Tagarchief: bedrijfsruimte te huur in hartje amsterdam

Het PvE-1

Het PvE-1 wordt zo volledig mogelijk, maar tegelijkertijd zo beknopt mogelijk beschreven. Een te omvangrijk PvE-I is slecht bruikbaar en leidt tot onnodige extra kosten. Is het PvE-I onvolledig, dan is het mogelijk dat belangrijke zaken niet tijdig worden ingecalculeerd en mogelijk gevaarlijke situaties bedrijfsruimte te huur in hartje amsterdam ontstaan. Om de kans op discussies tussen de vastgoedeigenaar of beheerder en de uitvoerenden te verkleinen wordt het PvE-I SMART geformuleerd. 218 PROGRAMMERINGSVLAK/TACTISCH NIVEAU 7.2.2 Specifiek: De gestelde eisen zijn eenduidig, zodat er geen discussie mogelijk is over de interpretatie van de eisen; Meetbaar: Eisen zijn gekwantificeerd en de meetmethode is bepaald, zodat een objectieve meting mogelijk is; Acceptabel: De eisen voldoen aan de wettelijke eisen, aan het beleid van de opdrachtgever en zorgen voor voldoende risicobeheersing; Realistisch: De eisen zijn uitvoerbaar binnen de randvoorwaarden van de opdrachtgever, bijvoorbeeld in de vorm van kosten in tijd, geld, ruimte, personeel en andere ‘resources’; Tijdsgebonden: De eisen moeten zich kunnen vertalen in opeenvolgend strategie, beleid en operationele plannen in de tijd. Daarnaast moeten de eisen meeveranderen met de wettelijke eisen, randvoorwaarden en het dynamische beleid van de opdrachtgever. Het PvE-1 is bedoeld om te worden toegepast vanaf de diagnosefase dan wel bedrijfsruimte te huur op schiphol act-fase – dus vanaf het moment dat er een probleemformulering en -analyse van het vastgoed plaatsvindt – tot en met de realisatie, controle en bijsturing van het project. De vastgoedbeheerder kan middels het PvE-1 aangeven welke ‘prestaties’ er van het vastgoed worden verlangd. Uit de praktijk blijkt dat veel vastgoedbedrijven moeite hebben met het formuleren van een eenduidige kwaliteit. Met andere bedrijfsruimte te huur in Rotterdam woorden: aan welke eisen moet het vastgoed voldoen? Het PvE-1 moet hierin duidelijkheid en volledigheid verschaffen en wordt tijdens het gehele proces ontwikkeld en bijgehouden. Het PvE-1 is opgesteld op de uitgangspunten voortvloeiend uit achtereenvolgens: 1. dwingend recht, vastgelegd in wetgeving en verordeningen: Woningwet, Bouwbesluit en (gemeentelijke) verordeningen; 2. regelend recht: bedrijfsruimte te huur in utrecht Huurrecht, afspraken ten aanzien van zelf aangebrachte voorzieningen; 3. beleid van de organisatie zelf. PvE-I ter ondersteuning van een Gebouw in GebruikAnalyse Een Gebouw in GebruikAnalyse ( GGA) heeft tot doel een objectief beeld te geven van de functionaliteit, ruimtelijkheid, esthetiek en techniek van een vastgoedobject. Op basis van de GGA kunnen vervolgens knelpunten worden vastgesteld. Aan de hand van het PvE-I wordt duidelijk welke aspecten van het vastgoedobject moeten worden gemeten om het functioneren van het vastgoedobject te kunnen verbeteren.

interne doelen

 

interne doelen. Deze voorzien in behoeften van de direct bij de organisatie betrokkenen. Voorbeelden van interne doelen zijn het voorzien in de behoefte aan bestaanszekerheid, erkenning en ontplooiing van medewerkers. Interne doelen kunnen slechts bestaan wanneer de externe doelen zijn vervuld. Immers, wanneer de omgeving geen behoefte meer heeft aan de door het bedrijfsruimte te huur in hartje amsterdam vastgoedbedrijf vervulde functie, zal dit niet meer kunnen blijven bestaan. Randvoorwaarden bepalen welke wensen en behoeften reëel zijn en welke niet. Het stappenplan ter vaststelling van de doelen is in figuur 5-6 bedrijfsruimte te huur op schiphol weergegeven. Wanneer alle doelen zijn vastgesteld kan de vastgoedmanager het beleid gaan bepalen. Het beleid omvat dan: wegen om de doelen te bereiken; mensen en middelen om de doelen te bereiken; beleidsprincipes – prioriteiten tussen de doelen; – tijdsplanning. Doorgaans kan een doel via verschillende wegen en met verschillende middelen worden bereikt. Dan moeten we keuzes maken uit alternatieve wegen en middelen. Doelen kunnen concurrerend en conflicterend zijn. Daarom is het bepalen van de prioriteiten een zaak van onderhandelen en compromissen sluiten. Het bedrijfsruimte te huur in Rotterdam gaat om politieke keuzes op basis van de machtsverhoudingen tussen de verschillende belangengroepen. De grootte van het belang en de (soort) input van de belangengroepen zijn hier sterk 142 VASTGOEDMANAGEMENTCONCEPT 5.7 bepalend. Er zullen in een organisatie altijd belangentegenstellingen blijven bestaan. Bij concurrerende doelen kunnen alle doelen in principe worden gerealiseerd, mits er voldoende middelen beschikbaar zijn. Bij het bepalen van de prioriteiten tussen kantoorruimte te huur in het centrum van utrecht concurrerende doelen spelen normen en waarden een belangrijke rol. De planning voegt de tijdschaal aan het beleid toe. De doelstellingen van planning zijn: ontleden van de weg naar het doel in stappen; – coördineren van die stappen; – op tijdschaal zetten van de stappen; – meten ( in tijd) van de activiteiten in de processen; – toetsen van de feitelijke situatie tegen de normen, het plan, de gewenste situatie.

Trends bij aannemersbedrijven

Trends bij aannemersbedrijven
In het bedrijfsruimte te huur in hartje amsterdam traditionele bouwproces bestaat om markttechnische redenen een scheiding tussen het ontwerpen, bouwen en beheren van bouwwerken. De kantoor te huurt op schiphol architect is nadrukkelijk aanwezig gedurende de ontwerpfase. Tijdens de bouw wordt deze rol overgenomen door uitvoerende bouwbedrijven. Op het moment dat het gebouw in exploitatie wordt genomen komt de beheerder in beeld. Deze werkwijze brengt met zich mee dat steeds voor de bedrijfsruimte huren in Rotterdam betreffende fase informatie wordt verzameld, bewerkt en geproduceerd, om greep te hebben op dit proces. Dit betekent dat er veel tijd en geld moet worden gestoken in de overdracht van informatie bij de volgende stap in het bouwproces. Dit is niet alleen kostbaar, maar ook tijdrovend. Door gebruik te maken van informati- seringssystemen die gedurende het hele bouwproces hun diensten kunnen bewijzen, kunnen de overgangen naar de verschillende stadia van het bouwproces soepeler worden genomen.

Ook kunnen meerdere partijen gelijktijdig hun werkzaamheden uitvoeren. Dit scheelt tijd en geld. Gedurende het kantoortje huren in utrecht bouw- en beheerproces worden voortdurend relevante kennisdata opgeslagen in het informatiseringssysteem. Dit bronbestand doet dienst als kenniscentrum dat nieuwe initiatieven elektronisch voorziet van praktijkkennis, zodat het bouwproces sneller en trefzekerder kan worden doorlopen. Deze ontwikkeling brengt met zich mee dat bouwbedrijven totaalaanbieders zullen worden:
– ze zullen (de keten van) het gehele bouwproces voor hun rekening gaan nemen, inclusief de financiering van bouwwerken, en de gerealiseerde bouwwerken op huurbasis ter beschikking gaan stellen;
– ze zullen een deel van (de keten van) het bouwproces als totaalaanbieder voor hun rekening nemen. Naast bouwkundige zaken zullen ze ook de andere disciplines kunnen aanbieden, zoals installaties (W en E), grond, schilderwerk, enz.;
– ze zullen zich als bedrijf specialiseren – expert zijn op een klein terrein – en, om mee te kunnen blijven doen in (de totale keten van) het bouwproces, zich laten opnemen in een alliantie van gespecialiseerde bedrijven.

de Woningwet

de Woningwet

In dit hoofdstuk staat derol van de bedrijfsruimte te huur in hartje amsterdam vastgoedmanager centraal. Vastgoed verandert immers niet vanzelf. Het zijn altijd mensen die – onder leiding van de  manager – het grote kantoorruimte te huur in schiphol vastgoed door hun handelen aanpassen. Managen is het leiden van mensen, de mensen in beweging krijgen en houden, met de blik gericht op het realiseren van waarden. Hiervoor moet de manager zelf ‘in leven’ zijn, door voortdurend in contact te staan met mensen die hem voeden en aanzetten tot leren. De vastgoedmanager heeft oog voor die voortdurende veranderingen en weet die te vertalen in actie. Actie, die door de medewerkers wordt gedragen. De manager weet te inspireren en is zich bewust dat met samenwerken meer kan worden bereikt dan wanneer ieder voor zich werkt.
De vastgoedmanager kent in ieder geval zijn plicht om te zorgen dat vastgoed geen negatieve invloed heeft op de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers en de mensen in en rond het gebouw. Deze plicht geldt voor iedereen die bij het bouwen en beheren van vastgoed betrokken is: naast de vastgoedmanagers zijn dat de architecten, de ingenieurs en bouwers, maar ook de onderaannemers en de toeleveranciers. Bij overtredingen treedt de Wet op de Economische Delicten in werking. Per 1 april 2007 is de zorgplicht opgenomen in de Woningwet, die zich uitstrekt tot alle bouwwerken en niet alleen tot woningen!
De vastgoedmanager zal er alles aan doen om de kantoorruimte te huur in utrecht navolgende praktijksituatie te voorkomen: de huisvesting van ruim een derde van de zorginstellingen voor gehandicapten voldoet niet aan de eisen. Dat meldt het Bouwcollege, een toezichthoudend orgaan van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Cobouw, 29 juli 2004). Veeleer toont de vastgoedmanager belangstelling voor de gebruikers van vastgoed en voelt hij zich verplicht om het beste vastgoed voor mensen te realiseren en te onderhouden tegen de bedrijfsruimte huren in Rotterdam laagste levensduurkosten. De vastgoedmanager streeft naar deugdelijkheid en voortreffelijkheid door bijvoorbeeld extra licht – zoals sterke TL-balken – in verzorgingstehuizen aan te brengen, zodat demente ouderen iets beter functioneren: ze zijn minder depressief en kunnen meer dingen zelf doen, zoals eten of naar het toilet gaan. Hun dementie schrijdt marginaal trager voort, aldus onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen. Hun huisvestingssituatie helpt om hun welzijn zo lang mogelijk optimaal te houden (NRC Handelsblad, 11 juni 2008).