Maandelijks archief: december 2016

Twee systemen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Slechts weinigen kunnen in deze oefening langere getallenreeksen dan vier aan, maar als u een echte uitdaging wilt, probeer dan eens Plus-3. Als u wilt weten wat u lichaam precies doet terwijl u uw hersenen pijnigt, leg dan twee stevige stapels boeken op tafel. Positioneer een videocamera op de ene stapel en leg uw kin op de andere. Begin op te nemen en kijk in de lens kantoorruimte huren amsterdam terwijl u de oefening Plus-r of Plus-3 doet. Aan de hand
van de grootte van uw pupillen kunt u nu zien hoe intensief u bezig bent geweest. Ik leerde deze oefening al vroeg in mijn carrière kennen. Jaren geleden werkte ik enige tijd aan de University of Michigan, in een lab waarin onderzoek naar hypnose werd verricht. Zoekend naar een geschikt onderzoeksonderwerp vond ik een artikel in Scientific American waarin de psycholoog Eckhardt Hess de pupil als ‘spiegel van de ziel’ beschreef. 2 Recentelijk las ik het artikel opnieuw, en kantoorruimte huren schiphol wederom werd mijn interesse geprikkeld. Hess vertelt dat zijn vrouw merkte dat zijn pupillen groter werden wanneer hij fraaie natuurfoto’s bekeek. Het artikel wordt afgesloten met twee foto’s van dezelfde, aantrekkelijke vrouw, die er op de ene foto om een of andere reden aantrekkelijker uitziet dan op de andere. Er is maar één verschil: de pupillen zijn in de ‘aantrekkelijke’ foto groter dan in de andere. Hess schrijft verder over belladonna, een pupilverwijdend stofje dat als cosmeticamiddeltje wordt gebruikt, en over winkelende mensen op de markt die een zonnebril dragen om hun kantoorruimte huren rotterdam belangstelling voor de aangeboden producten te verbergen. Met name één ontdekking van Hess trok mijn aandacht. Hess kreeg het vermoeden dat de pupil een goede indicator is voor mentale inspanning. Zo wordt de pupil groter als mensen uit twee cijfers bestaande getallen moeten vermenigvuldigen en is de verwijding bij een lastige som groter dan bij een gemakkelijke. Op basis van zijn observaties concludeerde hij dat de reactie op mentale inspanning los staat van kantoorruimte huren utrecht emotionele prikkeling. Hess’ onderzoek had weinig te maken met hypnose, maar ik vond dat deze zichtbare indicatie van mentale inspanning een veelbelovend onderzoeksonderwerp was. Een postdocstudent in het lab, Jackson Beatty, deelde mijn enthousiasme en gezamenlijk gingen we aan het werk.

Wettelijke grondslag

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Wettelijke grondslag De bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang bestaat slechts indien zij bij of krachtens de wet is toegekend (art. 5:22 Awb). De bedoelde wet is niet de Awb zelf. Voor de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders moet de wettelijke grondslag in de kantoorruimte huren amsterdam Gemeentewet (art.125) worden gezocht; voor het college van Gedeputeerde Staten in de Provinciewet en voor het bestuur van het waterschap in de Waterschapswet.
Formaliteiten De Awb geeft in art. 5:24 een aantal formaliteiten waaraan bestuursdwang moet voldoen. Deze formaliteiten zijn grotendeels ontleend aan de in de loop van de jaren gevormde jurisprudentie. Zo moet het bestuursorgaan een bestuursdwangaanschrijving bekendmaken aan de overtreder, of indien door een derdebelanghebbende om bestuursdwang is verzocht, aan kantoorruimte huren schiphol de aanvrager. De beschikking moet ook vermelden welk wettelijk voorschrift is of wordt overtreden. Ook moet (spoedeisende gevallen uitgezonderd) in de beschikking een termijn worden gesteld waarbinnen de belanghebbende de tenuitvoerlegging kan voorkomen door zelf maatregelen te treffen.
Bevoegdheden Om de uitoefening van bestuursdwang effectief te doen zijn, kent de Awb aan de bestuursorganen een kantoorruimte huren rotterdam aantal bevoegdheden toe. Deze zijn: het zich verschaffen van toegang tot elke plaats voor zover dat redelijkerwijs nodig is (art. 5:27 Awb); voor het binnentreden van een woning is een machtiging nodig; het verzegelen van gebouwen, terreinen en hetgeen zich daarin of daarop bevindt (art. 5:28 Awb); het meevoeren en opslaan van daarvoor vatbare zaken voor zover de toepassing van bestuursdwang kantoorruimte huren utrecht dit vereist (art. 5:29 Awb); indien de meegevoerde zaken niet binnen dertien weken kunnen worden teruggegeven, kunnen deze worden verkocht, of indien dit niet mogelijk is, worden weggegeven of vernietigd (art. 5:30 Awb).

Een woonomgeving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De aanvrager dient bij het indienen van zijn aanvraag alle gegevens te verschaffen die voor het beoordelen van de aanvraag nodig zijn en waarover hij zelf de beschikking heeft. Normaal gesproken zal het bestuursorgaan dan voldoende zijn geïnformeerd. Als het bestuursorgaan twijfelt over de kantoorruimte huren amsterdam verstrekte gegevens of beschikt over andere afwijkende informatie, is het verplicht de aanvrager de kans te geven zijn zienswijze kenbaar te maken. De hoorplicht geldt niet als sprake is van een afwijking van de aanvraag die slechts van geringe betekenis voor de aanvrager kan zijn. Het komt nogal eens voor dat een aanvrager onvoldoende gegevens verstrekt.
•Voorbeeld Bij aanvragen van sociale uitkeringen of bij het doen van belastingaangiften komt het nogal eens voor dat onvoldoende inkomensgegevens worden verstrekt.
Naast de aanvrager van een kantoorruimte huren schiphol beschikking, die per definitie als belanghebbende wordt aangemerkt, kunnen er ook andere belanghebbenden zijn. Art. 4:8 Awb legt aan het bestuursorgaan de verplichting op om een belanghebbende, die niet tevens de aanvrager van de beschikking is, in de gelegenheid te stellen om bedenkingen tegen de beschikking naar voren kantoorruimte huren rotterdam te brengen, indien: a de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen; en b die gegevens niet door de belanghebbende zelf ter zake zijn verstrekt. Dit heeft betrekking op het horen van andere personen dan de aanvrager.
• Voorbeeld Bij een gemeente wordt een vergunning gevraagd voor het houden van een houseparty in een woonomgeving. De kantoorruimte huren utrecht direct omwonenden van de locatie dienen als belanghebbenden te worden beschouwd. Voordat het bestuur op de aanvraag beslist, dienen de omwonenden de gelegenheid te krijgen om zienswijzen naar voren te brengen.

Bestuursrecht algemeen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan op een verzoek om vergoeding van schade, die veroorzaakt zou zijn binnen het kader van de uitoefening door dat orgaan van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid, is (ook indien dat verzoek niet op een specifieke wettelijke kantoorruimte huren amsterdam grondslag is gebaseerd) een publiekrechtelijke rechtshandeling en dus een besluit als bedoeld in art. 1 :3 Awb. De Afdeling overwoog hiertoe het volgende. Een publiekrechtelijke rechtshandeling is een op rechtsgevolg gerichte beslissing van een bestuursorgaan, dat de bevoegdheid tot het nemen van die beslissing ontleent aan het publiekrecht. Zoals volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 29 november 1996 (nr. E03.94. l 703, AB 1997/ 66) berust de bevoegdheid van een bestuursorgaan tot het nemen van een beslissing op een verzoek om vergoeding van schade, voor zover het schade kantoorruimte huren schiphol betreft ten gevolge van de onrechtmatige uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid, op het (in art. 6:162 BW en in art. 8:73 Awb tot uiting komende) algemeen geldende rechtsbeginsel, volgens welke degene die door aan hem toerekenbaar onrechtmatig handelen of nalaten schade heeft veroorzaakt, is gehouden die aan de benadeelde te vergoeden. Dit rechtsbeginsel is publiekrechtelijk van aard indien het zijn werking doet voelen in een door de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid ontstane rechtsverhouding. Uit de kantoorruimte huren rotterdam uitspraak van de Afdeling van 18 februari 1997 (inzake nr. E03.94.1886, JB 1997, 47) volgt dat de bevoegdheid tot het nemen van een beslissing op een verzoek om schadevergoeding, voor zover het schade betreft die is ontstaan door de rechtmatige uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid, berust op het (mede aan art. 3:4 lid 2 Awb ten grondslag liggende) rechtsbeginsel van ‘égalité devant les charges publiques’ (gelijkheid voor openbare lasten). Op grond kantoorruimte huren utrecht van dit beginsel zijn bestuursorganen gehouden tot compensatie van onevenredige (buiten het normale maatschappelijke risico vallende en op een beperkte groep burgers of instellingen drukkende) schade die is ontstaan in een door de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid ontstane rechtsverhouding.

De Wet geluidhinder (WGH)

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het ministerie van LNV, de Algemene Inspectiedienst (AID), controleert of de meststoffen op een bedrijf op verantwoorde wijze worden gebruikt of afgevoerd.
De wet bevat een regeling over productierechten: dat zijn varkens- en pluimveerechten. Een varkensrecht is het gemiddeld aantal varkens, uitgedrukt in varkenseenheden, dat op grond van hoofdstuk V van de wet kantoorruimte huren amsterdam in een kalenderjaar ten hoogste mag worden gehouden. Een pluimveerecht is het gemiddeld aantal kippen en kalkoenen, uitgedrukt in pluimvee-eenheden, dat op grond van dat hoofdstuk in een kalenderjaar ten hoogste mag worden gehouden.
De minister van LNV dient de wet te handhaven. Hij kan onder meer een bestuurlijke boete opleggen op grond van art. 51 van de wet.
9.16.4 Wetgeving voor geluid
De belangrijkste wet met regels kantoorruimte huren schiphol ter bestrijding van geluidsoverlast, is de Wet geluidhinder. Maar ook de Luchtvaartwet heeft onder andere deze doelstelling, waar het gaat om de overlast van vliegtuigen.
Wet geluidhinder De Wet geluidhinder (WGH) gaat uit van drie vormen van geluidhinderbestrijding: 1 De eerste doelstelling is bestrijding van geluidhinder aan de bron. 2 De tweede doelstelling is, ervan uitgaande dat de bestrijding van geluidhinder aan de bron niet voldoende oplevert, geluidhinderbestrijding in het gebied tussen bron en ontvanger. 3 Het sluitstuk van de kantoorruimte huren rotterdam bestrijding van geluidhinder wordt bereikt door het treffen van maatregelen bij de ontvanger van het geluid, bijvoorbeeld door geluidsisolatie van woningen.
Ad 1 Bronbestrijding Voor het bestrijden van de geluidhinder aan de bron kunnen AMvB’s worden vastgesteld voor toestellen. Het betreft het vervaardigen, invoeren, in voorraad hebben, te koop aanbieden, afleveren, en kantoorruimte huren utrecht het (behalve in particulier huishoudens) gebruiken er van (art. 2 WGH).
• Voorbeeld Bronbestrijding kan geschieden door het stellen van regels die de geluidsproductie van motorvoertuigen en bromfietsen regelen.