Maandelijks archief: juni 2016

Onze kennis over het geheugen

Een andere belangrijke ontwikkeling in onze kennis over het geheugen was de ontdekking dat priming niet voorbehouden is aan concepten en woorden. Een en ander speelt zich uiteraard in ons onderbewuste af, maar het is zo dat onze acties en emoties door gebeurtenissen kunnen worden voorbereid. In een inmiddels beroemd geworden experiment vroegen flexplek huren amsterdam psycholoog John Bargh en zijn collega’s aan studenten van New York University (in de leeftijd van 18 tot 22 jaar) om uit vijf woorden een zin van vier woorden samen te stellen (bijvoorbeeld ‘vindt hij geel het direct’).5 Voor de ene groep studenten bevatte de helft van de door elkaar gehusselde zinnen woorden die gerelateerd waren aan bejaarden, zoals Florida (waar veel Amerikaanse ouderen zich vestigen), vergeetachtig, kaal, grijs en rimpels. Toen ze de taak hadden volbracht, moesten flexplek huren schiphol de jonge proefpersonen in een andere ruimte, aan het einde van de gang, een andere experiment doen. En dat korte loopje was het eigenlijke experiment: de onderzoekers maten de tijd die de studenten nodig hadden om van de ene naar de andere ruimte te lopen. Zoals Bargh al had voorspeld, liepen de studenten die zinnen hadden moeten maken van de aan ouderdom gerelateerde woorden aanzienlijk langzamer dan de overige studenten. Het ‘Florida-effect’ omvat twee fasen van priming. Allereerst bereiden flexplek huren rotterdam de woorden ons voor op de gedachte aan ouderdom, hoewel het woord ‘oud’ zelf niet wordt genoemd. Vervolgens bereiden de woorden ons voor op een bepaald gedrag: langzaam lopen, dat immers bij ouderdom hoort. Dit alles gebeurt zonder dat we er ons bewust van zijn. Toen de studenten later werden ondervraagd, gaf geen van hen aan een thema herkend te hebben. Allen meenden dat datgene wat ze na het eerste experiment deden, niet beïnvloed kon zijn door de woorden die ze hadden gelezen. Het idee van ouderdom was niet in hen opgekomen, maar toch was hun gedrag veranderd. Dit opmerkelijke fenomeen, het beïnvloeden van gedrag door een idee, wordt ook wel het ideomotoreffect genoemd. Hoewel u er zich niet bewust flexplek huren utrecht van bent, bent u ook voorbereid door het lezen van deze alinea. Als u was opgestaan om een glas water te tappen, had u dit iets langzamer gedaan dan gebruikelijk -tenzij u een hekel hebt aan ouderen, in welk geval u iets sneller dan gebruikelijk zou zijn opgestaan!

Verschillende acties

Er is inspanning voor nodig om verschillende ideeën die verschillende acties vereisen of die op basis van een bepaalde regel moeten worden gecombineerd gelijktijdig in ons geheugen te houden. Voorbeelden zijn het doorlezen van een boodschappenlijstje terwijl je de supermarkt binnenloopt, kiezen tussen vlees en vis in een restaurant of het rijmen van een verrassende flexplek huren amsterdam enquête-uitkomst met het besef dat de steekproef klein was. Systeem 2 is de enige die regels volgt, objecten op basis van verschillende kenmerken vergelijkt en een weloverwogen keuze tussen diverse alternatieven kan maken. Het automatische Systeem r kan dit niet. Systeem r detecteert eenvoudige relaties (‘ze lijken op elkaar’, ‘de zoon is langer dan de vader’) en blinkt uit in het integreren van informatie over één ding. Systeem r kan niet omgaan met meerdere, gelijktijdige onderwerpen en flexplek huren schiphol kan niet met puur statistische informatie omgaan. Systeem r meent bijvoorbeeld dat iemand die beschreven wordt als ‘zachtmoedig en ordelijk, met behoefte aan structuur en regelmaat en een hartstocht voor details’ overeenkomsten vertoont met het archetype van de bibliothecaris. Het combineren van deze ingeving met de kennis over het statistisch kleine aantal bibliothecarissen is echter een taak die alleen Systeem 2 kan
2. Aandacht en inspanning 4 5
uitvoeren – mits Systeem 2 weet hoe het dit moet doen, wat niet vaak het geval is. Een belangrijke capaciteit van Systeem 2 is het gebruiken van ‘takensets’ – het kan het geheugen programmeren flexplek huren rotterdam om een instructie uit te voeren die conflicteert met gebruikelijke reacties. Neem bijvoorbeeld het volgende: tel hoe vaak de letter F op deze bladzijde voorkomt. Dit is waarschijnlijk geen taak die u eerder hebt uitgevoerd, maar Systeem 2 is hiertoe in staat. Het vergt enige inspanning om uzelf op de taak voor te bereiden en de taak zelf uit te voeren, maar met oefening zult u beter worden. Psychologen gebruiken de term ‘coördinerende processen’ voor het initiëren en beëindigen van takensers. Neurowetenschappers hebben inmiddels de gebieden van de hersenen aangewezen die verantwoordelijk zijn voor deze coördinerende processen. Een van deze gebieden wordt actief zodra een conflict moet worden opgelost. Een ander gebied is de prefrontale cortex, een flexplek huren utrecht gebied dat bij mensen aanzienlijk sterker is ontwikkeld dan bij andere primaten en die een rol speelt in de processen die we met intelligentie associëren. 12

Werke­lijke expertise

Helaas komen de intuïties van deskundigen niet altijd voort uit werke­lijke expertise. Ik heb ooit een bezoek gebracht aan de hoogste beleg­gingsadviseur van een grote financiële firma, die me vertelde dat hij juist enkele tientallen miljoenen dollars in aandelen van de Ford Motor Com- pany had geïnvesteerd. Toen ik hem flexplek huren amsterdam vroeg hoe hij tot dit besluit was ge­komen, antwoordde hij dat hij kortgeleden een autoshow bezocht had en onder de indruk was geraakt. ‘Och man, als je ziet hoe ze zo’n auto kun­nen maken!’ vertelde hij me bij wijze van verklaring. Hij maakte heel duidelijk dat hij op zijn onderbuikgevoel vertrouwde en dat hij tevreden was met zichzelf en zijn besluit. Ik vond het opmerkelijk dat hij kennelijk geen aandacht had geschonken aan de enige vraag die een econoom rele­vant zou vinden: zijn de aandelen Ford op dit moment ondergewaardeerd? In plaats daarvan had hij naar zijn flexplek huren schiphol intuïtie geluisterd; hij vond de auto’s aantrekkelijk, hij hield van het merk en hij vond het een prettig idee om daar aandelen van te bezitten. Op grond van wat we weten over beleg- gingskeuzen, is het redelijk om aan te nemen dat hij niet wist wat hij deed.

De specifieke heuristieken die Amos en ik onderzochten, droegen wei­nig bij aan een beter begrip van de man die de Ford-aandelen kocht, maar er bestaat op dit moment een bredere visie op heuristieken die wel een passende verklaring kan bieden. Een belangrijke verbetering is dat emo­tie nu een veel grotere rol speelt in ons begrip van intuïtieve oordelen en keuzen dan in het verleden. De beslissing van de beleggingsadviseur zou flexplek huren rotterdam nu worden beschreven als een voorbeeld van de affectheuristiek, waarbij oordelen en beslissingen direct geleid worden door gevoelens van voor­keur of afkeer, zonder dat daar veel rationele overwegingen aan te pas komen.10

Wanneer we voor een probleem komen te staan, zoals het kiezen van een schaakzet of een beslissing over het kopen van aandelen, doet onze machinerie van intuïtief denken het beste wat in haar vermogen ligt. Als iemand relevante expertise heeft, zal hij de situatie herkennen en is de intuïtieve oplossing die bij hem in gedachten komt waarschijnlijk correct. Dit is wat er gebeurt als een schaakmeester naar een gecompliceerde stel­ling kijkt: de paar zetten die onmiddeilijk bij hem opkomen, zijn allemaal sterk. Wanneer het gaat om een moeilijke vraag en de flexplek huren utrecht expertise voor een trefzekere oplossing niet voorhanden is, doet de intuïtie toch een gooi: er komt misschien wel snel een antwoord tevoorschijn, maar niet een ant­woord op de oorspronkelijke vraag.

Customer service als prestatiemeter

Fabrikant Y, die het duurzame consumptiegoed X produceert, opereert in een markt waarvan de volgende gegevens bekend zijn. De omvang van de markt wordt geschat op €10.000.000 per jaar. De markt flexplek huren amsterdam wordt verzorgd door 1000 verkooppunten, waarvan er 380 het product X van fabrikant Y verkopen. Het marktbereik van deze 380 verkooppunten bedraagt 33%. De totale verkopen van fabrikant Y bedragen €1.600.000 per jaar. a Bereken het marktaandeel van fabrikant Y. b Bereken de distributiespreiding van fabrikant Y. c Hoeveel bedraagt het gemiddelde omzetaandeel van fabrikant Y bij zijn wederverkopers? d Kun je een verklaring geven voor een situatie waarin ondanks een stijging van het flexplek huren schiphol gemiddeld omzetaandeel het marktaandeel stabiel blijft? e ls het verhogen van de distributiespreiding de enige mogelijkheid om het marktbereik te vergroten?  Customer service als prestatiemeter
\-Val ho11dt customer service in op het raakvlak tussen markeling en logisliek?
Customer service betreft alle factoren die het proces be”invloeden waarin het product voor de klant beschikbaar en geschikt wordt gemaakt. Customer
service zorgt ervoor dat een klant het product op het door hem gevraagde tijdstip ontvangt en kan gebruiken. Het gaat niet alleen om een karte levertijd en een hoge leveringsbetrouwbaarheid. Een flexplek huren rotterdam succesvolle customer service vraagt ook het realiseren van specifieke klanteneisen over levertijdstippen, verpakking, documenten en streepjescode, het beantwoorden van vragen, het geven van informatie bij vertragingen, het installeren van het product en het leveren van reserveonderdelen.
TUSSENVRAAG 2.11 Welke customer-serviceprestatie mag een student verwachten van de lnformatie Beheer flexplek huren utrecht Groep?
In de praktijk kan er een groot verschil bestaan tussen de perceptie van de leverancier over zijn customer-serviceprestaties ende werkelijke prestaties zoals ervaren door de klant. Een servicekloofis het gevolg; zie figuur 2.11.

Massa-individualisering

Uiteraard is de wens om maatwerk te leveren tegen lage kosten geen recent probleem. Het betreft een van de fundamentele vraagstukken in de bedrijfskunde: hoe kunnen we zo veel mogelijk waarde leveren tegen zo weinig mogelijk kosten? Het is natuurlijk zo dat de toegevoegde waarde van op flexplek huren amsterdam maat gemaakte producten groter is dan die van standaardproducten, hetgeen bedrijven de mogelijkheid geeft een hogere marge te realiseren. Anders gezegd, ook het perspectief van de klant is zodanig dat massa goedkoop is en maatwerk duu r. Vergelijk bijvoorbeeld de diepvriespizza voor €3 te koop bij de supermarkt terwijl de door een koerier thuisbezorgde warme pizza €8 kost. Het is dus mogelijk voor maatwerk flexplek huren schiphol een hogere prijs te vragen. Als het bedrijf in staat is maatwerk te realiseren tegen lage kosten, kan dit leiden tot hogere winstgevendheid (Van der Veen, 2000).
De verhoogde interesse voor massa-individualisering kan worden verklaard vanuit twee trends:
Massa-individualisering Customizing Commodity
60 DEEL 1 VRAAGGESTUURDE LOGISTIEK lndividualisering
Onvoorspelbaarheid
Ten eerste valt te constateren dat consumenten steeds individualistischer worden. Anders gesteld: de vraag wordt steeds heterogener en onvoorspelbaarder. Dit wordt veroorzaakt door onder andere de toegenomen welvaart en daarmee de toegenomen behoefte aan erkenning en zelfontwikkeling, hetgeen flexplek huren rotterdam leidt tot een toenemende wens van individuele consumenten om zieh te onderscheiden van anderen. Dit leidt tot twee uitdagingen. Ten eerste willen bedrijven zo goed mogelijk inspelen op de individuele verlangens van de klant. Door klantgerichter te werken zijn goede resultaten bereikt ten aanzien van keuze, kwaliteit en snelheid. Dit heeft echter ook geleid tot een situatie waarin een enorme keuze wordt geboden waar de klant eigenlijk geen uitweg meer in ziet. Denk bijvoorbeeld aan lange menulijsten, een wirwar aan verschillende hypotheken en verzekeringen en aan supermarkten met enorme assortimenten. Desondanks is de vraag naar variatie groter dan die door industriele voortbrenging kan worden gerealiseerd. 2 De tweede uitdaging is dat consumenten steeds minder gebonden zijn aan specifieke producten, diensten en winkels. Ze zijn meer bereid om alles uit te proberen en het wordt moeilijker om consumenten in (doel) groepen in te delen. In feite behoren consumenten tot meer, kleinere en sneller veranderende netwerken. Dit maakt dat klanten steeds minder voorspelbaar worden (de ‘grillige consument’). Voorspellen en van bovenaf plannen is flexplek huren utrecht daardoor niet meer doenlijk.
Massa-individualisering probeert op deze beide uitdagingen een antwoord te vinden. Samenvattend kan worden gesteld dat enerzijds de individualisering van de maatschappij en de onvoorspelbaarheid van consumenten massa-individualisering steeds meer nodig maakt, terwijl anderzijds de technologische ontwikkeling massa-individualisering steeds meer mogelijk maakt.

Geschiedenis van de logistiek

Geschiedenis van de logistiek
We moeten een stukje terug in de geschiedenis om de opkomst en het belang van logistiek voor het Nederlandse bedrijfsleven duidelijk te maken. In het grote woordenboek der Nederlandse taal van Van Dale wordt logistiek omschreven als: ‘alle voorbereidingen en handelingen die nodig zijn om de troepen op de meest doeltreffende wijze van goederen en voorraden te voorzien en onder de gunstigste omstandigheden te doen strijden’. Het Franse woord Logis, zo meldt Van Dale, is afkomstig van het verlenen van onderdak. In deze zin omvat het dus meer kantoorruimte huren amsterdam dan het verzorgen van de goederenstroom alleen.
Het op tijd aanwezig zijn aan het front van levensmiddelen en munitie was in de wereldoorlogen vaak van doorslaggevend belang voor een overwinning. De doeltreffendheid of effectiviteit stond hierbij dus voorop. Kosten noch moeite werden gespaard om de overwinning te kantoorruimte huren schiphol behalen. De militaire aspecten werden niet direct door het bedrijfsleven als commercieel toepasbaar gezien. De noodzaak was hiertoe ook niet zo groot.
Waarom eigenlijk? Het bedrijfsleven was gericht op het zo goedkoop mogelijk produceren van goederen. Efficiency was het belangrijkste criterium waarmee men in het begin van de vorige eeuw werkte. De vraag van de markt was bijna onbeperkt. De loonsom van de productiewerknemers vormde het grootste deel van de kosten. In de jaren dertig van de twintigste eeuw kwam er een ommekeer ten gevolge van de recessie. Die heeft men toen niet weten te stuiten met logistieke middelen. Door de wereldoorlogen werd het bedrijfsleven ongewild betrokken bij logistieke processen die op militaire leest geschoeid waren. Toch zou het nog jaren kantoorruimte huren rotterdam duren voor men logistiek ging gebruiken als een middel om de bedrijfsresultaten te verbeteren. Voor de begripsvorming is het noodzakelijk om eerst een definitie van logistiek te geven. We kiezen voor de volgende formulering:
Logistiek omvat de organisatie, de planning, de besturing en de uitvoering van de goederenstroom vanaf de ontwikkeling en inkoop, via productie en distributie naar de eindafnemer, inclusief kantoorruimte huren utrecht de retourstromen. Het doel is om tegen lage kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt, teneinde een langdurige relatie met de klant op te bouwen.
>