Maandelijks archief: november 2016

De Afdeling bestuursrecht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De dwangsombeschikking wordt net als het besluit tot toepassing van bestuursdwang direct van kracht (art. 20.4 Wm). Evenals tegen de aanzegging bestuursdwang kan tegen het besluit tot het opleggen kantoorruimte huren amsterdam van een dwangsom na de bezwaarschriftenprocedure rechtstreeks bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld. Op verzoek kan de voorzitter van de Afdeling een voorlopige voorziening treffen, indien een bezwaar- of beroepschrift is ingediend.
Bij een handhavingsbesluit op initiatief van het bestuur, kan het besluiten de procedure van afdeling 3.4 Awb toe te passen. Bij kantoorruimte huren schiphol een handhavingsbesluit op verzoek (zie art. 18.14 lid 1 Wm) mag het bestuur in principe niet besluiten de meer tijd kostende voorbereidingsprocedure te volgen van afdeling 3.4 Awb (zie ABRvS 5 maart 1998, AB 1998/409). In bepaalde gevallen is het geoorloofd dat er gedoogd wordt, bijvoorbeeld bij het zonder milieuvergunning in werking laten van een inrichting.
• Voorbeeld Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrecht blijkt dat één van de voorwaarden om tot gedogen te kantoorruimte huren rotterdam kunnen overgaan de situatie betreft dat er slechts sprake is van een overgangsperiode, ‘in die zin dat het illegaal in werking zijn van de inrichting op korte termijn kan worden beëindigd. Er moet in dit geval voldoende grond zijn voor de verwachting dat op korte termijn vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor kantoorruimte huren utrecht de inrichting zal worden verleend. Een andere voorwaarde is dat het gedoogbesluit voor een bepaalde, zo kort mogelijke termijn wordt afgegeven.’ (ABRvS 16f ebruari 2000, AB 2000/312)

Verslag-, registratie- en meetverpllchtlngen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het gaat bijvoorbeeld om het verrichten van berekeningen, metingen of tellingen en het nemen of analyseren van monsters of het anderszins verrichten van onderzoek naar de aard of mate van kantoor huren amsterdam verontreinigingen in stoffen, producten, afvalstoffen, afvalwater, lucht, oppervlaktewater, grond, organismen of bodem, maar ook om het afgeven, wijzigen, schorsen, intrekken of weigeren van certificaten. Op grond daarvan kunnen instellingen bijvoorbeeld alleen werken als ze erkend zijn door de minister of handelen overeenkomstig bij of krachtens de AMvB gestelde eisen omtrent de onafhankelijkheid, deskundigheid, bekwaamheid, betrouwbaarheid, financiële draagkracht of andere eisen kantoor huren schiphol waarmee de kwaliteit van de werkzaamheden en de integriteit van degene die een werkzaamheid uitvoert kan worden bevorderd.
In de Wet milieubeheer is hoofdstuk 12 opgenomen op grond waarvan in een AMvB voor bepaalde bedrijven de verplichting kan worden opgelegd een milieuverslag op te stellen. Het gaat om de grote bedrijven kantoor huren rottrerdam waarvoor Gedeputeerde Staten het milieuvergunningverlenend bestuursorgaan zijn. Het jaarlijks op te stellen verslag moet op een beknopte en voor een algemeen publiek begrijpelijke wijze zijn geformuleerd. Het moet op hoofdlijnen duidelijk maken wat er in de onderneming plaatsvindt, welke milieubelasting dat oplevert en welke maatregelen zijn genomen om het milieu te beschermen, met inbegrip kantoor huren utrecht van een samenvatting van de relevante kwantitatieve ge
386 9 Wet milieubeheer
gevens. Inzicht moet worden gegeven in de verschillen ten opzichte van het vorige jaar en in de ontwikkelingen.

Wijziging van de vergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Geldingsduur van de vergunning
De geldingsduur is onbeperkt tenzij een tijdelijke vergunning is gegeven. Het bestuursorgaan dat de vergunning verleent, moet regelmatig bekijken of de vergunning met haar beperkingen en voorschriften nog wel bij de tijd is; zo niet dan moet zij deze actualiseren. De vergunning kantoor huren amsterdam kan worden ingetrokken indien aan de in de wet beschreven voorwaarden is voldaan. De termijn voor een tijdelijke vergunning is ten hoogste vijf jaar. De aard van de inrichting of het experimentele karakter (gericht op minder nadelige gevolgen voor het milieu of op beter inzicht in de gevolgen voor het milieu) kan reden zijn kantoor huren schiphol om een tijdelijke vergunning te geven (art. 8.17 Wm). Ook kan uit de aanvraag blijken dat de vergunning voor een bepaalde termijn wordt gevraagd. De vergunning heeft betrekking op ieder die de inrichting drijft (art. 8.20 lid 1 Wm). Bij verkoop van het bedrijf gaat de vergunning mee. Een AMvB kan soorten bedrijven (bijvoorbeeld afvalverwerkingsbedrijven) aanwijzen waarvoor alleen persoonsgebonden vergunningen worden afgegeven (art. 8.20 lid 3 Wm). De betrouwbaarheid van kantoor huren rottrerdam de exploitant moet gewaarborgd zijn.
Het bestuursorgaan dat de vergunning verleent, moet regelmatig bekijken of beperkingen bij en voorschriften aan een milieuvergunning nog wel bij de tijd zijn (art. 8.22 Wm). Het gaat er daarbij om de beperkingen bij de ver
9.5 Vergunningen voor inrichtingen 373
gunning of de voorschriften zonodig aan te scherpen, met het oog op de technische mogelijkheden en op de ontwikkelingen in de kwaliteit van het milieu. Indien de mogelijkheden of ontwikkelingen kantoor huren utrecht daartoe aanleiding geven, moet het bevoegd gezag tot actualiseren van de beperkingen en voorschriften overgaan.

Aanwijzing vergunningplicht in het Activiteitenbesluit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De inrichtingen waarop hoofdstuk 8 Wm betrekking heeft, staan opgesomd in de AMvB ‘Inrichtingen- en vergunningenbesluit Milieubeheer’ (IVB) dat de categorieën van inrichtingen aanwijst, die kantoor huren amsterdam nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken.
• Voorbeeld Voor wat betreft het motorisch vermogen geldt bijvoorbeeld een bedrijf pas als inrichting in de zin van de Wet milieubeheer als het vermogen van elektro- of verbrandingsmotoren groter kantoor huren schiphol  is dan 1,5 kW (art. 1 .1 a en b IVB).
Een inrichting kan meer dan één gebouw of vestiging betreffen: als één inrichting worden beschouwd de tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn kantoor huren rottrerdam gelegen. De minister van VROM kan nadere regels stellen met betrekking tot hetgeen in de Wm en de daarop berustende bepalingen onder inrichting wordt verstaan (art. 1.1 lid 4 Wm).
In bijlage 1 van de AMvB – het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer of Activiteitenbesluit (Ab) – staan de vergunningplichtige bedrijven in categorieën opgesomd: de Lijst van vergunningplichtige kantoor huren utrecht inrichtingen. Doordat nu alleen de vergunningplichtige inrichtingen zijn aangewezen, is voor de meeste bedrijven de vergunningplicht vervallen.
De lijst bevat de volgende categorieën.

Wet milieubeheer

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Als deze waarden niet worden bereikt moeten burgemeester en wethouders op grond van art. 5.9 Wm een plan winkel huren amsterdam vaststellen waarin wordt aangegeven op welke wijze en door middel van welke maatregelen voldaan zal worden aan de grenswaarde, binnen de voor die waarde gestelde termijn.
In bijlage 2 staan ook richtwaarden.
•Voorbeeld Voorschrift 8.1 a Voor ozon geldt de volgende richtwaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens, die op 1 januari 201 0 zo veel mogelijk is bereikt: 120 microgram per m3 als hoogste acht-uurgemiddelde concentratie van een dag, waarbij geldt dat deze gemiddeld over winkel huren schiphol drie jaar op maximaal vijfentwintig dagen per kalenderjaar mag worden overschreden. ( … )
De minister van VROM moet een plan vaststellen waarin wordt aangegeven op welke wijze, met inzet van proportionele maatregelen, zo veel mogelijk voldaan zal worden aan de in bijlage 2 Wm genoemde richtwaarden, binnen de voor die waarde gestelde termijn. Hij moet voor de uitvoering zorg dragen (art. 5.10 Wm).
9.3.4 Programma’s voor verbetering luchtkwaliteit
In bijlage 2 zijn eveneens grenswaarden opgenomen (waarvoor dus voor bestuursorganen de verplichting bestaat om ze in acht te nemen). Voor de in bijlage 2 opgesomde grenswaarden die winkel huren rotterdam overschreden of dreigen overschreden te worden moet de minister van VROM een nationaal programma vaststellen (art. 5.12 Wm) in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad.
Dit programma heet Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het Rijk, provincies en gemeenten werken winkel huren utrecht in het programma samen om in gebieden waar de normen voor luchtkwaliteit niet worden gehaald (overschrijdingsgebieden) de luchtkwaliteit te verbeteren.

Beschermde dieren- en plantensoorten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Welke beschermde dieren- en plantensoorten komen in en nabij het plangebied voor? Leidt het realiseren van het plan of de uitvoering van geplande werkzaamheden tot handelingen die strijdig zijn met de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet betreffende planten op hun winkel huren amsterdam groeiplaats of dieren in hun natuurlijke leefomgeving? Kan het plan of kunnen de voorgenomen werkzaamheden zodanig aangepast worden dat dergelijke handelingen niet of in mindere mate gepleegd worden? Is om de plannen te kunnen uitvoeren of de werkzaamheden te kunnen verrichten ontheffing (ex art. 75 Flora -en faunawet) van de verbodsbepalingen betreffende planten op de groeiplaats of winkel huren schiphol dieren in hun natuurlijke leefomgeving vereist?
Bij het beoordelen van aanvragen voor ontheffing ex art. 75 wordt onderscheid gemaakt in de volgende vier categorieën van soorten: 1 Soorten genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en ingevolge art. 75 lid 5 Flora- en faunawet, bij AMvB aangewezen bedreigde soorten. 2 Soorten die niet zijn opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en die niet ingevolge winkel huren rotterdam art. 75 lid 5 Flora- en faunawet, bij AMvB zijn aangewezen, met uitzondering van beschermde inheemse vogels. Ontheffing kan worden verleend, indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 3 Beschermde inheemse vogels. De hier bedoelde dwingende redenen van groot openbaar belang kunnen geen grond zijn voor het verlenen van een ontheffing. De Europese Vogelrichtlijn staat dat niet toe. 4 Voor meer algemene soorten zal een vrijstelling gelden. Dergelijke winkel huren utrecht soorten mogen dan worden verstoord, verjaagd of verplaatst van plekken waar ruimtelijk wordt ingegrepen. Daarvoor is dan geen ontheffing vereist.
Voor de strengst beschermde soorten (categorie 1) gelden de volgende toetsingscriteria: