Categorie archief: kantoor huren rottrerdam

Verschillende betekenis van de budgettering

Verschillende betekenis van de budgettering. Budgettering speelt bij de overheid een andere rol dan in het bedrijfsleven; toewijzing van een bepaald budget voor een bepaalde activiteit betekent bij de overheid in principe autorisatie tot besteding; besparing op dat budget betekent volgend jaar kantoor huren zuidas toewijzing van minder middelen. • Beperkte speelruimte. De overheidsinkoper is beperkt in zijn bewegingsvrijheid als gevolg van procedures en regelingen waarmee hij rekening heeft te houden; voorts speien vaak politieke overwegingen mee bij de keuze een inkooporder bij een bepaalde leverancier onder te brengen. • Productspecificatie en leverancierskeuze. Deze vinden bij de overheid doorgaans plaats zonder tussenkomst kantoor huren schiphol van de inkoopafdeling. • Meer nadruk op efficiency dan op effectiviteit. Aankoopbeslissingen bij de overheid moeten kunnen worden gerechtvaardigd; dit aspect speelt met name vanwege het toezicht door speciale controlerende instellingen ( accountantsdienst, Rekenkamer ). Dit betekent dat veel aandacht wordt gegeven aan procedures en autorisatie en tekenbevoegdheid.
Door deze verschillen neemt de overheid qua rol en inhoud van de inkoopfunctie een enigszins afwijkende positie in.
TUSSENVRAAG 5.2 In het verleden werd een groot gedeelte van de overheidsinkoop voltrokken via het Rijks lnkoop Bureau (Riß) in Rijswijk. Na privatisering heeft dat bureau zieh gevestigd in Zwolle en is zieh Nederlands lnkoop Centrum (NIC) gaan noemen. Het doel daarbij is om ook voor niet-overheid te gaan inkopen. Kun je nu zeggen dat de overheidsinkoop heeft plaatsgemaakt kantoor huren rottrerdam voor de handelsinkoop?  In de relatie tussen de toeleverancier van grondstoffen en halffabrikaten en de verbruiker (de producentvan eindproducten) zijn veel veranderingen gaande. Vooral door het opengaan van de binnengrenzen in Europa sinds 1992 is deze relatie nog verder veranderd. Zo is het bekend dat veel Japanse industrieen druk doende zijn om hun activiteiten in Europa uit te breiden. Betraf dit voorheen vooral assemblagebedrijven van gerede producten, tegenwoordig is het opmerkelijk om te lezen: ‘Het Japanse Ministerie van Handel verwacht dat in het kielzog van de grote Japanse concerns ook steeds meer toeleveranciers naar het buitenland vertrekken; Japanse bedrijven werken het liefst met hun eigen Japanse toeleveranciers, omdat die de gewenste kwaliteit leveren: Als deze hypothese wordt bevestigd, betekent dit een grotere concurrentie voor alle Europese producenten, zowel toeleveranciers als kantoor huren utrecht producenten van eindproducten. Het verdient dan ook aanbeveling dat iedere onderneming haar huidige inkoopsituatie kritisch analyseert.
Kraljic (1983) heeft een zinvol raamwerk gegeven om vanuit een analyse van de huidige inkoopsituatie te kamen tot een strategische visie op inkoop. Bij de analyse van de huidige inkoopsituatie speien twee variabelen een rol: 1 strategische kwetsbaarheid; 2 de complexe toeleveringsmarkt.