Strategieën per marketinginstrument

Gerelateerde afbeelding
Bij portefeuillemanagement worden de volgende fasen onderscheiden: 1 het in de matrix weergeven van de portefeuille van activiteiten; 2 het analyseren van de portefeuille. Hierbij wordt gekeken naar de evenwichtige opbouw van de portefeuille, het toekomstbeeld en de vraag of de verschillende activiteiten SBU ‘s) nu en in de toekomst te financieren zijn; 3 keuze van een strategie voor de s B u. Naar aanleiding van de analyse zal een keuze moeten worden gemaakt voor de gewenste ontwikkeling van SBU ’s binnen de portefeuille (zie figuur 2.14).
Succesvol toepassen van de portefeuille-analysetechniek stelt specieke eisen aan de organisatie en het management. Hierop zal vervolgens worden ingegaan.
.ä. Figuur 2.14 Gewenste ontwikkeling van SBU’s in de portefeuille
Organisatie In de praktijk zien we dat een business niet altijd geheel
Concurrent 2 f 50 miljoen
samenvalt met een organisatorische eenheid, zoals een divisie of een af- organisatorische eenheid deling. De informatievoorziening en managementrapportage zijn echter wel afgestemd op de organisatorische eenheid. Het probleem is dan ook vaak dat het moeilijk is om strategische informatie te krijgen die alleen betrekking heeft op een bepaalde business. Daar waar een business binnen vergaderruimte eindhoven bijvoorbeeld meer dan een organisatorische eenheid valt, is de verantwoordelijkheid voor de business ook verdeeld. Dat is een belangrijke reden om businesses zo veel mogelijk in één organisatorische eenheid onder te brengen. Daarnaast zal de financiële rapportage moeten worden afgestemd op individuele ssu’s. Een ander belangrijk probleem is de (tijdige) beschikbaarheid en de actualiteit van informatie voor het kunnen uitvoeren van de portfolioanalyse. Vaak is er sprake van een onvoldoende aansluiting van verschillende informtiesystemen waardoor veel informatie opnieuw in systemen moet worden ingebracht met het gevaar van fouten.
Management Een ander probleem van portefeuillemanagement heeft te maken met bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Business Unit Managers. Een manager van een ssu met een cash-cow-business zal niet snel bereid zijn om zijn cash flow te investeren in businesses die buiten zijn verantwoordelijkheid liggen. Een manager van een questionmark-business heeft dit geld hard nodig en zal bij de concernleiding aandringen op overdracht van geld.

Een integratie van functies

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Orders kunnen vanaf elke plaats en op elk moment direct worden geplaatst bij een producent. Hetzelfde geldt voor het boeken van een vliegreis. Verder kunnen organisaties snel toegang krijgen tot informatie door het beschikbaar komen van elektronische databanken. Door uitbreiding van communicatienetwerken kan relevante informatie in de gewenste vorm, op de het juiste moment en op de juiste plaats beschikbaar worden gesteld. Er kunnen drie vormen van integratie worden onderscheiden: Binnen de organisatie In een organisatie kunnen verschillende afdelingen met elkaar communiceren en informatie uitwisselen doordat ze zijn aangesloten op een lokaal communicatienetwerk. 2 Tussen organisaties In dit geval zijn afdelingen van verschillende organisaties elektronisch met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld de inkoopafdeling van de klant is elektronisch verbonden met de verzendafdeling van de leverancier. 3 Elektronische markten Bij deze vorm van elektronische integratie is er sprake van een coördinatie tussen organisaties die gekenmerkt wordt door een open-marktsituatie. Reisbureaus kunnen bijvoorbeeld elektronisch de goedkoopste vlucht naar een bestemming zoeken en een transactie afsluiten bij alle flexplek eindhoven luchtvaartmaatschappijen. Iedereen met een computer kan een adres krijgen in het elektronische werelddorp Internet. Miljoenen in de hele wereld wisselen onbelemmerd kennis uit, zoeken in databanken en sturen elkaar beeld, geluid en tekst op. Internet is de afgelopen jaren de internationale ‘elektronische supersnelweg’ geworden die alle openbare informatie voor iedereen toegankelijk maakt.
Veel bedrijven storten zich op deze informatiemarkt. Enkele toepassingen voor de afnemer zijn: e-mail faciliteiten, spelletjes, boodschappen doen, het laatste nieuws lezen, abonnementen op tijdschriften, beleggingsadviezen inwinnen of deelname aan ‘elektronische’ forums waarbij er gediscussieerd wordt met andere abonnees van Internet. Internet zal naar verwachting onstuimig blijven groeien en zal net zo gewoon worden als een tv in ieder huis. De kosten van Internet bestaan uit de toegangskosten en de telefoonkosten.

Decentralisatie

Gerelateerde afbeelding

Decentralisatie is een vorm van spreiding van overheidsgezag waarbij taken en bevoegdheden worden overgedragen aan lagere overheden, die zelf verantwoordelijk zijn voor de uitoefening van deze bevoegdheden. De decentralisatie kan territoriaal zijn, dat wil zeggen dat een vrij algemeen pakket van overheidstaken in een bepaald gebied door een ander orgaan (provincie, gemeente) wordt uitgeoefend. Als de wet het toestaat, mag ook verdergaand gedecentraliseerd worden: in grotere steden hebben gemeenteraden grote delen van hun bevoegdheid ‘door-gedecentraliseerd’ naar deelraden. Naast territoriale decentralisatie is er sprake van functionele decentralisatie. Dat houdt in dat een bepaalde omschreven overheidstaak door een ander orgaan wordt vervuld in het gehele gebied van de staat; bijvoorbeeld de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (zie daarvoor subpar. 2.5.4).
Alleen de specifieke bevoegdheden gericht op de gegeven taakstelling
Bij decentralisatie kan, naast het onderscheid in functionele en territoriale decentralisatie, nog een ander onderscheid worden gemaakt, namelijk tussen autonomie en medebewind. Kijkt men bij territoriale en functionele decentralisatie vooral naar het gebied en de omvang van de bevoegdheden, bij autonomie en medebewind wordt vooral gekeken naar de oorsprong van de bevoegdheden. De overgedragen taken zijn deels van oudsher, van vóór het tot stand komen van de Nederlandse staat, door de ‘gemeentelijke’ of ‘provinciale’ overheden uitgeoefend (de eigen huishoudens), deels zijn het nieuwe taken waarvoor de medewerking door de flexplek eindhoven centrale overheid is ingeroepen. Handelt de lagere overheid op eigen initiatief en min of meer zelfstandig en is er dus sprake van besturen van de eigen huishouding van de lagere overheid, dan is er sprake van autonomie. De lagere overheid heeft dus de vrijheid om in eigen autonome aangelegenheden regelend en besturend op te treden. De basis voor de autonomie van bijvoorbeeld de gemeente is gelegen in art. 108 lid 1 Gemeentewet (Gemw):
‘De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten.’

Het privaatrecht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Publiekrecht
Zoals in subparagraaf 1.2.2 al is opgemerkt, regelt het publiekrecht de verhouding tussen de overheidsorganen onderling en die tussen de overheid en de burger. Hoe groter de rol van de overheid in de maatschappij, hoe belangrijker dus de rol van het publiekrecht. Ruim een eeuw geleden was er in Nederland nog sprake van een ‘nachtwakersstaat’: de overheid had als hoofdtaak de zorg voor de veiligheid, dat wil zeggen: defensie, de openbare orde, rust en veiligheid en de opsporing van strafbare feiten. Zoals in veel westerse landen heeft de nachtwakersstaat zich gaandeweg ontwikkeld tot wat we nu kennen als de ‘verzorgingsstaat’. De overheid zorgt niet alleen meer voor de veiligheid, maar trekt zich ook de zorg aan voor het welzijn van de burgers. Dit leidt tot een zeer groot aantal door de overheid uitgevaardigde maatregelen in de vorm van wetten, algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en ministeriële verordeningen op velerlei terreinen. Dit heeft een dermate groot woud van regelgeving veroorzaakt dat niemand in staat is al deze wetten te kennen.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw is gaandeweg het gevoel ontstaan dat de ‘regeldichtheid’ kleiner moest worden gemaakt, wat geleid heeft tot het plan om te dereguleren. Dit wil zeggen dat de regels vereenvoudigd moeten worden, dat het aantal regels moet verminderen en dat er meer aan de burger zelf overgelaten moet worden.
• Voorbeeld De Woningwet is enkele malen herzien met het oog op deregulering. Een van de onderdelen van deze herziening is de bepaling in de Woningwet dat bepaalde bouwwerken, bijvoorbeeld de bouw van een dakkapel aan de achterzijde van een woning, niet meer bouwvergunningsplichtig zijn, maar bouwvergunningsvrij. Wordt deze dakkapel geplaatst op een monument, dan is een vergaderruimte eindhoven zogenoemde lichte bouwvergunning nodig. Inmiddels is gebleken dat dit voorbeeld van deregulering in de praktijk niet goed werkt. Voor de burger maakt het in de praktijk nauwelijks verschil of hij een reguliere bouwvergunning moet aanvragen of een lichte.
Het privaatrecht regelt de verhoudingen tussen de leden van de samenleving. Het publiekrecht regelt de verhouding tussen de overheid en de burgers, en de verhouding tussen de organen van het overheidsapparaat zelf. Binnen het publiekrecht onderscheiden we het staatsrecht, het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) en het strafrecht. Naast dit nationale publiekrecht kennen we het internationale publiekrecht. Deze onderscheidingen tussen de diverse rechtsgebieden dienen voornamelijk om de bestudering van het recht te vergemakkelijken. De stof wordt op een begrijpelijke manier gepresenteerd. De indelingen zijn in het algemeen juridisch niet relevant en hebben geen rechtsgevolgen. Hierop moet een uitzondering worden gemaakt: de onderscheiding tussen privaat- en publiekrecht. Het is de overheid niet toegestaan om vrijelijk van het privaatrecht gebruik te maken, wanneer het publiekrecht een meer aangewezen weg vormt die moet worden bewandeld. In subparagraaf 3.7.l zal hierop dieper worden ingegaan.

Prachtige harpmuziek

Gerelateerde afbeelding

De man steekt zijn hand naar me op. Net als ik naar hen toe wil lopen, zie ik vanuit de richting van het altaar in een rij twee mannen en drie vrouwen aan komen lopen en mijn ouders verdwijnen uit beeld. Ze dragen alle vijf een witte pij met een rood tempelierskruis. Ik weet nu dat mijn beide ouders bij de inauguratie aanwezig zijn. Achter de vijf volgen op drie meter afstand twee mannen: één met de zwaaiende wierookbol en één met een gouden Keltisch kruis voor zijn borst. Het Keltische kruis weerspiegelt het kaarslicht en lijkt daardoor op te lichten. Het gezelschap loopt, begeleid door het Keltische gezang van het koor, door de kerk in onze richting. Als ik niet beter wist, zou ik denken dat ik in een film terecht ben gekomen. De Keltische liederen en de prachtige harpmuziek gaan dwars door me heen. Akihito heeft zijn armen kruislings voor zijn borst geslagen en staat in een licht gebogen houding naast me. De groep volgt zijn voorbeeld en iedere noviet slaat zijn armen kruislings voor de borst en buigt het hoofd. Uiteraard blijf ik niet achter. Hier gaat iets bijzonders gebeuren, dat voel ik aan alles. De vijf gaan in een kring rondom de graftombes van de oude Tempeliers staan. De man met de rokende wierookbol stapt opzij en maakt plaats voor de laatste man. Pas nu flexplek eindhoven heb ik goed zicht op het prachtig bewerkte, gouden, Keltische kruis dat hij bij zich draagt. Het gezang stopt en de stilte keert terug in de
kerk. De man met het gouden kruis stapt naar voren en begint te spreken. Zijn zware stem klinkt galmend door Temple Church: “Nicolas Peter Larson, Maria Frederica Solana, Britt Ekland, Helene Solange, Hiro Futsiyama, Zhong Liu Xin, Alexandra Phillipa Turcu, Hans Nick Palzen, Andrzej Smolarek, Ambra Berlini, Francois Arnoud Dupart, Celine Williams, Ronaldo di Mario, Maria Sofia Buchner en Jubèrt Pineau worden gegroet door alle aanwezigen van het genootschap Terra Nova. Wij zijn hier vandaag bijeen om jullie toetreding tot het genootschap in te zegenen. Terra Nova wordt versterkt met vijftien mooie mensen, bij wie het innerlijk licht is ontbrand. Vandaag hebben leden van het genootschap en onze geestelijke helpers uit de vierde dimensie zich verzameld in Temple Church om de feestelijke inauguratie van de honderd drie en dertigste lichting van ons genootschap mee te maken. Wij dragen allen het Keltische tempelierskruis bij ons als symbool voor de nieuwe aarde. Al vele eeuwen staat dit kruis symbool voor de vooruitgang en beschermt het de mensen die voor de goede zaak strijden. Na deze inauguratie beschermt dit kruis ook jullie in de strijd tegen de llluminati om de verdere vernietiging van de aarde en de mensheid tegen te gaan.”

Het universum

Gerelateerde afbeelding

“De vierde dimensie is de lucht die door ons heen blaast en die ervoor zorgt dat niets eeuwig is en dat alles aan verandering onderhevig is,” gaat de professor verder met zijn betoog. “De mens verandert in de loop der tijd en zelfs sterren ontstaan en doven op een gegeven moment uit. Alles wat we zien en kennen, is aan verandering onderhevig en niets is constant in het universum. De tijd komt nooit meer terug. Daarom is het belangrijk om het geluk in het hier en nu te zoeken.”
De professor gaat in een kerkbank zitten en ik ga naast hem zitten. Beiden kijken we naar de preekstoel van de kerk, vanaf waar sedert honderden jaren op zondagen stichtelijke woorden over de kerkgemeenschap worden uitgestort. Al die preken zijn opgeslagen in de tijd, maar zijn niet verloren gegaan. Er komt ooit een moment waarop we ze kunnen terughalen. Als we de vierde dimensie leren kennen, is er zoveel meer mogelijk. “Ik wil je opleiding eindigen met de vijf wetten bedrijfsruimte eindhoven die in de vierde dimensie gelden. Ze zijn belangrijk voor de rest van je leven,” zegt professor Markowitz. “De eerste wet luidt: alles in het universum is energie en doet ertoe. Alles is met alles verbonden en zo ontstaat synchroniciteit. De mens bestaat uit energie, gedachten zijn energie, maar ook geld en bezit zijn pure energie. Elk mens krijgt bij zijn geboorte een ziel, een opdracht en een bepaalde verantwoordelijkheid mee. Daar heb je het mee te doen en dat is de toon die je in de wereld zet.” Ik begrijp dat ik veel te lang op het verkeerde paard heb gewed? Er moest eerst een ramp gebeuren tot ik bij zinnen kwam en op zoek ging naar mezelf. “De tweede wet van de vierde dimensie is: alles heeft een diepere laag van betekenis.

De film

Gerelateerde afbeelding

Als iedereen op de boksschool al lang en breed naar huis is gegaan, doet ze ondanks de pijn in haar lijf nog een extra serie boksoefeningen. Haar droom om een wereldkampioene boksen in het vedergewicht te zijn, wordt steeds kansrijker en ze lijkt zich uit haar uitzichtloze situatie te vechten. De film laat haar zegereeks zien op weg naar de grootste wedstrijd uit haar carrière. Ineens juichen mensen haar toe en is ze voor het eerst in haar leven iemand die er toe doet. Een vrouw met een Oikido. Dan komt het grote moment in zicht: het met een miljoen dollar genoteerde titelgevecht voor de wereldtitel vrouwen vedergewicht in Las Vegas staat gepland. Het moet de kroon worden op haar lange carrière. Jarenlang hebben de twee eenzame zielen naar dit hoogtepunt toegewerkt. Maar wat het mooiste moment in haar leven had moeten zijn, wordt geheel in Hollywood-traditie haar ondergang. Het noodlot slaat toe. Claressa wordt tijdens het ultieme gevecht over de touwen van de boksring geslagen. Ze komt niet op de grond terecht maar op haar eigen krukje en daarbij breekt ze haar nek. Ze raakt tot haar nek toe verlamd. In het ziekenhuis blijkt dat er geen kans op genezing is. Haar droom is haar ondergang geworden. Na de eerste drukke dagen gaat de aandacht verloren en is ze weer een nobody. Ze verliest langzaamaan alles en bedrijfsruimte eindhoven iedereen om haar heen. In het ziekenhuis probeert de familie van Claressa haar zuurverdiende boksdollars afhandig te maken, wat tot een definitieve breuk met haar dierbaren leidt. De enige die echt om haar lijkt te geven, is haar dertig jaar oudere bokscoach Bob, die in haar de vervanger van zijn jong overleden dochter ziet. Bob komt regelmatig bij Claressa in het ziekenhuis op bezoek.

De massale ontdekking van de vierde dimensie

Gerelateerde afbeelding

“De massale ontdekking van de vierde dimensie gaat de mensheid een reuzensprong voorwaarts in haar ontwikkeling geven. De vierde dimensie is een onzichtbare wereld die altijd al heeft bestaan, maar waar veel mensen geen enkel besef van hebben, aangezien ze deze dimensie niet kunnen zien, horen of voelen. Intuïtie is het enige zintuig waarmee we deze dimensie kunnen waarnemen. Zo droom je bijvoorbeeld in de vierde dimensie. Maar voordat ik je iets meer over de vierde dimensie uitleg, vertel ik je eerst hoe ik het bestaan van deze dimensie op het spoor ben gekomen. Ik was al lange tijd bezig om toeval te kunnen verklaren en ik begreep het fenomeen tijd niet. Heeft tijd ooit een begin gehad en komt er ook een eindtijd? Waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren en waarom doen mensen zoals ze doen? Het waren vragen die mijn geest geselden. De doorbraak in mijn onderzoek kwam in het jaar tweeduizend, toen de archieven van John F. Kennedy officieel werden vrijgegeven. Ik was al jaren door hem gefascineerd en zag in zijn levensloop de sleutel voor mijn zoektocht naar de waarheid achter dit leven. Hoe kan een man met zoveel lichamelijke gebreken, die verslaafd is aan pepmiddelen en vrouwen en die een slechte relatie heeft met het congres, zo’n inspirerend mens en voorbeeld voor velen worden? Deze vraag spookte al tientallen jaren door mijn hoofd. Ik was vastbesloten om het antwoord te vinden, zodra de Kennedyarchieven geopend zouden worden. Na een maandenlange zoektocht in de archieven stuitte ik op een persoonlijk dossier genaamd “De Tempeliers”, waarin John F. Kennedy de onzichtbare wereld van de vierde dimensie beschrijft. In het dossier stonden de drie universele wetten beschreven, die John F. Kennedy zelf had uitgewerkt.”
Mijn nieuwsgierigheid neemt toe en ik hang aan de lippen van professor Markowitz. “Alles is verbonden met alles, te allen tijde is de eerste wet van synchroniciteit, waarmee hij werkte. Alles informeert alles op ieder moment, is de tweede wet van synchroniciteit en de derde wet is de volgende: daar waar je aandacht geeft, beweegt de energie. Zo keek ik door de bril van deze voormalig president van de Verenigde Staten naar het allesomvattende energieveld om ons bedrijfsruimte eindhoven heen, dat alles met elkaar verbindt. Dit noemde John F. Kennedy de vierde dimensie. Dit was de ontdekking van Het Veld, waarin onze geest en onze ziel huizen. Door middel van de vierde dimensie kun je de wereld scheppen zoals je die voor jezelf wenst. Ja, je hoort het goed: middels de vierde dimensie bouw je je eigen ideale wereld op.” Ik voel een lichte irritatie opkomen. Deze uitleg klinkt mij wel erg zweverig in de oren. “Als ik mijn eigen werkelijkheid kan scheppen, waarom verlies ik mijn vader dan op mijn veertiende jaar? Waarom raak ik totaal aan de grond? Waarom wordt niet iedereen honderdvijftig jaar oud, gelukkig, welvarend en kerngezond? Als we onze eigen werkelijkheid kunnen scheppen, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? En trouwens, als John F. Kennedy zijn eigen werkelijkheid kon scheppen, waarom liet hij zich dan vermoorden?

Harvard University

Gerelateerde afbeelding

Meestal zijn het dromen die ik me niet meer goed kan herinneren de volgende dag, maar
deze keer is de droom zo helder, alsof ik het daadwerkelijk beleef.
Ik loop door een halfdonkere tunnel op een plaats die ik verder niet kan thuisbrengen. Het is doodstil om me heen en ik heb het gevoel dat ik hier zo snel mogelijk weg moet. Achter me hoor ik ineens voetstappen die snel dichterbij komen, zonder dat ik weet wie het is. Als de voetstappen dichtbij zijn, proberen twee grote, donkere handen me vast te pakken en tot stilstand te brengen. Ik draai me verschrikt om en zie een grote, duivelse man met een gemene grijns op zijn gezicht. Hij heeft me bijna te pakken. In paniek ruk ik me los en begin in het halfdonker weg te rennen. De man laat me echter niet gaan en rent hard krijsend achter me aan. Telkens weer proberen die graaiende handen mij vast te pakken, alsof we in een kat-en-muisspel/etje zijn beland. Ik raak buiten adem en voel het angstzweet over mijn rug lopen. Er is geen enkele mogelijkheid om te ontsnappen aan die ijskoude handen van de man met voelbaar slechte bedoelingen. Mijn gebrek aan conditie breekt me op en in mijn uitzichtloosheid wil ik stoppen en mezelf overgeven aan de duivelse man. Juist op dat moment zie ik in de verte een klein lichtpuntje. Mijn blik gericht op de uitgang van de tunnel gee . ft mij de kracht om door bedrijfsruimte eindhoven te rennen en over mijn eigen grenzen heen te gaan. Mijn longen doen pijn van de inspanning en ik proef bloed in mijn mond, maar aan opgeven denk ik niet meer. Mijn geest klampt zich vast aan dat kleine lichtpuntje dat steeds groter wordt.
Juist op dat moment schrik ik wakker en merk dat ik drijfnat van het zweet in bed lig. Op mijn horloge zie ik dat het zeven uur in de morgen is. Het is tijd voor een frisse douche en een goed ontbijt. Ondanks de rustige klassieke muziek in de ontbijtzaal raak ik de boze droom niet kwijt. De graaiende duivelse man voelde als de dood, die het blijkbaar op mij had gemunt. Het had ook niet veel gescheeld of ik was van het balkon van mijn flat gesprongen. Maar Renard was het lichtpuntje geweest, waar ik me aan had vastgeklampt. Vandaag is het de grote dag, waarnaar ik zo heb toegeleefd. In de hotellobby regel ik een taxi die mij naar het hoofdterrein van Harvard University brengt.

De Tempeliers

Gerelateerde afbeelding

Dit boek over de Tempeliers dat ooit een gift van mijn moeder was geweest, komt niet zomaar op mijn pad. Een gevoel van opwinding maakt zich over mij meester en ik kan het niet onderdrukken. Ik leg het blauwe boekje op tafel neer, maar mijn nieuwsgierigheid is gewekt. Zou Het Boek van de Waarheid nog bestaan? En zo ja, wat staat er dan in? Er is zoveel wijsheid, die we in oude beschavingen hebben ontdekt, maar die verloren is gegaan. Is het geen toeval dat juist ik attent word gemaakt op dit boek over de Tempeliers? Misschien heeft het iets te maken met de nieuwe invulling van mijn leven. Ik neem het boek mee naar de keuken om daar een kop koffie in te schenken. Van jongs af aan heb ik altijd geloofd dat er ergens op de wereld een geheime leer bestaat die het toeval kan verklaren. Het is een van die rare ingevingen die ik ooit heb gehad. Waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren en waarom doen we dingen, zoals we deze doen? Kortom, is er kennis beschikbaar, die het leven en de wereld om ons heen kan verklaren? Misschien dat de Tempeliers ooit over deze kennis beschikten en zo het toeval konden besturen. Maar als dat zo is, waar is Het Boek van de Waarheid dan gebleven? Het is opwindend om het idee te koesteren dat er ergens op deze wereld antwoorden te vinden zijn op vragen als: bestaat het toeval?, waarom bestaan wij eigenlijk?, waarom gebeurt er wat er gebeurt? en waar gaan we naartoe als we sterven?
Misschien moet ik iets gaan doen met mijn helderziende gaven. Mijn moeder heeft me altijd gestimuleerd om op bedrijfsruimte eindhoven onderzoek uit te gaan en als kleine jongen voelde ik onbekende energieën, die nauwelijks onder woorden te brengen waren. Ik heb nog nooit met anderen over mijn spirituele gevoelens gesproken, omdat ik bang was om voor gek te worden versleten. Alleen met mijn moeder kon ik over spiritualiteit praten. Zij begreep dat er meer tussen hemel en aarde was dan wij op het eerste gezicht kunnen waarnemen. Na het overlijden van mijn vader verdween de spiritualiteit naar de achtergrond. Van dat vage gedoe moest ik vanaf mijn pubertijd niets meer hebben; het was gewoonweg niet ‘cool’ om daarover te praten. Na de universiteit nam mijn drang naar geld en erkenning ernstige vormen aan en heb ik nooit meer iets aan spiritualiteit gedaan. Al mijn energie heb ik gebruikt voor het maken van een snelle carrière, waar ik in ben geslaagd. Maar het ‘hebben’ heeft me verre van gelukkig gemaakt. Ik bevond me in een gekooid leven waar niet uit was te ontsnappen. De dagen glipten door mijn vingers heen en ik was vastgeketend aan de dagelijkse sleur, met een ongebreidelde zucht naar meer, meer en nog eens meer. Mijn financiële val en de daaropvolgende depressie hebben de deur weer opengezet naar mijn gevoelens van helderziendheid.