Aanwijzing vergunningplicht in het Activiteitenbesluit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De inrichtingen waarop hoofdstuk 8 Wm betrekking heeft, staan opgesomd in de AMvB ‘Inrichtingen- en vergunningenbesluit Milieubeheer’ (IVB) dat de categorieën van inrichtingen aanwijst, die kantoor huren amsterdam nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken.
• Voorbeeld Voor wat betreft het motorisch vermogen geldt bijvoorbeeld een bedrijf pas als inrichting in de zin van de Wet milieubeheer als het vermogen van elektro- of verbrandingsmotoren groter kantoor huren schiphol  is dan 1,5 kW (art. 1 .1 a en b IVB).
Een inrichting kan meer dan één gebouw of vestiging betreffen: als één inrichting worden beschouwd de tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn kantoor huren rottrerdam gelegen. De minister van VROM kan nadere regels stellen met betrekking tot hetgeen in de Wm en de daarop berustende bepalingen onder inrichting wordt verstaan (art. 1.1 lid 4 Wm).
In bijlage 1 van de AMvB – het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer of Activiteitenbesluit (Ab) – staan de vergunningplichtige bedrijven in categorieën opgesomd: de Lijst van vergunningplichtige kantoor huren utrecht inrichtingen. Doordat nu alleen de vergunningplichtige inrichtingen zijn aangewezen, is voor de meeste bedrijven de vergunningplicht vervallen.
De lijst bevat de volgende categorieën.