Besluitvormingsprocessen

Gerelateerde afbeelding

Het voordeel van het toepassen van het model van de Six Thinking Hats is dat het: helpt om het denkproces te verduidelijken; leidt tot meer creatief denken; leidt tot een betere communicatie en besluitvorming.
Veel ondernemingen, waaronder een aantal multinationals, passen het model van De Bon o’s Six Thinking Hats succesvol toe.
De hiervoor geschetste besluitvormingsprocessen komen in de praktijk in hun meest zuivere vorm nauwelijks voor. Er zal vaak sprake zijn van situationeel bepaalde besluitvormingsprocessen. Zo’n besluitvormingsproces kan de ene keer het karaker hebben van een neo-rationeel besluitvormingsproces terwijl het in een andere situatie een open-eindbesluitvormingsproces kan zijn. Als werknemer is het echter van belang te weten op welke wijze beslissingen worden genomen in een organisatie, omdat je hierdoor in staat bent een eigen positie in een flexplek huren amsterdam besluitvormingsproces in te nemen.
7.5 Aspecten van besluitvorming
Binnen een organisatie worden voortdurend beslissingen genomen, die nodig zijn voor het besturen van de organisatie. Voor de continuïteit van organisaties is het noodzakelijk dat er met betrekking tot het nemen van beslissingen een hoge mate van slagvaardigheid en flexibiliteit wordt nagestreefd, om op de veranderingen die op de organisatie afkomen een zo goed mogelijk antwoord te formuleren. Organisaties zoeken dan ook naar wegen om het besluitvormingsproces zo efficiënt en effectief mogelijk te laten plaatsvinden. Daarom zal in de volgende paragrafen worden ingegaan op de volgende aspecten van besluitvorming: • creativiteit (zie ook paragraaf 6.5.2) • medezeggenschap • vergaderen • onderhandelen • macht (zie hiervoor paragraaf 6.3.2).
Binnen het besluitvormingsproces moet de creativiteit van mensen zo veel mogelijk benut worden, in welke fase van het besluitvormingspro- creativiteit ces men zich ook bevindt. Het meer of minder gebruik maken van de creativiteit van mensen kan een organisatie uiteindelijk een flexplek huren rotterdam concurrentievoordeel opleveren. In de praktijk wordt een veelzijdig instrumentarium toegepast om de creativiteit van mensen niet in de weg te staan of deze juist te stimuleren. Een instrument dat in vele organisaties toegepast wordt is brainstorming.