Bestuursrecht algemeen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan op een verzoek om vergoeding van schade, die veroorzaakt zou zijn binnen het kader van de uitoefening door dat orgaan van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid, is (ook indien dat verzoek niet op een specifieke wettelijke kantoorruimte huren amsterdam grondslag is gebaseerd) een publiekrechtelijke rechtshandeling en dus een besluit als bedoeld in art. 1 :3 Awb. De Afdeling overwoog hiertoe het volgende. Een publiekrechtelijke rechtshandeling is een op rechtsgevolg gerichte beslissing van een bestuursorgaan, dat de bevoegdheid tot het nemen van die beslissing ontleent aan het publiekrecht. Zoals volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 29 november 1996 (nr. E03.94. l 703, AB 1997/ 66) berust de bevoegdheid van een bestuursorgaan tot het nemen van een beslissing op een verzoek om vergoeding van schade, voor zover het schade kantoorruimte huren schiphol betreft ten gevolge van de onrechtmatige uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid, op het (in art. 6:162 BW en in art. 8:73 Awb tot uiting komende) algemeen geldende rechtsbeginsel, volgens welke degene die door aan hem toerekenbaar onrechtmatig handelen of nalaten schade heeft veroorzaakt, is gehouden die aan de benadeelde te vergoeden. Dit rechtsbeginsel is publiekrechtelijk van aard indien het zijn werking doet voelen in een door de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid ontstane rechtsverhouding. Uit de kantoorruimte huren rotterdam uitspraak van de Afdeling van 18 februari 1997 (inzake nr. E03.94.1886, JB 1997, 47) volgt dat de bevoegdheid tot het nemen van een beslissing op een verzoek om schadevergoeding, voor zover het schade betreft die is ontstaan door de rechtmatige uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid, berust op het (mede aan art. 3:4 lid 2 Awb ten grondslag liggende) rechtsbeginsel van ‘égalité devant les charges publiques’ (gelijkheid voor openbare lasten). Op grond kantoorruimte huren utrecht van dit beginsel zijn bestuursorganen gehouden tot compensatie van onevenredige (buiten het normale maatschappelijke risico vallende en op een beperkte groep burgers of instellingen drukkende) schade die is ontstaan in een door de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid ontstane rechtsverhouding.