Berekening restwaarde: de DCF-methode

Berekening restwaarde: de DCF-methode Bij deze methode gaan we er vanuit dat het object doorgeëxploiteerd wordt door een volgende belegger en dat we de DCF-methode toepassen op de periode dat de andere belegger vanaf het moment t verder exploiteert (N). De restwaarde op het tijdstip t is dan de contante waarde van de kasstromen bij doorexploiteren gegeven een rendementseis (discontovoet) van r zoals weergegeven in de volgende vergelijking. pc=-t+N RYV;”= L p=t NCF (1 + rt-t Probleem bij deze methode is dat de kopende belegger op zijn beurt ook een restwaarde aanneemt: de slang bijt zichzelf in de staart als daarbij weer de DCF-methode wordt gebruikt. De betekenis van de restwaarde voor de tweede belegger goedkoop kantoor huren amsterdam wordt echter steeds kleiner: de restwaarde komt steeds verder in de tijd te liggen en daarmee neemt de contante waarde af en heeft deze veel minder gewicht in de waardering. Het restwaarde risico wordt ook kleiner als de periode dermate lang is dat uitsluitend de geïndexeerde grondwaarde, eventueel onder aftrek van sloopkosten, kan worden genomen. Berekening restwaarde: eeuwigdurend goedkoop kantoor huren schiphol doorexploiteren Omdat deze methode in Angelsaksische berekeningen wordt toegepast, nemen we deze methode voor de volledigheid op. Het toepassen van deze methode raden wij echter af. De methode gaat uit van de fictie dat een object eeuwigdurend wordt door geëxploiteerd. De contante waarde van een eeuwigdurende kasstroom is eenvoudig te berekenen zoals in het hoofdstuk financiële rekenkunde is behandeld. Gegeven een netto kasstroom op tijdstip t (NCFr) en een discontovoet (r) geldt bij een gelijkblijvende netto kasstroom de volgende vergelijking. r Als we er vanuit gaan dat de netto kasstroom jaarlijks met een percentage (i) blijft stijgen dan moeten we in de goedkoop kantoor huren rotterdam volgende vergelijking delen door de reële discontovoet. l 60 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN Berekening restwaarde: herontwikkelingswaarde Uitgangspunt hier is dat het object aan het eind van de exploitatieperiode wordt gesloopt en de grond wordt gebruikt voor de ontwikkeling van een nieuw object hetzij met dezelfde bestemming, hetzij met een andere bestemming. De restwaarde is dan gelijk aan de residuele grondwaarde of een grondwaarde op basis van een goedkoop kantoor huren utrecht grondquote onder de nieuwe ontwikkeling, verminderd met de kosten van sloop en bouw- en woonrijp maken. Alle waarden worden contant gemaakt naar het tijdstip t: het einde van de exploitatie en het begin van de nieuwe ontwikkeling