De concentrische valkuil

De concentrische valkuil


De kans dat vastgoedmanagers bij hun werk vasthouden aan denkbeelden en mentale constructies die niet meer passen bij de bedrijfsruimte te huur op schiphol externe realiteit is niet ondenkbeeldig, maar ongewenst. De manager die zich onvoldoende bewust is van het mentale constructie- karakter van zijn denkbeelden (modellen) zal dus in het  kantoorruimte te huur in amsterdam west algemeen veel moeite hebben
met het waarnemen van nieuwe fenomenen. Zijn waarnemingen zijn vervormde en wellicht onvolledige beelden van de realiteit, die gemakkelijk tot verkeerde uitspraken kunnen leiden, terwijl we weten dat een feit dat incorrect wordt waargenomen meer schade aanricht dan een foutieve voorspelling. Het is ongewenst dat de door de bedrijfsruimte te huur in Rotterdam vast- goedmanager niet juist waargenomen beelden voor werkelijkheid worden gehouden. Francis Bacon (1561-1626) ontwikkelde een empirische visie op de ken- en zijnsver- houdingen. In de overtuiging van Bacon bestaat er een een-op-eenrelatie tussen de werkelijkheid en de beelden die mensen zich bij de waarneming daarvan maken. Uiteindelijk ontstaat dan een volledig en dus volkomen betrouwbaar beeld van de werkelijkheid, 100% werkelijkheid die omgevormd kan worden tot 100% werkelijkheid. Deze empirische visie leidde tot de utopie van de maakbare samenleving die tot op heden nog vele, met name politieke, aanhangers kent. Tegenover de empirische visie staat de visie van Emanuel Kant (1724-1804), waarin het menselijk waarnemings- systeem wordt ‘getroffen’ door fysisch-chemische prikkels vanuit de externe realiteit. Door Kant werd dit das Ding an Sich genoemd. Het waarnemingssysteem vormt een beeld (object), waarvan de mens (subject dan wel actor) kennisneemt. De mens beschikt niet over de middelen om met 100% zekerheid de werkelijkheid te kunnen verifiëren. Er blijft dus onzekerheid bestaan over de toestand en de structuur van de externe realiteit. Anders dan Bacon heeft Kant ons echter tot het inzicht gebracht dat zekerheid schijn is. De empirische visie kan gemakkelijk leiden tot onware uitspraken over de werkelijkheid en belemmert bovendien de kantoorruimte te huur in het centrum van utrecht voortgang van het proces van kennisverwerving. Een succesvolle manager moet dus in staat zijn voortdurend zijn eigen kennis en de eigen standpunten ter discussie te stellen. Voor het verwerven van nieuwe kennis is het dus erg belangrijk dat men in staat is zich te onthechten van de bestaande kennis, omdat we weten dat onze eigen beelden gekleurd zijn. Het vastgoedmanage- mentconcept beschreven in de navolgende hoofdstukken biedt, als een integrale en systematische benadering van vraagstukken op het gebied van vastgoed, hierbij houvast