Maandelijks archief: oktober 2017

Het glazen plafond

Gerelateerde afbeelding

Het glazen plafond van het geluk wordt geschraagd door twee dikke pilaren, een psychologische en een biologische. Op psychologisch niveau hangt geluk meer af van onze verwachtingen dan van objectieve omstandigheden. We worden niet tevreden door het leiden van een vreedzaam,
DE NIEUWE MENSELIJKE AGENDA
welvarend leven. We worden pas tevreden als de realiteit tegemoetkomt aan onze verwachtingen. Het slechte nieuws is dat onze verwachtingen de pan uit rijzen naarmate de omstandigheden verbeteren. Drastische verbeteringen van onze omstandigheden, zoals de mensheid de laatste decennia heeft meegemaakt, vertalen zich naar hogere verwachtingen en niet per se naar meer tevredenheid. Als we daar niets aan veranderen, zullen we met al onze toekomstige verworvenheden misschien net zo ontevreden blijven als altijd. Op biologisch niveau worden zowel onze verwachtingen als ons geluk bepaald door onze biochemie, en niet door onze economische, sociale of politieke situatie. Volgens Epicurus zijn we gelukkig als we prettige dingen voelen en vrij zijn van onprettige gevoelens. Jeremy Bentham zei iets vergelijkbaars, namelijk dat de natuur de heerschappij over de mens in handen van twee meesters heeft gelegd – genot en pijn – en dat die alles bepalen wat wij doen, zeggen en denken. Benthams opvolger John Stuart Mill verklaarde dat geluk puur en alleen bestaat uit genot en de afwezigheid van pijn, en dat er buiten genot en pijn geen goed en kantoor huren schiphol kwaad bestaat. Iedereen die goed en kwaad probeert af te leiden uit iets anders (zoals het woord van God of de nationale belangen) probeert je te misleiden en misleidt zichzelf misschien ook wel. 36 In de tijd van Epicurus was dit pure godslastering. In de tijd van Bentham en Mill was het radicaal en subversief. Maar nu, in het begin van de eenentwintigste eeuw, is het wetenschappelijke usance. Volgens de biowetenschappen zijn geluk en leed niets anders dan verschillende balansen van lichamelijke sensaties. We reageren nooit op gebeurtenissen in de buitenwereld, maar alleen op sensaties in ons eigen lichaam. Niemand lijdt omdat hij zijn baan kwijtraakt, omdat kantoor huren utrecht hij gescheiden is of omdat de regering een oorlog is begonnen. Het enige wat mensen ongelukkig maakt is een onprettig gevoel in hun eigen lichaam. Je baan kwijtraken kan absoluut een depressie veroorzaken, maar die depressie is weer een onprettige lichamelijke sensatie. Er zijn duizend dingen die ons boos kunnen maken, maar woede is nooit abstract. Woede wordt altijd ervaren als een verhit, gespannen gevoel in het lichaam en dat maakt het ook zo vervelend. We zeggen ook niet voor niets dat we ‘branden van woede’.

DE NIEUWE MENSELIJKE AGENDA

Gerelateerde afbeelding

In september 1520 had de ziekte de Vallei van Mexico bereikt en in oktober arriveerde ze bij de poorten van de Aztekenhoofdstad Tenochtitlan, een schitterende metropolis met 250.000 inwoners. Binnen twee maanden was minstens een derde van de inwoners dood, onder wie de Azteekse keizer Cuitláhuac. In maart 1520, toen de Spaanse vloot arriveerde, had Mexico nog 22 miljoen inwoners, in december waren er nog maar 14 miljoen in leven. En het pokkenvirus was nog maar de eerste klap. Terwijl de nieuwe Spaanse meesters druk bezig waren zich te verrijken en de inlanders uit te buiten, werd Mexico overspoeld door dodelijke golven griep, mazelen en andere infectieziekten, de een na de ander, tot de bevolking in 1580 onder de twee miljoen was gezakt.9 Twee eeuwen later, op 18 januari 1778, zette de Britse ontdekkingsreiziger James Cook voet aan wal in Hawaï. De Hawaïaanse eilanden waren dichtbevolkt met een half miljoen mensen, die volkomen afgezonderd van Europa en Amerika leefden en dus nooit waren blootgesteld aan Europese en Amerikaanse ziekten. Kapitein Cook en zijn mannen introduceerden de eerste uitheemse kantoor huren amsterdam ziektekiemen in Hawaï, in de vorm van griep, tuberculose en syfilis. Latere Europese bezoekers voegden daar nog tyfus en pokken aan toe. In 1853 waren er nog maar 70.000 Hawaïanen in leven.10 Epidemieën bleven tot ver in de twintigste eeuw tientallen miljoenen slachtoffers maken. In januari 1918 begonnen soldaten in de Noord-Franse loopgraven bij duizenden te sterven aan een uitzonderlijk virulent griepvirus dat de bijnaam ‘Spaanse griep’ kreeg. De frontlinie was het eindpunt van het meest efficiënte mondiale bevoorradingsnetwerk dat de wereld ooit had gekend. Soldaten en munitie werden in groten getale aangevoerd vanuit Groot-Brittannië, de vs, India en Australië. Er werd olie gestuurd vanuit het Midden-Oosten, graan en vlees vanuit Argentinië, rubber vanuit Maleisië en koper vanuit Congo. In ruil daarvoor kregen ze allemaal Spaanse griep. Binnen een paar maanden tijd had ongeveer een half miljard mensen – een derde van de hele wereldbevolking – het virus te pakken. In India doodde het vijf procent van de bevolking (vijftien miljoen mensen). Op het eiland Tahiti stierf veertien procent. Op Samoa twintig procent. In de kopermijnen van Congo kwam een op de vijf arbeiders om. In totaal kostte de kantoor huren rottrerdam pandemie in nog geen jaar tijd tussen de vijftig en honderd miljoen mensenlevens. In de Eerste Wereldoorlog sneuvelden tussen 1914 en 1918 veertig miljoen mensen.

Sociaal jaarverslag

Gerelateerde afbeelding

Een sociaal jaarverslag is een voor het eigen personeel in begrijpelijke taal herschreven samenvatting van het algemene jaarverslag, waarin bijzondere aandacht wordt gegeven aan die beleidsonderdelen die voor het personeel van belang zijn. Tevens wordt aandacht besteed aan de sociale aspecten van het gevoerde beleid. Het sociale jaarverslag vormt daarmee een afzonderlijk verslag dat gedetailleerde en concrete informatie over interne en externe factoren aan het eigen personeel geeft met betrekking tot allerlei voor hen belangrijke onderwerpen, zoals werkoverleg, opleiding, beoordeling, verloop, verzuim, ondernemingsraad. Hiermee wordt dus extra informatie gegeven in de richting van de werknemers-participanten van een organisatie en wordt openheid van zaken gegeven over de vormgeving van een te voeren sociaal beleid. Er bestaat geen wettelijke regeling terzake van de sociale verslaglegging. Wel dient aan de ondernemingsraad informatie te worden verstrekt over het financiële en sociale beleid en de realisatie daarvan.
Arbo risico-inventarisatie en plan van aanpak Vanaf 1 999 zijn alle arbeidsorganisaties met honderd of meer werknemers co-working space amsterdam verplicht jaarlijks een risico-inventarisatie en een plan van aanpak te maken over arbeidsomstandigheden (ingevolge de Arbowet – Arbeidsomstandighedenwet). Het gaat bij arbeidsomstandigheden niet alleen om veiligheid en gezondheid maar ook om welzijn. Dit plan van aanpak is een overzicht van de feitelijke situaties met betrekking tot bepaalde aspecten van de arbeidsomstandigheden en van maatregelen die de werkgever op dit terrein heeft genomen. Een beperkt aantal ondernemingen (chemische installaties) kende al eerder de verplichting van een arbeidsveiligheidsrapport. Dit plan, onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bevat de maatregelen om de geconstateerde risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn aan te pakken en de termijn waarop ze worden genomen. Die rapportage en het actueel houden van de risicoinventarisatie is een zaak waarover de werkgever vooraf met de ondernemingsraad. de personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende werknemers moet overleggen zodat deze invloed daarop kunnen uitoefenen. Dit soort rapportages dienen ook te bevatten: een beschrijving van het beleid gericht op veiligheid, gezondheid en welzijn, informatie over de bedrijfsgezondheidsdienst, een cijfermatig overzicht van ongevallen en arbeids- of ziekteverzuim (verzuimduur, verzuimpercentage en meldingsfrequentie), maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van ongevallen of beroepsziekten, een overzicht van door werknemers gemelde gevaren. In co-working space rotterdam samenhang met het financiële en het sociale jaarverslag kan het Arboplan van aar,pak dienen als middel tot het uitdragen van het beleid. Op zijn beurt kan dat weer leiden rot betere werk- en overlegverhoudingen. Denk bijvoorbeeld aan effecten op de arbeidsmotivatie, werkzaamheden van de ondernemingsraad, personeelsbeleid dat (beter) bespreekbaar wordt.

Euro: munt zonder regering

Gerelateerde afbeelding

Euro: munt zonder regering De euro is een munt zonder regering, immers van de vereiste politieke integratie is geen sprake. Zodra het aankomt op het opleggen van boetes en sancties, bijvoorbeeld vanwege afspraken uit het Stabiliteitspact, bewijst Europa haar zwakte. Dit werd vooral duidelijk toen begin 2002 de beschuldigende en waarschuwende vinger naar Duitsland werd gewezen. Het is niet echt aannemelijk dat politieke integratie zich in een verder uitbreidende
en nog heterogener wordende co-working space amsterdam Europese Unie wel zal voltrekken. In de praktijk blijkt dat inflatieverschillen toenemen, er grote prijsverschillen bestaan en er qua marktintegratie nauwelijks van een verenigd Europa kan worden gesproken. Het is zelfs denkbaar dat een land de EMU – gedwongen of vrijwillig – verlaat. Het lot van de euro of ‘eenheidsmunt’ zal worden bepaald door de vraag of de (vermeende) voordelen van de euro – gemak, meer handel, meer investeringen, en bevordering van een Europese identiteit – afwegen tegen de beperkingen van en de inmenging in de nationale handelsvrijheid. Het antwoord op die vraag zal in dit decennium (tot 2010) gaandeweg zichtbaar worden.
De technologische ontwikkeling heeft belangrijke gevolgen voor het vernieuwen van productieprocessen en het op de markt komen van nieuwe producten, zoals de ontwikkeling van de transistor, de elektronische rekenmachine en kwanzhorloges. Ze hebben de oude producten in snel tempo vervangen of vormen op zijn minst een grote bedreiging voor nog gangbare traditionele producten. De opkomst van vervangende grondstoffen, bijvoorbeeld kunststoffen als plastics, heeft een belangrijke aanslag gepleegd op de marktaandelen van de producenten die natuurproducten leveren.
De technologische ontwikkeling is de laatste decennia in een stroomversnelling terechtgekomen, waarbij het overigens goed is, onderscheid te maken tussen technologische onttelematica wikkeling als zodanig en de opkomst van telematica (als integratie van informatica en telecommunicatie). De ontwikkeling van de chip maakt in hoog tempo tal van nieuwe producten mogelijk, die op hun beurt weer de basis vormen voor de ontwikkeling van co-working space rotterdam nieuwe diensten en producten. innovatie-index Nederland scoort echter laag op de Europese innovatie-index met onder andere lage uitgaven voor Research & Development, een gering aantal innovatieve bedrijven en een geringere omzet uit innovatieve activiteiten. Nederland lijdt aan het Philips-syndroom, zo wordt wel gezegd, en buit daarmee innovatieve kracht slecht uit in vergelijking met andere bedrijven en landen.
De technologische ontwikkeling heeft een groot effect op de factor arbeid. Tal van banen zijn verdwenen. Nieuwe functies, zoals systeemontwerper, programmeur en een nieuwe generatie onderhoudsmonteurs elektrotechniek, hebben hun intrede gedaan en zijn deels ook al weer verdwenen. Telematica opent tal van perspectieven voor dienstverleners. Bedrijfsonderdelen kunnen fysiek los van elkaar staan en toch door een web van informatiestromen met elkaar zijn verbonden. Door deze ontwikkelingen krijgen ook ideeën als telewerken telewerken een kans (om vervolgens daarmee een bijdrage te leveren aan een oplossing van de fileproblematiek en bij te dragen aan het milieu door minder woon-werkverkeer).

De confrontatie aangaan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het moet gezegd worden: behalve Tim Bunker, die in mijn tijd in New York de voorzitter was van de Masters of de Universe club, heb ik nooit een wonderlijker man ontmoet dan mijn neef Renard. Hij trekt me vanuit de schuldsanering mee in de zoektocht naar een oud boek van de Tempeliers dat afkomstig is uit de Tempels van Salomon in Jeruzalem. Zelfs de grootste schrijver in het genre romans kan dit niet verzinnen. Door een eenvoudige vraag te stellen, weet hij mij in zijn ban te krijgen en ontneemt hij mij mijn nachtrust. In de aan mij toegewezen tijdelijk kantoor huren schiphol kamer in het gastenverblijf van het klooster lig ik in mijn bed te malen over het “niets” en het “iets” als bronnen van het alles. Het lijkt op een zoektocht naar de waarheid achter de werkelijkheid. Maar wat is eigenlijk “de werkelijkheid?”
Soms denk ik wel eens dat we allemaal letterlijk in ons eigen universum wonen en dat de werkelijkheid afhankelijk is van hoe we naar de wereld kijken. Is het niet zo dat ieder mens een eigen waarheid en een eigen werkelijkheid heeft? Zo werkte dat, gek genoeg, ook voor mij tijdens mijn succesvolle periode op de beurs. De koers ontwikkelde zich altijd in de richting die ik me vooraf had voorgesteld. Soms ook weer niet, anders was ik nu niet failliet geweest en had ik niet in de schuldsanering gezeten. Maar is mijn werkelijkheid wel de
realiteit of zit er nog een vierde tijdelijk kantoor huren utrecht dimensie achter die het leven stuurt? Het zou kunnen dat de vierde dimensie niet aan het stuur zit, maar dat ik mijn eigen leven stuur om te groeien in mijn ontwikkeling. Zonder die zeperd op de beurs had ik nu niet bij Renard in het klooster gezeten en mijn hoofd gepijnigd over of de oorsprong van het alles in het niets of het iets ligt. Ik betwijfel sterk of ik op dit pad moet verdergaan. Iets in mij zegt me namelijk dat de kijk op mezelf en op het universum nooit meer hetzelfde wordt als ik de opdracht van Renard aanneem. Misschien laat ik me te erg leiden door mijn angsten en moet ik juist de confrontatie aangaan.

Koud en donker

Gerelateerde afbeelding

Het is koud en donker in onze flat in deze maand maart, die zich van haar gure kant laat zien. Naast de bank in de woonkamer brandt een enkele lamp. In de andere lampen zitten geen spaarlampen meer. Spaarlampen kunnen we namelijk van ons weekgeld niet betalen en we zijn te trots om dit aan de ouders van Kathleen te vragen. Waar we vroeger niet eens over nadachten, is voor ons nu onbetaalbare luxe geworden. Je kunt het je niet voorstellen als je niet in een dergelijke situatie zit. Sokken, make-up, jassen, een strippenkaart of iets bij de koffie en een mooie lap vlees; het zijn stuk voor stuk luxeartikelen geworden die buiten onze financiële draagkracht liggen. Langzaam trekken Kathleen en ik ons weg uit het sociale leven. Wat moet je tegen vrienden en familie zeggen als je geen werk hebt en nauwelijks kunt rondkomen? We worden murw gebeukt door de armoede en ik raak langzaamaan verbitterd en depressief. We doen ons best, maar toch lukt het meestal niet om met ons weekgeld rond te komen, waardoor de weekenden niet echt een feest zijn. Maar deze ontberingen zijn nog niets vergeleken met de vaste gang naar de voedselhulp. Wie had ooit gedacht dat mijn vaste ritje op vrijdagmiddag naar de voedselbank in Amersfoort is? In een grote tijdelijk kantoor huren amsterdam hal bij de Eem staan de voedselpakketten voor het weekend klaar. Schuchter komen de armlastigen uit Amersfoort naar binnen. Er is niemand hier die zonder schaamte rondloopt om zijn of haar handje op te houden. Een jonge moeder schuifelt met een ouderwetse kinderwagen voorbij en ze wordt gevolgd door een wat oudere vrouw die blijkbaar niet kan rondkomen van haar AOW. Een jonge, opgeschoten man met een stoppelbaard is de derde persoon in het rijtje mensen, waarin ik aansluit om mijn boodschappentassen te vullen. Zo sta ik wekelijks tussen het volk van schaamte in de rij voor mijn voedselpakket. Het raakt me nog elke keer dat ik mijn hand sta op te houden. Van binnen voel ik enerzijds de diepe vernedering dat ik niet voor mezelf kan zorgen. Aan de andere kant is er ook iets van dankbaarheid, wat in me wakker wordt gemaakt. Toch overheersen de gevoelens van schaamte en zelfmedelijden, want ik leef onder het bestaansminimum in een welvarend land als Nederland. Gelukkig ben ik niet de enige die op de tijdelijk kantoor huren rotterdam voedselbank is aangewezen. Af en toe praat ik in de rij met andere wachtenden. Er zitten zelfstandigen zonder personeel bij en mensen die hebben gestudeerd, maar pech hebben gehad in hun leven. Nadat ze failliet zijn gegaan of nadat hun werkgever was gereorganiseerd, zijn ze op straat terechtgekomen, terwijl de hoge kosten voor levensonderhoud doorlopen. Armoede treft echt niet alleen maar de ongeschoolden, allochtonen, alcoholisten en schlemielen in onze samenleving. Waarom moet je eerst zelf aan de grond zitten om dit te kunnen zien?