Maandelijks archief: juni 2017

Omspanningsvermogen

Gerelateerde afbeelding

Maak een duidelijke afspraak. Zorg ervoor dat duidelijkheid bestaat over de gehanteerde normen. Stel een tijdschema vast wanneer controle plaatsvindt ten aanzien van de voortgang van de taken. Begeleid de medewerker bij de uitvoering. Treed regelmatig op als mentor. Toon daarbij betrokkenheid zonder dat de betrokkene het idee heeft voortdurend toezicht te krijgen. Delegeer meer deeltaken naarmate de prestatie verbetert. Deeltaken die zijn teruggenomen kunnen opnieuw gedelegeerd worden naarmate de prestatie verbetert en de medewerker flexplek huren amsterdam meer zelfvertrouwen krijgt. Wanneer deeltaken opnieuw worden gedelegeerd, licht dan het belang ervan toe en benadruk de relatie met het werk dat eerder werd gedelegeerd.
deze structuur opereren de relatief zelfstandige eenheden in duidelijk afgebakende product/ marktsegmenten. De werknemers van deze eenheden dienen zelfstandig, zakelijk en als intrapreneurs ondernemers te denken en te handelen (zogeheten ‘intrapreneurs’). Het moederbedrijf zorgt voor de sturing en toewijzing van financiële en personele hulpbronnen.
Door delegatie worden taken met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden overgedragen aan lagere niveaus. Degene die de taken delegeert, behoudt daarbij de eindverantwoordelijkheid voor die taken. Om ervoor te zorgen dat de gedelegeerde taken naar behoren worden uitgevoerd zal aan degenen aan wie taken gedelegeerd zijn leiding moeten worden gegeven. De vraag hierbij is aan hoeveel ondergeschikten nu een leider effectief leiding kan geven. Dat aantal noemen we het omspanningsvermogen van de leider. Wanneer een leider omspanningsvermogen aan te veel ondergeschikten leiding geeft onstaat een situatie, waarbij er te weinig tijd is om de activiteiten af te stemmen flexplek huren rotterdam en om stil te staan bij de kwaliteit van de uitvoering van de activiteiten door zijn ondergeschikten. Een oplossing hiervoor kan het aanstellen van extra leiding zijn. Dan onstaat een nieuwe hiërarchische laag in de organisatie, waardoor de organisatiestructuur steiler wordt. Een groot omspanningsvermogen van de leiders heeft tot gevolg dat een plattere organisatiestructuur on- plattere organisatiestructuur staat. Een klein omspanningsvermogen van de leiders brengt een steile- steilere organisatiestructuur re organisatiestructuur mee.

De lange-termijnplanning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Factoren die het resultaatgericht werken bevorderen zijn onder andere: 13 resultaatgericht werken het opstellen van een overzicht van relevante taken van de functie en het bekend maken van dit overzicht bij andere medewerkers; 2 het formuleren van concrete doelen ten aanzien van de relevante taken en het vaststellen van uiterste data dat iets klaar moet zijn (deadlines) voor het bereiken flexplek huren amsterdam van deze doelen; 3 het opstellen van een lange-termijnplanning; 4 het vertalen van de lange-termijnplanning in een maand-, week- en dagplan; 5 bekijken welke taken gedelegeerd kunnen worden; 6 afstand nemen van de dagelijkse werkzaamheden en nadenken over de gestelde doelen.
Twee belangrijke voorwaarden om resultaatgericht werken te bereiken zijn een evenwicht vinden tussen beheersbare en afhankelijke tijd en een goede verdeling maken van de werkzaamheden over een dag.
Binnen de beschikbare tijd moet een evenwicht aanwezig zijn tussen tijd die men zelf kan invullen (beheersbare tijd) en tijd die door anderen beheersbare tijd
wordt vastgesteld (afhankelijke tijd). Veel leidinggevende functionarissen zeggen geregeerd te worden door hun agenda, waardoor nauwelijks aan ‘eigen’ werkzaamheden toegekomen kan worden. Zo ontstaat een situatie die op termijn tot knelpunten aanleiding kan geven. Kritisch kijken naar tijdsverdeling is hierbij noodzakelijk.
Ä Figuur 8.19 Evenwicht tussen beheersbare en afhankelijke tijd
Een andere voorwaarde is het flexplek huren rotterdam besteden van aandacht aan de verdeling van de werkzaamheden gedurende een dag. Een persoon heeft de beschikking over een beperkte energievoorraad, die bovendien niet de hele dag constant is. Een verdeling van de werkzaamheden over de dag die aansluit bij het specifieke karakter van energievoorraad van een persoon is hierom gewenst.

Re-engineering

Gerelateerde afbeelding

Indien er sprake is van afwijkingen van de geplande norm dient er te worden ingegrepen. De bijsturing kan invloed hebben op: bijsturing • de doelstellingen: zijn de doelstellingen goed gekozen? • de strategie: zijn de juiste strategische keuzen gemaakt? • de planning: is de afstemming tussen mensen, middelen en benutting van tijd effectief en efficiënt geweest? • de structurering: is er voor de juiste organisatievorm gekozen? • het primaire proces: is er doelmatig gewerkt? • het secundaire proces: is de beschikbare informatie juist geïnterpreteerd?
Een groeiend aantal organisaties leeft met het besef dat procesbeheersing belangrijk is. Door middel van procesbeheersing kan een concurrentievoordeel behaald worden. Een benadering die flexplek huren amsterdam daarop aansluit is
Business Re-engineering of Business Process Re-engineering. De grond- Business Re-engineering legger van deze benadering is Michael Hammer, een Amerikaan en pro- BusinessProcessRe-engineering fessor in de computerwetenschappen (zie ook hoofdstuk 4).
Binnen deze benadering wordt het ondernemingsproces niet gezien als een stelsel van (apart) georganiseerde functies, maar als een verzameling van aan elkaar gerelateerde kernb edrijfsprocessen. Een kernbedrijfsproces is een groep van aan elkaar gekoppelde activiteiten, die waarde toevoegen voor de afnemer. Deze waardetoevoeging wordt gemeten aan de hand van vier maatstaven of een combinatie daartussen: kwaliteit, dienstverlening, kosten en cyclustijd. Afnemers vergelijken producten en/of diensten van verschillende organisaties op bovengenoemde maatstaven en maken vervolgens een keuze. In elke organisatie zijn zo’n vijf à acht kernbedrijfsprocessen te onderscheiden. Het zijn kernprocessen, omdat flexplek huren rotterdam door middel van deze processen een bepaalde concurrentiekracht wordt ontwikkeld. De kernbedrijfsprocessen dienen opgebouwd te zijn vanuit een afnemeroriëntatie.
Business Re-engineering is een benadering die bedrijfsprocessen als centraal punt kiest en waarbij gestreefd wordt scheidingen in een organisatie, die onstaan zijn door het instellen van functies en afdelingen, op te heffen.