelen, in termen van doen en zijn. Het bevrijdt de mens van hierarchieen en van nauwgezette controle. Autonomie en groepswerk maken een nieuwe relatie met de arbeid en met het arbeidscollectief mogelijk. Het nieuwe werk wordt omschreven in trefwoorden als verantwoordelijkheid, betrokkenheid, creativiteit en samenwerking.’
‘Deze visie is niet onjuist, maar zij is zeker onvolledig’, waarschuwen de onderzoekers. ‘In de informatiemaatschappij kantoorruimte huren rotterdam komen nog talloze banen voor waarvan de inhoud is verarmd; teams zijn vaak onderworpen aan de hierarchie en competenties worden niet zelden verspild.’ Een van de gangbare ideeen is dat groepswerk altijd de kwaliteit van het werk verhoogt. De onderzoekers geven het voorbeeld van het productieproces van het kantoorruimte huren utrecht trendy automodel SMART, dat geheel op groepswerk is gebaseerd.

Een verspreidingsgraad van 40%

Achter deze uiterlijke verschijningsvormen van de ‘nieuwe economie’ gaat een fundamentelere vraag schuil: heeft de informatie- en communicatietechnologie uiteindelijk een aantoonbaar effect op de manier waarop wij werken? Ofwel, is de productiviteitsparadox kantoorruimte huren amsterdam van de jaren tachtig inmiddels achterhaald? In theorie zou dat het geval moeten zijn. Want de ICT-revolutie ontwikkelt zieh op dezelfde wijze als de eerdere ‘technologische revoluties’ die achtereenvolgens werden veroorzaakt door de stoommachine (1780-1840), de spoorwegen (1840-1890) en elektriciteit en de auto (1890-1950). We zien telkens hetzelfde patroon. De aanvangsfase duurt lang en verloopt moeizaam. De fase van de doorbraak dient zieh pas aan als de capaciteit en betrouwbaarheid kantoorruimte huren schiphol van de nieuwe technologie sterk zijn vergroot en de prijzen sterk dalen. De productiviteitseffecten in de economie als geheel worden pas merkbaar als
een verspreidingsgraad van 40% is bereikt. Dan worden ook de sociale effecten zichtbaar, bijvoorbeeld de massamobiliteit die de auto heeft gecreeerd. De capaciteit van de informatie- en communicatietechnologie is inderdaad sensationeel vergroot. Hier geldt de ‘wet van Moore’, genoemd naar Gordon Moore, een van de oprichters van Intel. Hij voorspelde in het midden van de kantoorruimte huren rotterdam jaren zestig dat de verwerkingscapaciteit van een microchip elke achttien maanden zou verdubbelen. Die voorspelling bleek loepzuiver te zijn en gaat nog steeds op. Ook de prijzen van de apparatuur zijn in de loop der tijd spectaculair gedaald. Alleen de verspreidingsgraad heeft nog niet het verzadigingspunt bereikt: nog slechts 35% van de bevolking in de geindustrialiseerde landen kantoorruimte huren utrecht beschikt over een internetaansluiting. We staan dus nog maar aan het begin van de economische en sociale veranderingen die de huidige technologische revolutie ons zal brengen.

De technologische opbloei

‘De technologische opbloei in de vroege jaren zeventig kan op de een of andere manier worden vertaald naar de sfeer van vrijheid, individuele innovatie en ondernemersschap die ontstond uit de cultuur kantoorruimte huren amsterdam van de jaren zestig op de Amerikaanse campussen. („.) De nadruk op apparaten die waren aangepast aan de persoonlijke behoeften, op interactiviteit en het onderhouden van netwerken, en de niet-aflatende jacht op technologische doorbraken, ook als deze op het eerste gezicht weinig zinvol leken, standen haaks op de kantoorruimte huren schiphol traditioneel voorzichtige houding van het bedrijfsleven.’8
Zowel politici als topmanagers zijn zelden in staat een technologische revolutie te herkennen als zij zieh voordoet – laat staan dat zij de gevolgen daarvan kunnen overzien. In de jaren veertig voorspelde kantoorruimte huren rotterdam de toenmalige topman van IBM, Thomas Watson, de omvang van de toekomstige wereldmarkt voor computers: vijf stuks. Hij kon niet inzien dat er commerciele toepassingen waren voor het nieuwe apparaat. Op dit moment zijn er over de hele wereld 300 miljoen computers aan het werk. Op dezelfde wijze kon de Nederlandse overheid aan het begin van de jaren tachtig het nut niet inzien van verdere investeringen door het toenmalige staatsbedrijf PTT. Het telefoonnet was klaar, want vrijwel iedere kantoorruimte huren utrecht Nederlander had inmiddels een aansluiting. Er was wel een nieuwigheid die ‘fax’ werd genoemd, maar die hadden we helemaal niet nodig. De telex werkte toch uitstekend?9 De technologie was beschikbaar -de verbeelding schoot tekort.

Een moeilijke markt

Een moeilijke markt
Zo’n productiviteitsstijging is meer dan welkom, want de fabriek opereert, zelfs in de vette jaren, op een moeilijke markt. Maar ten tijde van de Aziecrisis liep de markt met 7% terug. Daar komt nog bij dat de prijzen voor diodes elk jaar met 7% dalen. Yoeg daar nog eens aan toe dat Philips Stadskanaal een relatief kleine speler is op de wereldmarkt en dat de waarde van diodes maar een fractie vormt van de waarde van de eindproducten die de klant maakt. Niettemin heeft de fabriek door de jaren heen een groei van 3% gerealiseerd. Hoe doen ze dat? Van Oord legt uit: ‘De helft van de jaarlijkse prijsdaling compenseren we door groei. We houden de overhead stabiel, zodat we de vaste kosten kunnen spreiden over een groter aantal kantoorruimte huren amsterdam producten. De andere helft dekken we door technische verbeteringen, een betere benutting van het machinepark en het flexibel inzetten van mensen. En onze toeleveranciers moeten ook hun bijdrage leveren, want 40% van onze kostprijs bestaat uit ingekochte materialen.Als zij hun steentje niet bijdroegen, zouden we de productiviteit met 12 tot 14% moeten verhogen. ‘En dan heb je alleen nog maar de prijsdaling gecompenseerd. Om vooruit te komen moeten we nieuwe producten kantoorruimte huren schiphol introduceren, waarmee we hoge marktprijzen kunnen genereren.’ De keerzijde van deze medaille is dat de kosten-batenverhouding van de bestaande productie elk jaar verder onder druk komt te staan. Een aantal producten aan de onderkant van de markt kan niet meer rendabel in Europa worden geproduceerd. Flexibiliteit in de personele bezetting is een essentieel overlevingsinstrument. Voor de herstructurering van 1987 had vrijwel het gehele personeel een vast dienstverband. De verhouding kantoorruimte huren rotterdam tussen direct en indirect personeel bedroeg 1:1 ,2. Eind jaren negentig vormt het directe productiepersoneel de meerderheid en een kwart van het hele personeelsbestand bestaat uit flexwerkers. Dat zijn niet allemaal uitzendkrachten, want dat zou een te groot risico betekenen voor de continu”iteit van de productie. Een alternatief is de flexpool, een samenwerkingsverband van een aantal werkgevers in de regio.Tezamen hebben zij een bestand van goed geschoolde, breed inzetbare werknemers in vaste dienst, die in het ene of het andere bedrijf kunnen kantoorruimte huren utrecht worden ingezet, al naar de productiebehoefte van het moment. Deze flexibele werknemers vormen niet het marginale deel van het personeelsbestand, maar juist de elite. Het is een eer om tot de flexpool toegelaten te worden. Ook hier is een relatie gelegd met opleiding. Elke nieuwe operator begint

Japanse werknemers

Japanse werknemers waren sterk betrokken bij het verloop van het productieproces. Gemiddeld deden zij per jaar kantoorruimte huren amsterdam ruim 61 voorstellen tot verbetering. Van hun Europese collega’s werd geen enkele inbreng verwacht. Het aantal verbeteringsvoorstellen bedroeg nauwelijks een per twee werknemers per jaar. En hoe beter het proces wordt beheerst, hoe hoger de kwaliteit. Ook de opleidingsintensiteit verschilde aanzienlijk. Gemiddeld kantoorruimte huren schiphol kregen de Japanse productiemedewerkers voor nieuwe productie 380 uur training; de Europeanen slechts.
De zwakke plek van lean production is de kwaliteit van het werk, zoals blijkt uit een Engelse studie.8 De onderzoeker, Rick Delbridge, hanteerde een opmerkelijke en weinig toegepaste researchmethode: het kantoorruimte huren rotterdam participatieve onderzoek. Hij werkte enige tijd aan de productieband, onder andere in een Japanse fabriek die in Engeland tv-toestellen produceert, om zo de effecten van lean production zelf aan den lijve te ervaren. Daarmee prikte hij een aantal mythen door. Hij schetst het beeld van een proces waar alles draait om productiviteit en kwaliteit. De hoge productiviteit wordt bereikt door alles wat je in een tayloristisch systeem zou verwachten: de lopende band draait op hoge kantoorruimte huren utrecht snelheid, de gefragmenteerde taken hebben taakcycli van 27 seconden en de teamleiders voeren van minuut tot minuut controles uit om opstoppingen in het productieproces te voorkomen en te garanderen dat de tv’s in perfecte staat de fabriek verlaten.

Reguleringsprincipe

Omdat de functionele productiestructuur zo ingewikkeld is, ontstaan lange doorlooptijden en grote buffervoorraden. De bedrijfsleiding kan kiezen tussen halffabrikaten die wachten op bewerking, of productiemedewerkers die wachten op halffabrikaten. Natuurlijk kiest zij voor het eerste. Vaak is de tijd kantoorruimte huren amsterdam dat er echt aan het product wordt gewerkt maar ongeveer 5%. In de tussentijd ligt het te wachten. Daardoor ontstaan aanzienlijke kosten, zowel aan vastgelegd kapitaal in de vorm van buffervoorraden als vloeroppervlak voor de opslag. Alweer: tel uit je efficiencywinst. De kenmerken van de functionele productiestructuur kunnen als volgt worden samengevat: • Groeperingsprincipe: er zijn meerdere kantoorruimte huren schiphol functionele afdelingen; binnen elke afdeling vindt men gelsoleerde, parallelle werkplekken. • Bewerkingsprincipe: elke afdeling is gespecialiseerd in een type bewerking. • Koppelingsprincipe: het productieproces verloopt ongestructureerd. • Reguleringsprincipe: van grote afstand; van fouten wordt niet geleerd.
Als we deze twee basisvormen kunnen herkennen, is het niet moeilijk meer om in te zien dat de werkzaamheden in de kantoorruimte huren rotterdam dienstensector worden geordend door dezelfde productiestructuren. Het werk op de redactie van een uitgeverij is een typerend voorbeeld van enkelstuksproductie. Elk boek verschilt van alle andere naar soort en inhoud en daarom verzorgt de ene redacteur de uitgave van romans, de andere van non-fictieboeken. Bij de enkelstuksproductie treffen we de bijbehorende functionele productiestructuur aan. Wie wel eens een ziekenhuis heeft bezocht heeft ervaring met de werking van dit productiesysteem. Als kantoorruimte huren utrecht een zelfsorterend ‘bewerkingsobject’ beweegt de patient zieh langs de verschillende gespecialiseerde afdelingen -de dokter, de röntgenafdeling, het laboratorium, weer naar de dokter … En wat doet hij de meeste tijd? Wachten, net als de halffabrikaten in de fabriek.

De kwaliteit van de dienstverlening

De kwaliteit van de dienstverlening – het verloop van het gesprek – wordt streng bewaakt.Vermeer:’lntern gebeurt dat op twee manieren. De teamleider luistert regelmatig mee en neemt achteraf met de operator het gesprek door. Hij ziet op de computer ook welke handelingen de kantoorruimte huren amsterdam operator verricht. Dan geeft hij aanwijzingen: dit ging goed, dat moet je nog verbeteren. De teamleider is vooral een coach. Daarnaast hebben we een kwaliteitsmonitoringsysteem, waarbij gesprekken worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. ‘Maar we worden ook gemonitord door het onderzoeksbureau van onze opdrachtgever. Dat bureau belt ons als een klant en beoordeelt het verloop van het gesprek op vriendelijkheid, probleemoplossing en dergelijke. In onze contracten is een bonus-malusregeling opgenomen die bepaalt dat we minimaal een 71/2 moeten scoren.’ ‘Er zijn hier maar weinig mensen die veertig uur per week werken’, zegt Bezemer. ‘Dat kantoorruimte huren schiphol is ook eigenlijk te zwaar. Ook als je het parttime doet, is het een zware baan.’Van de SNT-ers werkt 90% dan ook in deeltijd. ‘Dat maakt het opstellen van roosters ingewikkeld, maar je bent daardoor ook
flexibel.We hebben drie ploegen per dag van 8:00 uur tot 23:00 uur, zes dagen per week, dus achttien in totaal. De mensen moeten vier weken van tevoren opgeven wanneer ze beschikbaar zijn. Dan kunnen ze met drie kruisjes een voorkeur voor een bepaalde ploeg aangeven.Twee kruisjes betekent “geen bezwaar” en een “liever niet, maar als het moet ben ik beschikbaar”.Als je niets invult, word je in principe ook niet ingeroosterd. Dat heeft als voordeel dat je je op je kantoorruimte huren rotterdam verjaardag bijvoorbeeld niet beschikbaar hoeft te stellen; dan neem je een andere dag. ‘Je moet echter wel een voldoende aantal roostermogelijkheden bieden, want flexibiliteit is de kern van de bedrijfsactiviteit. Dat is de absolute randvoorwaarde.’ De computer rekent daarna de roosters uit. ‘Maar daar moet altijd nog een menselijk oog overheen gaan. Je moet weten dat Jannie en Marie, die alleb ei op kantoorruimte huren utrecht flexibele tijden werken, de kinderoppas wisselen. Die moet je dus niet in dezelfde ploeg inroosteren.’