De concurrenten

Gerelateerde afbeelding

Een oordeel als zwak of sterk kan gegeven worden op grond van een vergelijking met de concurrenten en/ of de eisen die de marktpartijen stellen. Dit oordeel dient enerzijds gebaseerd te zijn op kantoorruimte huren amsterdam meningen en visies en anderzijds op ‘harde’, kwantitatieve en financiële informatie. De score sterk of zwak op elk van de hiervoor genoemde (functionele) gebieden kan pas gemaakt worden na een analyse van elk gebied en deze score te bezien vanuit een aantal aspecten. In de praktijk zien we ook wel dat het onderzoek wordt verricht door een team bestaande uit mensen uit het eigen bedrijf én organisatieadviseurs. Op deze manier wordt kennis van de organisatie gekoppeld aan grote kantoorruimte huren schiphol objectiviteit.
Zoals in het gehele proces van strategieformulering. speelt bij het maken van een sterkte/ zwakteanalyse het probleem van de betrouwbaarheid van de informatie. De informatie over de eigen organisatie is meestal wel voorhanden en betrouwbaar. Toch is het soms zo dat informatie over het verleden moet worden gereconstrueerd. Dit brengt soms mee dat ter wille van de tijd en de kosten concessies worden gedaan aan de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid. Men dient zich kantoorruimte huren rotterdam van deze punten goed rekenschap te geven door zich af te vragen hoe deze onnauwkeurigheid en zekere mate van onbetrouwbaarheid het beeld dat men heeft kunnen beïnvloeden. Het vraagstuk van de onnauwkeurigheid en de onbetrouwbaarheid doet zich evenzeer voor bij het inschatten van de positie en kantoorruimte huren utrecht kenmerken van de concurrenten. Hierover is de informatie vrijwel altijd nog moeilijker te verkrijgen dan over de eigen organisatie. Ook hier is het beter bewust te werken met bijvoorbeeld optimistische en pessimistische inschattingen dan te doen alsof men alles zeker weel.