Maandelijks archief: februari 2017

Semi-autonome werkgroepen

Gerelateerde afbeelding

Semi-autonome werkgroepen
De oplossing voor verbetering van de werksituatie (werkinhoud en werkomgeving) kan ook worden gevonden in hergroepering van taken in (semi-)zelfstandige groepen waarin deeltaken kunnen worden geïntegreerd. Via een dergelijke indeling in P-groepen rond een ‘natuurlijke en afgeronde groepstaak’ krijgt het leidinggeven ook een ander karakter.
Een semi-autonome (P-)werkgroep of socio-technisch systeemontwerp worden gekenmerkt door: een afgeronde groepstaak; de mogelijkheid om zelfstandig contacten met staf- en hulpdiensten of voor- en nageschakelde afdelingen op te nemen; ruimte voor de groepsleden om tempo, kantoorruimte huren amsterdam kwantiteit en kwaliteit zelf te reguleren; een beperkte omvang, zodat de groepsleden directe contacten met elkaar kunnen onderhouden en een groep kunnen vormen. In veel gevallen is aanpassing van de technologie en van de fysieke werkomgeving mogelijk. Een heel bekend voorbeeld van semi-autonome werkgroepen is de Volvoassemblage, waarbij de lange lopende banden geheel ontbreken. De in de jaren zeventig in Zweden opgebouwde ‘Kalmar-fabriek’ van Volvo is opgebouwd uit honingraatvormige ruimten, waarin de sfeer van de kleine werkplaats kan heersen: kantoorruimte huren schiphol productiegroepen van 15-22 leden elk hebben eigen kantinevoorzieningen en dergelijke, in het fysische arbeidsmilieu is aandacht gegeven aan kleuren, grote ramen en uitzicht op de natuur, de geluidssterkte is gelijk aan die in kantoorruimten (belangrijk, omdat overleg tijdens het werk nodig is en minimaal veronderstelt dat men elkaar kan verstaan). Bij transport en assemblages wordt gebruikgemaakt van speciaal geconstrueerde montagewagens, die het mogelijk maken
een carrosserie te kantelen zodat men staand bewerkingen kan uitvoeren. De in de productiegroep werkzame kantoorruimte huren rotterdam leden bepalen en verdelen zelfstandig het werk en voeren assemblagetaken uit in arbeidscycli van ± 20 minuten. Via het informatiesysteem gaat bij eindcontrole informatie terug naar de groep. Binnen de productiegroep kan onderling van taak gewisseld worden (taakroulatie). Leden van de werkgroep hebben verscheidene kantoorruimte huren utrecht taken leren verrichten. Volgens bekendgemaakte gegevens vereisten dit fabrieksontwerp en structuurontwerp een meerinvestering van 10%.

Projectorganisatie

Gerelateerde afbeelding
Alvorens we de projectorganisatie en de matrixorganisatie kunnen gaan bespreken, zullen we eerst stil moeten staan bij drie zeggenschapsrollen, de drie zogenoemde zeggenschapsrollen die van deze twee structuren een belangrijk aspect vormen. Een leidinggevende heeft kantoorruimte huren amsterdam op grond van zijn functie de bevoegdheid om beslissingen te zeggenschapsrollen nemen. Binnen deze bevoegdheid worden drie deel bevoegdheden of zeggenschapsrollen onderscheiden.
De hiërarchische zeggenschapsrol (de ‘thuisbaas’). De manager met deze rol is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken op de afdeling of in het team. Daarnaast behandelt deze manager de individuele zaken van de medewerkers, zoals beoordelingsgesprekken, loopbaanplannen, jubileum. De operationele zeggenschapsrol (de ‘werkbaas’). Deze manager beslist over de voortgang van de concrete werkzaamheden en de prioriteiten daarin, kantoorruimte huren schiphol bijvoorbeeld het inlassen van een spoedorder die snel de deur uit moet. De functionele zeggenschapsrol (de ‘vakbaas’). Deze manager beslist over de manier waarop en met welke vaktechnieken en instrumenten de producten en diensten worden voortgebracht. Een voorbeeld is de bevoegdheid van de manager Informatie & Systeembeheer om te bepalen dat iedereen in de organisatie in geval van tekstverwerken WORD 200 1 gebruikt.
Deze drie zeggenschapsrollen kunnen één leidinggevende toebedeeld zijn. In dat geval zijn de drie zeggenschapsrollen in één persoon verenigd. We spreken dan van eenheid van bevel. Men kan de drie zeggenschapsrollen echter ook over meer personen verdelen. Er is dan sprake van doorbreking kantoorruimte huren rotterdam van de eenheid van bevel, er zijn dan immers meer ‘bazen’ op elk deelterrein. In plaats van eenheid van bevel, is dan eenheid van leiding binnen de organisatie het uitgangspunt. Eenheid van leiding wil zeggen dat de diverse managers geen tegenstrijdige besluiten nemen, maar een voor de organisatieleden duidelijke richting aangeven waarin de organisatie zich moet begeven.
Nu we het onderscheid tussen de drie zeggenschapsrollen hebben verduidelijkt, kunnen we overgaan tot de behandeling van de projectorganisatie en de matrixorganisatie. Projectorganisatie houdt een opsplitsing in van een organisatie in semi-zelfstandige eenheden of projectgroepen die kantoorruimte huren utrecht rond een project worden gegroepeerd.
Bijvoorbeeld een automatiseringsproject: de automatisering van de financiële administratie is een eenmalig gebeuren. Dit project heeft als concreet resultaat een (com
pleet) geautomatiseerde financiële administratie, waarmee de organisatie vanaf het moment dat het project gereed is dagelijks kan gaan werken.

Effectieve samenwerking

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij informele communicatie en bij het totstandkomen van informele organisatie speelt mee dat mensen uit afdelingen elkaar natuurlijk ook kennen en tegenkomen buiten de officieel vastgestelde verbanden om. Deze contacten kunnen uiteraard worden gehanteerd om bijvoorbeeld snel zaken kantoorruimte huren amsterdam te regelen. Deze contacten kunnen echter ook worden gebruikt om onvrede met de gang van zaken kenbaar te maken.
Informele organisatie ontstaat spontaan en berust eigenlijk altijd op persoonlijke verhoudingen en wederzijdse afhankelijkheid. Het is uiteraard zaak dat de leiding, waar mogelijk. probeert de informele organisatie in positieve zin in te zetten. De kracht van een organisatie wordt in hoge mate medebepaald door de wijze waarop de leiding de informele organisatie kent en hiermee omgaat.
Voorbeelden die de formele kantoorruimte huren schiphol organisatie ondersteunen, zijn: Medewerker A grijpt in, hoewel hij de bevoegdheid niet heeft, in de werksituatie van B omdat er bijvoorbeeld gevaar dreigt. Chef wordt gepasseerd door zijn chef, die opdracht aan zijn ondergeschikte geeft om even snel iets voor elkaar te maken ten behoeve van een wachtende klant.
De doelstellingen ‘gevaar voorkomen’ en ‘klant snel helpen’ werken soms beter dan de formele afspraken betreffende de wijze van samenwerken. In een crisissituatie doen zich vaak situaties voor waarin informele aspecten van een organisatie een belangrijker rol gaan vervullen dan de formele kantoorruimte huren rotterdam organisatie. Een informele leider treedt naar voren en neemt het heft in handen.
Voorbeelden die de formele organisatie schaden, zijn: Medewerkers met lange diensttijd die een half uur te laat komen (en eventueel eerder weggaan). Een groep werknemers maakt al dan niet stilzwijgend afspraken over wat een redelijke dagprestatie is, dat wil zeggen: men wordt geacht zich te houden aan de afspraak bijvoorbeeld niet meer te produceren dan een bepaalde hoeveelheid werk.
De doelstellingen ‘als medewerker met lange diensttijd heb ik een bijzondere positie in het bedrijf en dat moeten de anderen goed zien’ en ‘we moeten niet meer presteren dan we met elkaar redelijk vinden’ zijn belangrijker dan zich aan formele afspraken houden of zoveel mogelijk presteren om het ondernemingsdoel te bereiken. In deze gevallen kan de formele organisatie geschaad worden.
Effectieve samenwerking kan men niet formeel afdwingen in termen van gedrag. Goede samenwerking is gebaseerd op vrijwilligheid en instemming. Juist deze samenwerking met collega’s waar de formele organisatie niet veel anders kan doen dan vaststellen dat ze als collega’s zich aan bepaalde kantoorruimte huren utrecht afspraken en procedures hebben te houden, is een gebied waarop de informele organisatie zo belangrijk is. Het blijkt dus dat de informele organisatie in elke organisatie onmisbaar is en dat deze een stimulerende factor achter elk handelen is. Ook blijkt dat de informele organisatie bij voortduring kritisch bekeken moet worden met als achtergrond de formele organisatie.

Automatisering

Gerelateerde afbeelding

Enkele ontwikkelingen en gevolgen voor organisaties Automatisering zal blijven bijdragen tot besparing van werktijd die nu nog wordt besteed aan analysetaken en documentbehandelingstaken in bijvoorbeeld het werk van staf- en lijnfunctionarissen. Tevens zal verdere vermindering van niet-productieve taken mogelijk zijn. Belangrijker nog dan het bereiken kantoorruimte huren amsterdam van een toenemende efficiency zijn de mogelijkheden om de kwaliteit van de arbeid te verbeteren. Een andere belangrijke ontwikkeling op dit gebied betreft de nieuwe (tele)communicatietechnieken. Tot op zekere hoogte maken deze technieken de fysieke werkplek onbelangrijk. Personal computers, al dan niet verbonden met een ‘electronic mail’-systeem, in elk geval verbonden met de centrale database of het kantoorruimte huren schiphol kantoorautomatiseringsnetwerk van de organisatie, maken hel mogelijk thuis of op reis te werken. De voordelen van telecommunicatie zijn duidelijk: flexibele werkuren, minder kantoorruimte nodig, mogelijkheden voor gehandicapten en werknemers met verantwoordelijkheden in de huishouding, enzovoort. Gevaren komen wellicht voort uit de vermindering van het persoonlijke cornact. Gesteld kan worden dat de tot nu toe gepubliceerde cijfers over de te verwachten efficiencyverbetering in het management, als gevolg van automatisering, niet erg betrouwbaar zijn. Daarnaast kan worden opgemerkt dat de snelheid waarmee deze technieken door het management kantoorruimte huren rotterdam worden toegepast veel lager ligt dan wel wordt aangenomen.
Door nieuwe mogelijkheden van automatisering is inmiddels het middle management onder grote druk komen te staan, zoals in subparagraaf 1.2 . 2 reeds is aangegeven. Een voorspelling is dat steeds kantoorruimte huren utrecht meer organisaties speciale eenheden en tijdelijke werkgroepen zullen instellen, binnen een in principe platte organisatie, om problemen op te lossen en markten te bewerken (in plaats van een permanente extra laag middenkaderfuncties).

Analyseren winstgevendheid product

Gerelateerde afbeelding

Analyseren winstgevendheid product/ afnemersgroepen/ distributiekanalen Deze analyse brengt in vele bedrijven aan het licht dat er grote verschillen bestaan in winstgevendheid van de verschillende categorieën. Hierop inspelen kan enerzijds leiden tot betere marges en anderzijds tot kantoorruimte huren amsterdam kostendaling in de productie. Hanteren marketingmix Niet alle elementen van de marketingmix zijn van even groot belang voor de kostprijs van het product. Door een inventarisatie van de verschillende elementen en de effectiviteit ervan (bijvoorbeeld reclame) kan een verlaging van de kosten bereikt worden.
Deze kerntaken kunnen onder meer de volgende consequenties hebben:
Ten aanzien van het personeel: bijbrengen nieuwe kennis; doorstroming personeelsbestand; loopbaanbegeleiding.
Ten aanzien van de kantoorruimte huren schiphol middelen: documentatie; gegevensverwerkende apparatuur.
Ten aanzien van de managementsystemen: marktonderzoek; budgettering; kosten-batenanalyses ten aanzien van zelfdoen c.q. uitbesteden; rol financiële afdeling bij analyses.
Verkoop Bij verkoop kan in verband met het verlagen van de kosten tevens gedacht worden aan de fysieke distributie.
De volgende kerntaken zijn te noemen: Vergroten omzet Het vergroten van de omzet bij gelijkblijvende verkoopkosten kantoorruimte huren rotterdam heeft tot gevolg dat de verkoopkosten als percentage van de kostprijs dalen. Dit effect werkt ook door op de reclamekosten. Voor sommige categorieën consumentenproducten vormen deze een belangrijk deel van de verkoopkosten. In dit verband noemen we het verschijnsel dat de reclamekosten per verkocht flesje Coca-Cola lager zijn dan per verkocht flesje PepsiCola. Dit heeft weer een gunstig effect kantoorruimte huren utrecht op de winstgevendheid. Verlagen distributiekosten De kosten van de fysieke distributie zijn in vele gevallen niet te verwaarlozen. Sommige soorten fysieke distributie zijn goedkoper dan andere. Ook hier kan een weloverwogen keuze van het systeem leiden tot een verlaging van de distributiekosten.

De concurrenten

Gerelateerde afbeelding

Een oordeel als zwak of sterk kan gegeven worden op grond van een vergelijking met de concurrenten en/ of de eisen die de marktpartijen stellen. Dit oordeel dient enerzijds gebaseerd te zijn op kantoorruimte huren amsterdam meningen en visies en anderzijds op ‘harde’, kwantitatieve en financiële informatie. De score sterk of zwak op elk van de hiervoor genoemde (functionele) gebieden kan pas gemaakt worden na een analyse van elk gebied en deze score te bezien vanuit een aantal aspecten. In de praktijk zien we ook wel dat het onderzoek wordt verricht door een team bestaande uit mensen uit het eigen bedrijf én organisatieadviseurs. Op deze manier wordt kennis van de organisatie gekoppeld aan grote kantoorruimte huren schiphol objectiviteit.
Zoals in het gehele proces van strategieformulering. speelt bij het maken van een sterkte/ zwakteanalyse het probleem van de betrouwbaarheid van de informatie. De informatie over de eigen organisatie is meestal wel voorhanden en betrouwbaar. Toch is het soms zo dat informatie over het verleden moet worden gereconstrueerd. Dit brengt soms mee dat ter wille van de tijd en de kosten concessies worden gedaan aan de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid. Men dient zich kantoorruimte huren rotterdam van deze punten goed rekenschap te geven door zich af te vragen hoe deze onnauwkeurigheid en zekere mate van onbetrouwbaarheid het beeld dat men heeft kunnen beïnvloeden. Het vraagstuk van de onnauwkeurigheid en de onbetrouwbaarheid doet zich evenzeer voor bij het inschatten van de positie en kantoorruimte huren utrecht kenmerken van de concurrenten. Hierover is de informatie vrijwel altijd nog moeilijker te verkrijgen dan over de eigen organisatie. Ook hier is het beter bewust te werken met bijvoorbeeld optimistische en pessimistische inschattingen dan te doen alsof men alles zeker weel.

Vaststellen huidig strategisch profiel

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Het doel van het vaststellen van het huidige strategische profiel is kort de belangrijkste kenmerken van de huidige koers weer te geven. In de praktijk is het nuttig gebleken in dit verband aandacht te besteden aan: doelstellingen, werkterreinen, concurrentievoordeel en synergie. Doelstellingen Het is vaak niet eenvoudig om te achterhalen welke de doelstellingen zijn die de leiding van een organisatie nastreeft. Soms bestaan doelstellingen wel in tamelijk algemene bewoordingen, maar deze geven nauwelijks houvast en richting aan het dagelijkse gebeuren in de organisatie. Het is van belang doelstellingen te onderscheiden in economische en andere doelstellingen.
Bij economische doelstellingen kantoorruimte huren amsterdam valt te denken aan grootheden als winst. marktaandeel, vermogensverhoudingen, kostenniveaus, enzovoort. Ook is het nodig dat de leiding aangeeft hoeveel winst beoogd wordt. De winst kan dan bijvoorbeeld uitgedrukt worden in procenten rendement van het eigen vermogen of iets dergelijks. Pas als het streefpercentage vastligt, is vast te stellen of het gerealiseerd is. Indien een winstdoelstelling is omschreven als
‘een redelijk rendement voor kantoorruimte huren schiphol onze aandeelhouders’, is op geen enkele manier vastt e stellen of de norm nu of in de toekomst gehaald wordt. Want wat is een redelijk rendement? Daarover kunnen op zijn minst de meningen uiteenlopen, en dat doen ze ook. Het gevolg is vaak dat er pas actie wordt ondernomen wanneer er verlies wordt geleden. Dan is het veelal te laat. Succesvolle ondernemingen hebben veelal zeer duidelijke rendementsnormen.
niet-economisch Doelstellingen kunnen ook niet-economisch van aard zijn. Zo kan de leiding of de eigenaar de zelfstandigheid van het bedrijf boven alles stellen. Soms ook wil het bedrijf alleen esthetisch kantoorruimte huren rotterdam verantwoorde producten maken, of beslist geen wapens. Het aantal mogelijkheden is op dit gebied zeer groot. Het belang ervan is dat deze doelstellingen vaak van overwegende invloed zijn bij het ontwikkelen van en uiteindelijk kantoorruimte huren utrecht kiezen uit nieuwe strategische mogelijkheden. In die zin zijn doeleinden te zien als bepalend voor de te volgen (nieuwe) koers.

Nieuwe morele ontwikkelingen

Gerelateerde afbeelding

Nieuwe morele ontwikkelingen ontstaan naar aanleiding van belangrijk geachte, indrukwekkende ervaringen, zowel bij persoonlijke rampen (bijvoorbeeld besmetting met aids door seksueel verkeer) als bij collectieve rampen (milieuramp). ‘Het ondenkbare wordt denkbaar, het mogelijke einde van leven op zich op aarde’, Koningin Beatrix der Nederlanden in haar kersttoespraak kantoorruimte huren amsterdam van 1993. Een nieuwe morele ontwikkeling komt tot stand door eigen initiatief en door het publieke debat in de moderne media. ‘Safe seks’ en ‘gescheiden afval’ zijn momenteel onderdeel van de algemeen onderschreven groepsmoraal in onze samenleving, als (deel)oplossing voor de hiervoor gesignaleerde rampen. Individuele moralen kunnen afwijken van de feitelijke, algemeen geaccepteerde moraal. Zo is er weer kans op nieuwe verschuivingen (via publiek debat) in de algemeen kantoorruimte huren schiphol geaccepteerde moraal. Of men zich houdt aan de eigen morele regels (normen) in de praktijk is vers twee. Afwijking van de eigen norm bij feitelijk gedrag is mogelijk, misschien wel structureel menselijk: het verschil tussen ideaal en werkelijkheid.
Veel organisatie- en managementproblemen hebben een ethisch aspect. Denk aan het voeren van sociaal beleid, verplaatsing van productie naar het buitenland, het omgaan met chemisch afval en dergelijke. Ook de kantoorruimte huren rotterdam vraag tot hoever business of corporate intelligence mag gaan, is in dit verband interessant. Het gaat dan om vragen, zoals: Wat doet de concurrentie’ Hoe vertalen we dit in onze strategie? en Hoever staat het met de ontwikkeling van de technologie? Vergaring van informatie ter zake kan snel de grens raken van bedrijfsveiligheid, bedrijfsspionage en (economische) spionage in ruimere zin, denk aan Volkswagen kantoorruimte huren utrecht versus GM, Airbus versus Boeing en dergelijke. Soms gaat ‘corporale intelligence’ zelfs gepaard met ‘undercover’ infiltratie in bijvoorbeeld actiegroepen of non-intergouvermentele organisaties (NGO’s) om informatie te verkrijgen die niet via de normale communicatiekanalen toegankelijk is (zie Lubbers, 200 2).

Netwerkorganisatie: de toekomst?

Gerelateerde afbeelding

Netwerkorganisatie: de toekomst?
In de eerste jaren van de 21s te eeuw zien we de contouren van een nieuw type organisatie ontstaan, met drastisch andere rollen en opgaven voor managers en werknemers (en dynamisch netwerk-model bijvoorbeeld ook voor vakbonden). Deze tot ontwikkeling komende nieuwe kantoorruimte huren amsterdam organisatievorm wordt vooral het ‘dynamisch netwerk’-model genoemd.
Nieuwe organisatievorm Hoe ziet een ‘dynamisch netwerk’ eruit.
Neem de volgende situatie. Een uitrustingsstuk voor ijshockey wordt ontworpen in Scandinavië, productiegereed gemaakt in de Verenigde Staten, afgestemd op de eisen van de grote markt van geheel Noord-Amerika, geproduceerd in Korea en gedistribueerd via een multinational afzetnetwerk, waarbij de eerste leveringen vanuit Japan plaatsvinden.
Waar en wat is hier de organisatie? In dit kantoorruimte huren schiphol voorbeeld gebeurt het productontwerp, de procesontwikkeling, de productie, de verkoop en de distributie niet onder één dak maar in een aantal verschillende organisaties, die wellicht voor slechts één ‘product-gebeuren’ aan elkaar gekoppeld zijn.
Deze gang van zaken in een netwerkorganisatie (ook wel ‘virtuele organisatie’ genoemd) vindt plaats in een verzameling onderdelen van organisaties met een onderlinge samenhang, zoals weergegeven kantoorruimte huren rotterdam is in figuur 3.8. De rol van ‘tussenpersoon’ betreft niet noodzakelijk een onafhankelijke functie en kan door elk van de andere participanten worden overgenomen. Het gaat hier om het initiatief om het gehele netwerk of belangrijke delen ervan samen te brengen. Dit leggen van contacten, verbindingen, dit ‘networking’ \\·ordt in een zich snel ontwikkelende economie wel steeds belangrijker. Of het nu het opsporen betreft van de juiste materialen, het samenbrengen van ontwerpers en een geschikte kantoorruimte huren utrecht productieruimte, of het organiseren van een tijdelijk personeelsbestand, het vermogen om (meestal met behulp van een computer) mensen en dingen snel en efficiënt bijeen te brengen is een sleutelfactor voor de flexibiliteit van de organisatie.

Medezeggenschap

Gerelateerde afbeelding

In verband met medezeggenschap valt overigens op dat de representativiteit van de vakbeweging verder afneemt. Het aantal vakbondsleden daalt, terwijl de beroepsbevolking toeneemt. Per saldo nam de organisatiegraad daardoor af van 3 7% in 1980 en 27% in 200 1. Vanuit het consumentisme komen wensen naar voren over producten (onder andere kantoorruimte huren amsterdam over veiligheid en effecten op het milieu). Daarnaast treden bij het tot uitdrukking brengen van maatschappelijke wensen veelal actiegroepen op die eisen naar voren brengen. Daarbij wordt meestal een beroep gedaan op de puliciteitsmedia om deze kenbaar te maken. Geen enkele organisatie kan deze factoren negeren. Integendeel, als na beoordeling blijkt dat de eisen gerechtvaardigd zijn, dient er, waar mogelijk, in positieve zin op te worden ingespeeld. De toenemende maatschappelijke kantoorruimte huren schiphol complexiteit valt voor een deel te verklaren uit de individualisering van de samenleving. De behoefte van mensen om op een eigen manier hun leven te leiden vereist meer persoonlijke dienstverlening en maatwerk. Nederlanders krijgen het overigens steeds drukker, zo meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 2001. Nederlanders zijn met name aan betaalde arbeid meer tijd gaan besteden: 2, l uur per hoofd van de bevolking. De stijging is veroorzaakt doordat meer mensen gingen werken: vooral kantoorruimte huren rotterdam vrouwen en jongeren tot 1 9 jaar. Ook het aantal werkende ouderparen groeit. Binnen de EU is de groei van het aantal tweeverdienders met kinderen in Nederland in de jaren 1992 tot 2000 het grootst. Van tweederde (67%) van de Nederlandse ouders had in 2000 beiden een betaalde baan. Ook het aantal mensen dat arbeid en zorg combineert steeg: van 38 naar 47% van de mensen vanaf 20 jaar. De 24-uurseconomie blijkt echter nog niet echt op gang te komen: De werkgelegenheid concentreert zich vooral nog tijdens traditionele (kantoor-)uren. Sinds 1 99 S zijn Nederlanders nauwelijks méér in de avonden, weekeinden en nachten gaan werken. Wat wel verschoof was het aantal taken op het gebied van huishouden of verzorging dat buiten traditionele uren, in de avonden en het weekeinde werd uitgevoerd. Ruim eenvijfde van de bevolking ouder dan 20 jaar deed in 2000 na half zes ’s avonds boodschappen. Elk jaar 200 000 nieuwe exen Nederland telt ruim vier miljoen samenwonende paren. Daarvan gaan kantoorruimte huren utrecht jaarlijks zo’n honderdduizend stellen uit elkaar: ongeveer eenderde door echtscheiding, de rest woonde ongehuwd samen. De meesten van hen zijn achter in de twintig. Ruim de helft van deze 200000 nieuwe exen gaat na de relatieverbreking een eigen huishouden voeren. Bij 20% van de paren die uit elkaar
Bron: FEM/DeWeek, 27 april 2002
gaan, verhuizen beide partners; 60% van alle ex-samenwoners verhuist dus na de relatieverbreking. Als slechts één ex-partner verhuist, dan is dit bij gehuwden even vaak de man als de vrouw, bij hakkers iets vaker de vrouw.
Internationaal