Maandelijks archief: augustus 2016

Nieuwe taken

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij voorstellen tot het opleggen van nieuwe taken of wijziging van bestaande taken en bevoegdheden van de gemeentebesturen moeten de gemeenten worden geraadpleegd (via de Vereniging van flexplek huren amsterdam Nederlandse Gemeenten). Een bijzondere wet mag niet onnodig afwijken van het stelsel van de Gemeentewet (art. 115 Gemw). De minister van Binnenlandse Zaken coördineert het rijksbeleid dat de gemeenten raakt (art. 116 Gemw). De minister van Binnenlandse Zaken is verplicht de decentralisatie te bevorderen (art. 117 Gemw), inclusief de bewijslast dat het zo moet als er niet gedecentraliseerd wordt. Ook heeft hij de verplichting om bezwaar te maken bij andere bewindslieden wanneer deze maatregelen willen nemen die uit een oogpunt van decentralisatie ontoelaatbaar flexplek huren schiphol voorkomen. Art. 118, 119 en 120 Gemw geven regels over verplichte informatieuitwisseling tussen de gemeenten en de andere overheden, zowel incidenteel als systematisch (Centraal Bureau voor de Statistiek). Art. 123 en 124 Gemw bevatten een verwaarlozingsregeling voor het geval het gemeentebestuur het gevorderde bestuur (medebewind) niet verleent. Blijft de raad in gebreke, dan moeten burgemeester en wethouders het medebewind verlenen. Blijft het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester in gebreke, dan grijpen Gedeputeerde Staten respectievelijk de Commissaris van de Koningin in, op kosten van de gemeente. Voor het geval de gemeente zijn autonome taken verwaarloost (bijvoorbeeld de gemeente stelt geen begroting vast), moet daarvoor krachtens de Grondwet een regeling bij afzonderlijke wet worden getroffen (art. 132 lid 5 Gemw). In het verleden is in zo’n situatie enkele malen een speciale regeringscommissaris benoemd, aan wie alle bevoegdheden van het flexplek huren rotterdam gemeentebestuur zijn toegekend.
Bevoegdheden van de gemeenteraad Art. 147 Gemw bevestigt nog eens het primaat van de raad: de raad stelt de gemeentelijke verordeningen vast voor zover de bevoegdheid daartoe niet bij wet (bijvoorbeeld art. 176 Gemw: de burgemeester kan noodverordeningen vaststellen) of krachtens de wet door de raad zelf aan burgemeester en wethouders of de burgemeester is toegekend (op grond van art. 156 Gemw kan de raad een aantal van zijn bevoegdheden aan burgemeester en wethouders delegeren). De raad is dus het primaire orgaan flexplek huren utrecht binnen de gemeente, ook het primaire bestuursorgaan, zowel op het gebied van autonomie als op het gebied van medebewind. Overigens geeft de bijzondere wetgever steeds met zo veel woorden aan van welk bestuursorgaan het medebewind wordt gevraagd, dus van ‘de gemeenteraad’ of van ‘burgemeester en wethouders’.

De Staten-Generaal

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De Staten-Generaal houden ononderbroken zitting. De Kamers mogen alleen beraadslagingen houden en besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden in de vergadering aanwezig is. Besluiten worden genomen bij meerderheid van flexplek huren amsterdam stemmen. Voor de onafhankelijkheid van de leden van de Staten-Generaal is er de Grondwetsbepaling (art. 67) dat zij stemmen zonder last, dat wil zeggen dat de Kamerleden geen dwingende opdrachten mogen aanvaarden om op een bepaalde manier hun stem uit te brengen. De vergaderingen van de Staten-Generaal zijn in het algemeen openbaar (art. 66 Gw). Leden van de Staten-Generaal zijn parlementair onschendbaar. Dit houdt in dat de parlementariërs, maar ook de ministers, de staatssecretarissen en flexplek huren schiphol andere personen die deelnemen aan de beraadslagingen in de Kamers, niet in rechte kunnen worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de vergadering van de Staten-Generaal of van commissies daaruit hebben gezegd of daaraan schriftelijk hebben overgelegd (art. 71 Gw). Met andere woorden: parlementariërs mogen onbekommerd voor hun mening uitkomen tijdens de vergaderingen van de Staten-Generaal. Relatie tussen regering en Staten-Generaal Tegen de achtergrond van de Grondwetsbepaling uit 1848 ‘De Koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk’ hebben zich in de jaren 1866/1867 twee conflicten voorgedaan tussen regering en Staten-Generaal, die tot gevolg hebben gehad dat de verhoudingen tussen flexplek huren rotterdam hen permanent zijn gewijzigd. Deze conflicten (de kwestie-Meijer en de Luxemburgse kwestie) hebben ertoe geleid dat de verantwoordelijkheid van de ministers zich uitstrekt over alle daden van de Koning. Deze verantwoording moet worden afgelegd ten overstaan van het parlement. Een ander gevolg van deze conflicten is geweest dat ministers die niet meer het vertrouwen van het parlement bezitten, moeten aftreden. Dit is een regel van ongeschreven staatsrecht die altijd wordt nageleefd. Het gevolg hiervan is dat ook de benoeming van ministers alleen maar kan plaatsvinden conform flexplek huren utrecht de wensen van een parlementaire meerderheid. De relatie tussen regering en parlement wordt ten slotte nog beheerst door de Grondwetsbepaling dat één of beide Kamers der Staten-Generaal bij Koninklijk Besluit (kan) kunnen worden ontbonden (art. 64 Gw).

De Raad van State

De Afdeling rechtspraak van de Raad van State maakte gebruik van de grammaticale interpretatie in de volgende zaak. Burgemeester en wethouders van Delft hadden een aanvraag om een bijdrage in de kosten van verbetering van een woning in het kader van de Regeling geldelijke steun voorzieningen aan particuliere huurwoningen 1985, afgewezen omdat de aanvraag flexplek huren amsterdam was ingediend nadat de verbouwing had plaatsgevonden. In een eerdere Beschikking, ter vervanging waarvan de Regeling strekt, was bepaald dat de bijdrage niet werd verstrekt indien met het treffen van de voorzieningen was begonnen voordat de eigenaar een aanvraag om een bijdrage bij de gemeente had ingediend. De Regeling bevatte zo’n uitdrukkelijke bepaling niet, omdat de Regeling uitging van de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten. Daarbij werd het stellen van voorwaarden flexplek huren schiphol door het Rijk die de verhouding betreffen tussen de gemeenten en hun burgers, niet op zijn plaats geacht. Het stond de gemeenten wel vrij om desgewenst een dergelijke bepaling in een verordening op te nemen, zo was door het ministerie verklaard. Daarbij was nog opgemerkt dat naar de mening van de minister in de Regeling impliciet was te lezen dat niet met de werkzaamheden mocht worden begonnen alvorens de aanvraag bij de gemeente was ingediend. In deze zaak moest dus de vraag worden flexplek huren rotterdam beantwoord of de stelling van burgemeester en wethouders, dat art. 7 lid 1 van de Regeling zo moest worden begrepen dat geen bijdrage kon worden verstrekt wanneer reeds met de werkzaamheden is begonnen alvorens een aanvraag bij de gemeente was ingediend, juist was. Dit was naar het oordeel van de Afdeling niet zonder meer af te leiden uit art. 7 lid 1 van de Regeling. Art. 7 lid 1 beoogde zeker te stellen dat controle op de uitvoering en op een juiste uitvoering van de Regeling mogelijk was. Het enkele feit dat de aanvraag was ingediend na het treffen van de voorzieningen, maakte die controle niet onmogelijk. Dat was beoogd met art. 7 lid 1 een bepaling als door verweerders genoemd in de Regeling op te nemen – nog daargelaten de betekenis die daaraan moest worden gehecht in deze situatie, waar de tekst van de Regeling op dit punt geen aanknopingspunten voor zulk een opvatting bood – achtte de Afdeling evenmin flexplek huren utrecht aangetoond. In dat geval zou immers, naar moest worden aangenomen, een bepaling vergelijkbaar met die van de voormalige Beschikking die -zo was uit de jurisprudentie van de Afdeling af te leiden – niet voor tweeërlei uitleg vatbaar was, in de Regeling zijn opgenomen. Gelet op het vorenstaande oordeelde de Afdeling dat gemeente en wethouders bij het bestreden besluit een onjuiste grondslag hadden gehanteerd. ARRvS 19 augustus 1988, nr. R03.86.5070

Het schenden van invariantie

Het schenden van invariantie komt als een duidelijk effect algemeen voor. Het komt even vaak voor bij goedgeïnformeerde als bij naïeve respondenten en wordt zelfs niet opgeheven wanneer dezelfde respondenten beide vragen binnen enkele minuten na elkaar beantwoorden. Respondenten die met hun tegenstrijdige antwoorden geconfronteerd worden, tonen zich doorgaans verbaasd. Zelfs nadat zij de problemen opnieuw bekeken flexplek huren amsterdam hebben, willen ze nog steeds vasthouden aan hun afkeer van risico in de versie van ‘geredde levens’, willen ze nog steeds het risico opzoeken in de versie van ‘verloren levens’ en willen ze tegelijkertijd invariantie betrachten en in de twee versies consistente antwoorden geven. In hun aanhoudende appel lijken kadereffecten sterker op perceptuele illusies dan op rekenfouten. De volgende twee problemen roepen voorkeuren op die flexplek huren schiphol een schending inhouden van de eis van dominantie bij rationele keuzen.
Probleem 3 (N = 86): kies tussen: A. een kans van 25 procent om 240 dollar te winnen en een kans van 75 procent om 760 dollar te verliezen (0 procent); B. een kans van 25 procent om 250 dollar te winnen en een kans van 75 procent om 750 dollar te verliezen (100 procent).
Het is gemakkelijk in te zien dat F dominant is boven E. Alle respondenten hebben ook dienovereenkomstig gekozen.
Probleem 4 (N = 150): stel u voor dat flexplek huren rotterdam u op hetzelfde moment geplaatst wordt voor de volgende twee beslissingen. Bekijk eerst beide beslissingen en geef dan de opties van uw voorkeur aan.
Besluit (i): kies tussen: A. een zekere winst van 240 dollar (84 procent); B. een kans van 25 procent om 1000 dollar te winnen en een kans van 75 procent om niets te winnen (16 procent).
Besluit (ii): kies tussen: A. een zeker verlies van 750 dollar (13 procent); B. een kans van 75 procent om 1000 dollar te verliezen en een kans van 25 procent om niets te verliezen (87 procent).
Zoals verwacht op grond van de voorgaande analyse maakte een grote meerderheid van de proefpersonen bij de eerste beslissing een keuze met afkeer van risico voor de zekere winst boven de positieve gok, en maakte een nog grotere meerderheid van de proefpersonen bij de tweede beslissing een riskante keuze voor de gok boven het zekere verlies. In feite koos 73 procent van de respondenten voor A en D en slechts 3 procent voor Ben C. Hetzelfde patroon van uitkomsten is vastgesteld in een gemodificeerde versie van het probleem, met kleinere inzetten, waarbij studenten gokken kozen die zij in werkelijkheid zouden aangaan. Omdat de proefpersonen de twee beslissingen in probleem 4 in samenhang onder ogen zagen, drukten ze in feite een voorkeur uit voor A en D boven Ben C. De voorkeurscombinatie flexplek huren utrecht wordt echter door de afgewezen combinatie gedomineerd. Het toevoegen van de zekere winst van 240 dollar (optie A) aan optie D levert een kans van 25 procent op om 240 dollar te winnen en een kans van 75 procent om 760 dollar te verliezen. Dit is precies optie E in probleem 3. Op overeenkomstige wijze levert het toevoegen van het zekere verlies van 750 dollar (optie C) aan optie B een kans van 25 procent op om 250 dollar te winnen en een kans van 75 procent om 750 dollar te verliezen. Dit is precies optie Fin probleem 3. Hieruit blijkt dat de gevoeligheid voor inkadering en de S-vormige waardefunctie bij in samenhang voorgelegde beslissingen een schending van dominantie teweegbrengen.

Misconceptie

Misconceptie van kansen treffen we niet alleen aan bij ondeskundige proefpersonen. Uit een onderzoek naar de statistische intu1tie van ervaren onderzoekspsychologen9 bleek een hardnekkig geloof in wat ook wel de ‘wet van de kleine getallen’ kan worden genoemd – een wet die stelt dat flexplek huren amsterdam zelfs kleine steekproeven sterk representatief zijn voor de populatie waaruit ze afkomstig zijn. De respons van deze onderzoekers
Appendix A. Besluitvorming in onzekerheid: heuristiek en biases 4 59
weerspiegelde de verwachting dat een valide hypothese over een populatie vertegenwoordigd zal worden door een statistisch significant resultaat in de steekproef, ongeacht de omvang. De respondenten plaatsen hierdoor te veel vertrouwen in de resultaten van kleine steekproeven en overschatten de repliceerbaarheid van dergelijke resultaten schromelijk. In een flexplek huren schiphol onderzoeksetting leidt deze bias tot het selecteren van steekproeven met een ongeschikte omvang en een te sterk vertrouwen in de resultaten. Ongevoeligheid voor voorspelbaarheid. Mensen moeten soms een numerieke voorspelling maken, bijvoorbeeld voor aandelenkoersen, de vraag naar een product of de uitslag van een sportwedstrijd. Dergelijke voorspellingen worden vaak gemaakt op basis van representativiteit. Stel, iemand krijgt een beschrijving van een bedrijf en moet de winst voorspellen. Als de beschrijving van het bedrijf gunstig is, zal een hoge winst representatief lijken voor die beschrijving; is de beschrijving matig, dan zal een gematigde winst representatief lijken. De gunstigheid van de beschrijving wordt niet beinvloed door de betrouwbaarheid van die beschrijving of de mate waarin de beschrijving een accurate flexplek huren rotterdam voorspelling mogelijk maakt. Als mensen dus alleen een voorspelling doen op basis van de gunstigheid van de beschrijving, is die voorspelling niet gerelateerd aan de betrouwbaarheid van de aanwijzingen en de verwachte accuratesse van de voorspelling. Deze manier van inschatting overtreedt de regels van de normatieve statistische theorie, waarin de extremiteit en het bereik van voorspellingen door de mate van voorspelbaarheid worden gecontroleerd. Als de voorspelbaarheid nul is, moet men in alle gevallen dezelfde voorspelling doen. Als de bedrijfsbeschrijvingen geen informatie bevatten die relevant is voor de verwachte winst, moet voor elk bedrijf dezelfde waarde (bijvoorbeeld de gemiddelde winst) worden voorspeld. Is de voorspelbaarheid perfect, dan komen de verwachte waarden uiteraard overeen met daadwerkelijke flexplek huren utrecht waarden en is het bereik van voorspellingen gelijk aan het bereik van de daadwerkelijke uitkomsten. Over het algemeen geldt, hoe beter de voorspelbaarheid, hoe groter het bereik van voorspelde waarden.

De tevredenheid

We kunnen verwachten dat de tevredenheid over hun leven van paraplegielijders en andere lijders aan chronische en belastende condities laag is in vergelijking met hun ervaren welzijn, omdat flexplek huren amsterdam het verzoek om hun leven te beoordelen hen onvermijdelijk zal herinneren aan het leven van anderen en het leven dat ze leidden vóór het ongeluk. In overeenstemming met dit idee heeft recent onderzoek bij colostomiepatiënten indrukwekkende inconsistenties aangetoond tussen het ervaren welzijn van deze patiënten en hun beoordeling van hun leven.1s Sampling van ervaringen laat geen verschil in ervaren geluk zien tussen deze patiënten en een gezonde populatie. Niettemin zouden colostomiepatiënten graag bereid zijn jaren van hun leven in te ruilen voor een korter leven zonder de colostomie. Ook is het zo dat patiënten bij wie de colostomie ongedaan is flexplek huren schiphol gemaakt zich hun tijd in deze conditie als afschuwelijk herinneren en zelfs nog meer van hun resterende leven zouden willen opgeven om daar niet naar terug te keren. Hier wordt duidelijk dat het terugblikkende zelf onderhevig is aan een uitzonderlijk sterke kokerillusie over het leven dat het ervarende zelf zonder ongemak doorstaat. Daniel Gilbert en Timothy Wilson hebben het woord miswanting ingevoerd ter beschrijving van slechte keuzen die voortkomen uit fouten van affectief voorspellen. 16 Dit woord dient in het alledaagse spraakgebruik te worden opgenomen. De kokerillusie (die Gilbert en Wilson focalisme noemen) is een rijke bron van miswanting. Met name flexplek huren rotterdam maakt hij ons geneigd om het effect van belangrijke aankopen of veranderde omstandigheden op ons toekomstig welzijn te overdrijven. Vergelijk twee gebeurtenissen die enkele aspecten van uw leven zullen veranderen: de aankoop van een comfortabele nieuwe auto en de toetreding tot een groep die wekelijks bij elkaar komt, misschien een pokerclub of een leeskring. Beide ervaringen zullen aanvankelijk nieuw en spannend zijn. Het cruciale verschil is dat u uiteindelijk weinig aandacht zult schenken aan de auto wanneer u daarin rijdt, maar dat u altijd aandacht zult blijven geven aan de sociale interacties waarin u zich hebt begeven. Op grond van WYSIATI bent u geneigd om de langetermijnvoordelen van de auto te overdrijven, maar niet om dezelfde fout te maken in verband met een sociale omgeving of met activiteiten die op zichzelf om aandacht vragen zoáls tennissen of cello leren spelen. De kokerillusie creëert een bias ten gunste van goederen en ervaringen die aanvankelijk opwindend zijn, zelfs flexplek huren utrecht wanneer ze uiteindelijk hun aantrekkingskracht verliezen. De tijd wordt verwaarloosd met als gevolg dat ervaringen die hun aandachtswaarde op lange termijn behouden minder gewaardeerd worden dan ze verdienen.

De regel van piek en afloop

De psycholoog Ed Diener en zijn studenten hebben zich afgevraagd of verwaarlozing van duur en de regel van piek en afloop ook van toepassing zijn op de beoordeling van hele levens. Ze gebruikten een kantoor huren amsterdam korte beschrijving van het leven van een denkbeeldige persoon genaamd Jen, een vrouw die nooit getrouwd was en kinderloos was gebleven en die bij een autoongeluk plotseling en pijnloos was overleden. In één versie van Jens verhaal was ze haar hele leven (dat dertig of zestig jaar duurde) buitengewoon gelukkig; ze genoot van haar werk, ging op vakantie en bracht tijd door met vriendinnen en met haar hobby’s. In een andere versie werden er vijf extra jaren aan Jens leven toegevoegd, zodat ze nu stierf op haar 35ste of haar 65ste. De extra jaren werden beschreven als prettig, maar minder prettig dan de jaren daarvoor. Nadat de deelnemers een schetsmatige kantoor huren schiphol biografie van Jen gelezen hadden, moesten ze twee vragen beantwoorden: ‘Hoe begeerlijk vindt u het leven van Jen als u het in zijn geheel overziet?’ en ‘Hoeveel totaal geluk of ongeluk vindt u dat Jen in haar leven heeft ervaren?’
De uitkomsten gaven duidelijk blijk van verwaarlozing van duur en van een effect van piek en afloop. In een experiment waarbij verschillende deelnemers verschillende versies voor ogen kregen, bleek de duur van Jens leven in het geheel geen effect te hebben op de begeerlijkheid daarvan of op de beoordeling van het totale geluk dat Jen had ervaren. Het was duidelijk dat haar leven werd voorgesteld als een prototypisch stukje tijd en niet als een opeenvolging van stukjes tijd. Dientengevolge was haar ‘totale geluk’ het geluk van een typische periode tijdens haar leven en niet de som (of integraal) van de geluksmomenten tijdens de hele duur van haar leven. Zoals op grond van dit idee verwacht mag worden, stelden Diener en zijn studenten ook een minder-is-meer-effect vast, een sterke kantoor huren rottrerdam aanwijzing dat een optelsom is vervangen door een gemiddelde (een prototype). Het toevoegen van vijf ‘tamelijk gelukkige’ jaren aan een zeer gelukkig leven leidde tot een aanzienlijke daling in de beoordeling van het totale geluk van dat leven. Op mijn aandrang verzamelden de onderzoekers ook gegevens over het effect van de extra vijf jaren bij afzonderlijke proefpersonen. Elke deelnemer vormde zich beide oordelen direct na elkaar. Ondanks mijn lange ervaring met beoordelingsfouten geloofde ik niet dat redelijke mensen zouden kunnen zeggen dat de toevoeging van vijf minder gelukkige jaren dit hele leven minder geslaagd zou maken. Maar ik had ongelijk. De intuïtie dat de vijf toegevoegde teleurstellende jaren de kwaliteit van het hele leven zouden aantasten was overweldigend. Het patroon van de beoordelingen leek zo absurd dat Diener en zijn studenten aanvankelijk dachten dat het de dwaasheid weerspiegelde van de jonge mensen die aan hun kantoor huren utrecht experimenten hadden deelgenomen. Het patroon veranderde echter niet wanneer de ouders en oudere vrienden van de studenten dezelfde vragen beantwoordden. Bij de intuïtieve beoordeling van zowel hele levens als korte episodes spelen pieken en aflopen wel een rol maar duur niet. 2

Een elegant experiment

Aan de hand van een elegant experiment heeft een team van neurowetenscha ppers aan het University College London een onderzoek naar kadereffecten gecombineerd met registraties van activiteit in verschillende hersengebieden. Teneinde betrouwbare metingen van de kantoor huren amsterdam hersenreacties te verkrijgen bestond het experiment uit een groot aantal proeven. Figuur 14 illustreert de twee stadia van één van deze proeven.
Eerst wordt aan de proefpersoon gevraagd zich voor te stellen dat zij een bedrag aan geld heeft ontvangen, in dit voorbeeld 50 dollar. Daarna wordt aan de proefpersoon gevraagd te kiezen tussen een zekere uitkomst en een gok op een rad van fortuin. Als het rad blijft stilstaan op wit, ‘ontvangt’ ze het hele bedrag; als het stilstaat op zwart, krijgt ze niets. De zekere uitkomst staat gelijk aan de verwachte waarde van de gok, in dit geval een winst van 20 dollar. Zoals hiervoor kantoor huren schiphol in beeld is gebracht, kan dezelfde zekere uitkomst op twee verschillende manieren ingekaderd worden: als 20 dollar behouden of als 30 dollar verliezen. In beide kaders zijn de objectieve uitkomsten volstrekt identiek en een in de werkelijkheid verankerde Econ zou op beide uitkomsten op dezelfde manier reageren – door ongeacht het kader voor de zekerheid of voor de gok te kiezen – maar we weten al dat het denken van Humans niet in de werkelijkheid verankerd is. Woorden roepen een neiging tot toenadering of vermijding op en we verwachten dat Systeem r voor zekerheid zal kiezen wanneer deze wordt aangeduid als behouden, en tegen dezelfde optie wanneer deze wordt aangeduid als verliezen. Het experiment omvatte een groot aantal proeven en elke deelnemer werd zowel in het kader van behouden als in dat van kantoor huren rottrerdam verliezen voor verschillende keuzeproblemen geplaatst. Zoals verwacht gaf elk van de twintig proefpersonen blijk van een kadereffect: ze waren sterker geneigd om voor zekerheid te kiezen in het kader van behouden en eerder bereid om in te gaan op de gok in het kader van verliezen. Maar de proefpersonen waren niet allemaal eender. Sommigen waren zeer gevoelig voor de inkadering van het probleem. Anderen maakten meestal dezelfde keuze ongeacht het kader, zoals een in de kantoor huren utrecht werkelijkheid verankerde persoon zou moeten doen. De onderzoekers rangschikten de twintig deelnemers op deze dimensie en gaven de rangorde een opvallende naam: de index van rationaliteit.

Een rationele beslisser

Een rationele beslisser is alleen geïnteresseerd in de toekomstige gevolgen van huidige investeringen. De beslissing om extra middelen te investeren in een verliezende rekening wanneer er betere kantoor huren amsterdam beleggingen beschikbaar zijn, staat bekend als de fout van gemaakte kosten, een kostbare misrekening die zowel bij grote als kleine beslissingen kan voorkomen. Een sneeuwstorm trotseren omdat je voor een kaartje hebt betaald, is een misrekening over gemaakte kosten. Denk aan een onderneming die al 50 miljoen dollar in een project heeft gestoken. Het project loopt nu achter op schema en de voorspellingen van het uiteindelijke rendement zijn minder gunstig dan in het eerste planningsstadium. Een aanvullende investering van 60 miljoen dollar is nodig om het project een kans te geven. Een kantoor huren schiphol alternatief voorstel is hetzelfde bedrag te investeren in een nieuw project waarvan op dit moment een hoger rendement wordt verwacht. Wat zal de onderneming doen? Maar al te vaak trotseert een bedrijf met gemaakte kosten de sneeuwstorm en gooit het liever nog meer geld over de balk dan een vernederende mislukking te accepteren. Deze situatie ligt in de cel rechtsboven van het viervoudige patroon (figuur 13), de cel waarin de keuze gaat tussen een zeker verlies en een ongunstige gok, waarbij de laatste om de verkeerde redenen de voorkeur krijgt. Een escalerende inzet voor falende kantoor huren rottrerdam projecten is een vergissing vanuit het gezichtspunt van het bedrijf maar niet noodzakelijk vanuit het gezichtspunt van de medewerker die voor een kwakkelend project verantwoordelijk is. Het opgeven van dit project zal een blijvende smet op zijn blazoen aanbrengen en zijn persoonlijke belangen zijn misschien het best gediend bij een voortgezette gok met middelen van de organisatie, in de hoop de oorspronkelijke investering te redden of ten minste als een poging om de dag van de afrekening uit te stellen. In het geval van gemaakte kosten zijn de motieven van de verantwoordelijke functionaris niet goed afgestemd op de doelstellingen van het bedrijf en de aandeelhouders, een bekende variant van wat bekendstaat als het agency-probleem. Besturen zijn zich bewust van deze conflicten en vervangen vaak een ceo die door eerdere beslissingen in het nauw is gedreven en niet bereid is verliezen te accepteren. De besturen geloven niet noodzakelijk dat de nieuwe ceo competenter is dan degene die hij vervangt. Maar ze weten wel kantoor huren utrecht dat hij niet belast is met dezelfde mentale rekeningen en daarom beter in staat zal zijn om de gemaakte kosten van eerdere investeringen te negeren bij het beoordelen van nieuwe kansen.

De waarschijnlijkheden

De ratio van de waarschijnlijkheden was 9,0, maar de ratio van de beslissingsgewichten was slechts 3,83, een verschil dat wijst op een verminderde gevoeligheid voor waarschijnlijkheid in dat bereik. In beide theorieën hangen de beslissingsgewichten uitsluitend af van kantoor huren amsterdam waarschijnlijkheid, niet van uitkomsten. Beide theorieën voorspellen dat het beslissingsgewicht voor een kans van 90 procent hetzelfde is bij het winnen van 100 dollar, het ontvangen van een dozijn rozen of het oplopen van een elektrische schok.5 Deze theoretische voorspelling blijkt onjuist te zijn.
Psychologen aan de kantoor huren utrecht Universiteit van Chicago hebben een artikel gepubliceerd met de aantrekkelijke titel ‘Money, Kisses, and Electric Shocks: On the Affective Psychology of Risk’. De auteurs hadden vastgesteld dat de beoordeling van gokken veel minder gevoelig is voor waarschijnlijkheid als de (fictieve) uitkomsten emotioneel zijn (‘je favoriete filmster ontmoeten en kussen’ of ‘een pijnlijke maar niet gevaarlijke elektrische schok oplopen’) dan als het gaat om het winnen of verliezen van geld. Deze ontdekking stond niet op zichzelf. Andere onderzoekers hadden, met behulp van fysiologische technieken zoals het meten van de hartslag, vastgesteld dat de angst voor een dreigende elektrische schok niet in verband staat met de waarschijnlijkheid dat je die schok zult krijgen. Alleen al de mogelijkheid van een schok riep een volledig ontwikkelde angstreactie op. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat ‘met affect beladen voorstellingen’ de kantoor huren rottrerdam overhand krijgen op de reactie op waarschijnlijkheid. Tien jaar later werd deze conclusie door een team psychologen aan Princeton aangevochten. Het team van Princeton bracht naar voren dat de zwakke gevoeligheid voor waarschijnlijkheid die bij emotionele uitkomsten is waargenomen, normaal is. Een gok om geld vormt de uitzondering. Bij deze gokken is de gevoeligheid voor waarschijnlijkheid betrekkelijk sterk kantoor huren utrecht omdat ze een omschreven verwachte waarde hebben.
Welke hoeveelheid geld is even aantrekkelijk als elk van deze beide gokken? A. een kans van 84 procent om 59 dollar te winnen; B. een kans van 84 procent om een dozijn rode rozen in een glazen vaas te winnen.