Maandelijks archief: januari 2017

De geschiedenis van organisaties en management

Gerelateerde afbeelding
In dit hoofdstuk hebben we als het ware de geschiedenis van organisaties en management behandeld. In die zin, dat we stil hebben gestaan zowel bij de geschiedenis van de theorievorming als bij de ontwikkelingsfasen van een organisatie. Theorie over management en organisatie is kantoorruimte huren amsterdam enerzijds te zien als analyserende kennis en beschrijvend van aard. Anderzijds zijn de ontwikkelde theorieën te zien als een verzameling ‘vuistregels’ die te hanteren zijn in een nieuwe concrete praktijksituatie. Als ‘vuistregels’ zijn de theorieën niet alleen beschrijvend, maar ook voorschrijvend en dus normatief van karakter. De uiteindelijke toepassing van de theorie hangt af van de normen en de kantoorruimte huren schiphol waarden van de manager, die in specifieke omstandigheden opereert, binnen een culturele context. Van belang is dat de visie van de manager op de mens overeenkomt met de werkelijkheid en met de maatschappelijke ontwikkelingen. De ontwikkeling in de theorie over management en organisatie weerspiegelt de ontwikkeling in de maatschappelijke opvattingen. De achtereenvolgende theorieën zijn kort behandeld, van ‘Scientific Management’ tot en met de contingentietheorie. De mens in de organisatie is een ‘productiemiddel’ met eigen normen en opvattingen die in kantoorruimte huren rotterdam de loop der tijd, evenals de maatschappij waarvan de mens en het bedrijf deel uitmaken, veranderen.
Het voorbereiden, het uiteindelijk nemen en het kunnen uitvoeren van beslissingen vergt doorgaans het nodige overleg en de nodige inspraak. Door middel van de OR hebben werknemers via hun gekozen vertegenwoordigers een stem in de besluitvorming in de organisatie. De OR heeft de bevoegdheid te adviseren over een groot aantal voorgenomen besluiten van de ondernemer, die veelal strategisch van aard zijn. Derhalve raken ze het voortbestaan van het hele bedrijf.
In veel gevallen van personeels- en/of arbeidsvoorwaardenbeleid heeft de OR een instemmingsrecht. Een vorm van directe participatie door de werknemer en niet door vertegenwoordiging is het werkoverleg. Onder werkoverleg verstaan we gestructureerd groepsoverleg. Werkoverleg kan niet een op zichzelf staande activiteit zijn binnen een bedrijf, maar moet een logische schakel vormen in de totale managementopvatting. De Arbowet tracht in een wettelijk kader veel aspecten van veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met de arbeid te regelen. De aandacht voor het begrip welzijn geeft aan dat veranderde maatschappelijke kantoorruimte huren utrecht opvattingen op den duur hun weerslag vinden in wetgeving. De manier waarop een organisatie omgaat met de door haar waargenomen problemen – zelfs het waarnemen zelf! – hangt af van het ontwikkelingsstadium waarin de organisatie verkeert.
Allereerst is ingegaan op de vormen om een ‘eigen’ bedrijf te beginnen: een bedrijf starten, via overname of ‘management buy-out’, of door bedrijfsopvolging. Vervolgens is ingegaan op de stadia van groei en ontwikkeling van een bedrijf. Achtereenvolgens zijn de volgende stadia besproken: bestaansopbouw overleven succes expansie optimale verhoudingen.
In verband met de uitbouw van bedrijfsactiviteiten is ingegaan op beleidsbeslissingen, doelstellingen en de noodzaak van planning. Bij groei spelen factoren die te maken hebben met het bedrijf en de bedrijfsorganisatie. Daarnaast spelen factoren met betrekking tot de eigenaar/leider.

Schommelingen in de ontwikkelingen

Gerelateerde afbeelding

Investeerders dus. Willen die? ‘Toen ik anderhalf jaar geleden inleidende gesprekken had, wilden ze alleen investeren vanaf 4,5 miljoen euro Bron: New Business, april 2002
en vonden ze de kinderopvangsector niet interessant. Maar nu heel internet in elkaar is geklapt, kan ik mij voorstellen kantoorruimte huren amsterdam dat ze inmiddels juist wel zijn geïnteresseerd in een wat solidere sector, die bovendien maatschappelijk van belang is. Door de vergrijzing is meer kinderopvang nodig om de economie op termijn draaiende te houden. Het belang voor het bedrijfsleven zelf is zo duidelijk.’
Wat is jullie doel? ‘Over een jaar zitten we wat mij betreft in elk geval op vijf locaties. Ik ga eigenlijk uit van meer. En wij doen kantoorruimte huren schiphol veel minder zelf. In Gouda werken we vanaf het begin met een locatiemanager, terwijl ik in Amsterdam alles zelf heb gedaan. Erik is sinds kort fulltime bezig. We nemen steeds meer personeel aan. Dus er zit een organogram aan te komen. Delegeren. Dat wordt nog lastig, maar we moeten wel.’
Vond je voor jezelf beginnen eng? ‘Eng is iets anders dan spannend. Spannend was het wel, het is een risico. Ik ben in een branche gestapt waar ik echt helemaal niets vanaf wist. Veel werk, maar extreem leuk hoor. Sterker, de laatste maanden waren eigenlijk minder leuk, omdat het staat, omdat kantoorruimte huren rotterdam het loopt. Dus die nieuwe vestigingen, die zijn ook nodig om het voor ons interessant te houden. We zijn toch meer opzetters dan uitvoerders.’
Zelfstandig ondernemerschap was de laatste jaren ook populair bij jongeren. Op jaarbasis werden de laatste tijd kantoorruimte huren utrecht in Nederland zo’n 50 000 bedrijven opgericht. In 2000 zelfs oplopend naar 63 700. Deze aantallen weerspiegelen de schommelingen in de ontwikkelingen van de economie (zie figuur 2.3).

Organisatieadviseurs, accountants, juristen

Gerelateerde afbeelding

De OR kan zich bij zijn werkzaamheden laten bijstaan door externe deskundigen (bijvoorbeeld organisatieadviseurs, accountants, juristen). De kosten van de externe deskundigen worden door de onderneming gedragen. Indien deze kosten onredelijk zijn, kan de ondernemer bezwaar maken. De ondernemer kan geen bezwaar maken tegen de persoon van de in te kantoorruimte huren amsterdam schakelen deskundige. Met instemming van de ondernemer mag de OR ook de hulp inroepen van specialisten binnen de onderneming.
OR: achterban, scholing en rechtsbescherming Voor het goed functioneren van de ondernemingsraad is de relatie met de achterban van groot belang. Door contact te houden met de achterban, wordt inhoud gegeven aan de vertegenwoordigende taak van de OR. Daarmee organiseert de kantoorruimte huren schiphol ondernemingsraad draagvlak voor de eigen besluiten. Bovendien werkt het stimulerend voor de leden van de ondernemingsraad. Weliswaar bood de WOR (1979) reeds een aantal aanknopingspunten voor de relatie met de achterban. Daaraan is in een nieuwe wet een basisvoorziening voor het raadplegen van de werknemers toegevoegd. De ondernemer moet de ondernemingsraad (en de commissies) in staat stellen de werknemers te raadplegen. Werknemers moeten vervolgens in staat worden gesteld aan die raadpleging deel te nemen. Voorzover dat tenminste noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van de ondernemingsraad. In de kantoorruimte huren rotterdam wet staat geen uitgewerkte regeling. Op basis van de wet kunnen nadere afspraken worden gemaakt met de ondernemer. scholingsdagen Voortaan hebben naast OR-leden, die minimaal recht hebben op vijf scholingsdagen per jaar, ook de leden van alle vaste commissies en onderdeelcommissies van de OR recht op drie vrije dagen per jaar voor scholing. Dat betekent dus dat OR-leden die tevens lid zijn van een commissie recht hebben op ten minste acht kantoorruimte huren utrecht scholingsdagen.
Werknemers die het initiatief nemen of hebben genomen bij het oprichten van een ondernemingsraad krijgen voortaan bescherming tegen benadeling in hun positie in de onderneming. Ook de ambtelijk secretaris krijgt deze bescherming. Bovendien krijgt de ambtelijk secretaris dezelfde ontslagbescherming als OR-leden. Als er een ambtelijk secretaris is, krijgt deze dezelfde faciliteiten als de ondernemingsraad en de commissies.

Te stellen eisen aan een organisatie

Gerelateerde afbeelding

Te stellen eisen aan een organisatie
Bij het beoordelen van een organisatie moet een aantal aspecten van een ‘gezonde’ organisatie in het oog worden gehouden. De organisatie moet aan een aantal eisen voldoen, waarnaar ze ook beoordeeld kan worden: effectiviteit Effectiviteit, wat betekent dat de doelen die werden kantoor huren amsterdam gesteld, ook bereikt worden c.q. bereikt kunnen worden: daarbij valt te letten op de aanwezige capaciteiten van de organisatieleden, de mate van voorspelbaarheid van de resultaten gegeven de te brengen offers (kosten) en de realiter te verwachten opbrengsten: tot die resultaten behoren ook de beoogde kwaliteitsaspecten. flexibiliteit Flexibiliteit, waarmee de mogelijkheid tot aanpassing en verandering bij wijzigende situaties wordt bedoeld. Veranderingen in de markt, de technologie, de maatschappelijke kantoor huren schiphol ontwikkelingen en de menselijke relaties kunnen vragen om bijstelling en aanpassing van de organisatie. Flexibel is een organisatie wanneer de aanpassingsmogelijkheden ingebouwd zijn in structuur en functionering. continu1teit Continuïteit, dat wil zeggen dat de organisatie gericht is op voortbestaan en niet op tijdelijkheid. Tijdelijke organisaties, die veelal met projectorganisaties worden aangeduid, vallen dus buiten dit kenmerk, omdat in die gevallen de tijdelijkheid van tevoren vaststaat. Voorwaarden voor continuïteit liggen zowel in het vlak van bemensing (personele kantoor huren rottrerdam mogelijkheden), materiële aspecten (financiën, technologie) als van omgeving (marktgerichtheid). Duidelijkheid, zowel voor de leden van de organisatie zelf als voor de omgeving. Deze eis is belangrijk om misverstanden omtrent verwachtingen, mogelijkheden enzovoort te voorkomen: onduidelijkheid leidt al gauw tot fouten. efficiency Efficiency, wat erop neerkomt dat de doelen bereikt worden met een optimaal gebruik van mensen en middelen. Het voorkomen van verspillingen, het bewaken en onder controle houden van in de processen gebruikte hoeveelheden kantoor huren utrecht teneinde tijdens de processen te kunnen bijsturen, is een kenmerk van een goede organisatie. satisfactie Satisfactie, dat wil zeggen de mate waarin de behoeften van de organisatieleden worden bevredigd door middel van de in de organisatie ontwikkelde wijze van taak- en bevoegdheidsverdeling alsmede via de stijl van leidinggeven die in de organisatie gehanteerd wordt.

Onderlinge overeenkomsten

Gerelateerde afbeelding

Onderlinge overeenkomsten tussen de managementlagen
Managers hebben gemeenschappelijk als belangrijkste taak het sturen van mensen en middelen in een organisatie. De te besteden tijd van managers wordt in beslag genomen door: interpersoonlijke activiteiten informatieactiviteiten besluitvormende activiteiten.
Interpersoonlijke kantoor huren amsterdam activiteiten De manager geeft leiding aan medewerkers. Hij is verantwoordelijk voor de voortgang en het resultaat van processen die onder zijn bevoegdheid vallen. Door het onderhouden van relaties is de manager in staat de processen zo goed mogelijk te sturen en de belangen van de groep, in de organisatie op hoger niveau maar ook naar buiten toe, te behartigen. Het opbouwen van een formeel en informeel relatienetwerk zowel binnen als buiten de eigen organisatie-eenheid valt ook onder deze activiteit.
Informatieactiviteiten De kantoor huren schiphol manager dient, om zijn organisatie te kunnen besturen, te beschikken over voldoende informatie. Daarom zal de manager steeds op de hoogte moeten blijven van veranderingen in de organisatie en de resultaten van zijn afdeling. De manager communiceert weer met zijn organisatieleden en belanghebbenden buiten de organisatie over deze informatie. Informatie is steeds noodzakelijk om adequaat in kantoor huren rottrerdam te kunnen grijpen in een voortdurend veranderende omgeving.
Besluitvormende activiteiten Als bestuurder van een eenheid van de organisatie zal de manager richting moeten geven aan het uit te voeren beleid. Aan de hand van de verzamelde informatie en via het onderhouden van persoonlijke contacten, zal de manager kansen en bedreigingen vanuit de omgeving en de sterke en zwakke kanten van de organisatie vertalen in kantoor huren utrecht beslissingen. Telkens weer zal de manager beslissingen moeten nemen over een optimale inzet van mensen en middelen voor de realisatie van de doelstellingen.

Het mcmagement

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In de titel van dit boek Grondslagen van het mcmagement, is het woord ‘management’ dus in de derde betekenis gebruikt, als aanduiding voor een inleidende theorie, óver het management als (groep) functionarissen in organisaties (in paragraaf 1.2, nader ingedeeld naar managementlagen) en als kantoor huren amsterdam theorie over management als proces (paragraaf 1.5, van activiteiten die achter elkaar uitgevoerd worden).
Enkele kenmerken Managers moeten dingen door andere mensen gedaan zien te krijgen, dikwijls zonder hen in hun doen en laten heel sterk en direct te kunnen beïnvloeden.
Afhankelijk van inzet van anderen kantoor huren schiphol manager In beginsel is een leidinggevend functionaris (manager) dus afhankelijk van de inzet en de bijdragen van andere mensen. Dit geldt zowel voor topmanagers als voor alle overige managers in de organisatie. Voor een belangrijk deel betreft dit afhankelijkheid van de eigen medewerkers, met wie een directe gezagsrelatie bestaat. Voor een ander deel betreft dit dikwijls ook afhankelijkheid kantoor huren rottrerdam van functionarissen uit andere bedrijfsonderdelen of afdelingen, waarbij geen sprake is van een directe gezagsrelatie. Managers dienen een werkwijze te ontwikkelen waarin het hun lukt de medewerking te krijgen van al diegenen van wie een bijdrage nodig is om gestelde doelen te bereiken.
Verantwoordelijkheid voor werkklimaat Een manager is als leider van een bedrijf of afdeling verantwoordelijk voor het scheppen van een goed werkklimaat. Hij moet samenwerking bevorderen. Er moet een zekere mate van overeenstemming zijn tussen het werk dat gedaan moet worden kantoor huren utrecht en de behoeften van individuen en groepen. Een leidinggevend functionaris is ook (mede)verantwoordelijk voor bemensing van zijn afdeling of werkeenheid, voor opleiding, beoordeling, bevordering en het motiveren en activeren van zijn medewerkers.