Customer service als prestatiemeter

Fabrikant Y, die het duurzame consumptiegoed X produceert, opereert in een markt waarvan de volgende gegevens bekend zijn. De omvang van de markt wordt geschat op €10.000.000 per jaar. De markt flexplek huren amsterdam wordt verzorgd door 1000 verkooppunten, waarvan er 380 het product X van fabrikant Y verkopen. Het marktbereik van deze 380 verkooppunten bedraagt 33%. De totale verkopen van fabrikant Y bedragen €1.600.000 per jaar. a Bereken het marktaandeel van fabrikant Y. b Bereken de distributiespreiding van fabrikant Y. c Hoeveel bedraagt het gemiddelde omzetaandeel van fabrikant Y bij zijn wederverkopers? d Kun je een verklaring geven voor een situatie waarin ondanks een stijging van het flexplek huren schiphol gemiddeld omzetaandeel het marktaandeel stabiel blijft? e ls het verhogen van de distributiespreiding de enige mogelijkheid om het marktbereik te vergroten?  Customer service als prestatiemeter
\-Val ho11dt customer service in op het raakvlak tussen markeling en logisliek?
Customer service betreft alle factoren die het proces be”invloeden waarin het product voor de klant beschikbaar en geschikt wordt gemaakt. Customer
service zorgt ervoor dat een klant het product op het door hem gevraagde tijdstip ontvangt en kan gebruiken. Het gaat niet alleen om een karte levertijd en een hoge leveringsbetrouwbaarheid. Een flexplek huren rotterdam succesvolle customer service vraagt ook het realiseren van specifieke klanteneisen over levertijdstippen, verpakking, documenten en streepjescode, het beantwoorden van vragen, het geven van informatie bij vertragingen, het installeren van het product en het leveren van reserveonderdelen.
TUSSENVRAAG 2.11 Welke customer-serviceprestatie mag een student verwachten van de lnformatie Beheer flexplek huren utrecht Groep?
In de praktijk kan er een groot verschil bestaan tussen de perceptie van de leverancier over zijn customer-serviceprestaties ende werkelijke prestaties zoals ervaren door de klant. Een servicekloofis het gevolg; zie figuur 2.11.