Beschermde dieren- en plantensoorten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Welke beschermde dieren- en plantensoorten komen in en nabij het plangebied voor? Leidt het realiseren van het plan of de uitvoering van geplande werkzaamheden tot handelingen die strijdig zijn met de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet betreffende planten op hun winkel huren amsterdam groeiplaats of dieren in hun natuurlijke leefomgeving? Kan het plan of kunnen de voorgenomen werkzaamheden zodanig aangepast worden dat dergelijke handelingen niet of in mindere mate gepleegd worden? Is om de plannen te kunnen uitvoeren of de werkzaamheden te kunnen verrichten ontheffing (ex art. 75 Flora -en faunawet) van de verbodsbepalingen betreffende planten op de groeiplaats of winkel huren schiphol dieren in hun natuurlijke leefomgeving vereist?
Bij het beoordelen van aanvragen voor ontheffing ex art. 75 wordt onderscheid gemaakt in de volgende vier categorie├źn van soorten: 1 Soorten genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en ingevolge art. 75 lid 5 Flora- en faunawet, bij AMvB aangewezen bedreigde soorten. 2 Soorten die niet zijn opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en die niet ingevolge winkel huren rotterdam art. 75 lid 5 Flora- en faunawet, bij AMvB zijn aangewezen, met uitzondering van beschermde inheemse vogels. Ontheffing kan worden verleend, indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 3 Beschermde inheemse vogels. De hier bedoelde dwingende redenen van groot openbaar belang kunnen geen grond zijn voor het verlenen van een ontheffing. De Europese Vogelrichtlijn staat dat niet toe. 4 Voor meer algemene soorten zal een vrijstelling gelden. Dergelijke winkel huren utrecht soorten mogen dan worden verstoord, verjaagd of verplaatst van plekken waar ruimtelijk wordt ingegrepen. Daarvoor is dan geen ontheffing vereist.
Voor de strengst beschermde soorten (categorie 1) gelden de volgende toetsingscriteria: