De Afdeling bestuursrecht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De dwangsombeschikking wordt net als het besluit tot toepassing van bestuursdwang direct van kracht (art. 20.4 Wm). Evenals tegen de aanzegging bestuursdwang kan tegen het besluit tot het opleggen kantoorruimte huren amsterdam van een dwangsom na de bezwaarschriftenprocedure rechtstreeks bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld. Op verzoek kan de voorzitter van de Afdeling een voorlopige voorziening treffen, indien een bezwaar- of beroepschrift is ingediend.
Bij een handhavingsbesluit op initiatief van het bestuur, kan het besluiten de procedure van afdeling 3.4 Awb toe te passen. Bij kantoorruimte huren schiphol een handhavingsbesluit op verzoek (zie art. 18.14 lid 1 Wm) mag het bestuur in principe niet besluiten de meer tijd kostende voorbereidingsprocedure te volgen van afdeling 3.4 Awb (zie ABRvS 5 maart 1998, AB 1998/409). In bepaalde gevallen is het geoorloofd dat er gedoogd wordt, bijvoorbeeld bij het zonder milieuvergunning in werking laten van een inrichting.
• Voorbeeld Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrecht blijkt dat één van de voorwaarden om tot gedogen te kantoorruimte huren rotterdam kunnen overgaan de situatie betreft dat er slechts sprake is van een overgangsperiode, ‘in die zin dat het illegaal in werking zijn van de inrichting op korte termijn kan worden beëindigd. Er moet in dit geval voldoende grond zijn voor de verwachting dat op korte termijn vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor kantoorruimte huren utrecht de inrichting zal worden verleend. Een andere voorwaarde is dat het gedoogbesluit voor een bepaalde, zo kort mogelijke termijn wordt afgegeven.’ (ABRvS 16f ebruari 2000, AB 2000/312)