De effectieve rente

Wat is uw eindsaldo en de effectieve rente na 1 jaar als: De bank jaarlijks rente bijschrijft De bank elk kwartaal rente bijschrijft op basis van de jaarrente gedeeld door 4 De bank elke maand rente bijschrijft op basis van de jaarrente gedeeld door 12 De bank continu rente bijschrijft D U stort 5 jaar lang aan het begin van een jaar € 500 op een rekening met een jaarlijkse rente van 5,0%. Aan het eind van jaar 3 neemt u € 300 op. Dl Zet de kasstromen en het flexplek huren amsterdam saldoverloop uit. Wat is nu uw eindsaldo? D2 Wat is nu de contante waarde? Ga er vanuit dat u de berekende contante waarde in één keer op een spaarrekening met dezelfde voorwaarden stort. Zet het verloop van het saldo op deze rekening uit. Controleer of het eindsaldo hetzelfde is als het hierboven eerder berekende eindsaldo. E U investeert een bedrag van € 1 .000. Deze investering genereert 5 jaar lang aan het eind van elk flexplek huren schiphol jaar een netto kasstroom van € 250. U hebt een rendementseis van 7 ,0% . Bereken de IRR van uw investering. Bereken de netto contante waarde bij de gestelde rendementseis. Bereken de netto contante waarde bij de berekende IRR. 190 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN F U belegt in dezelfde investering als onder vraag E. U hanteert een rendementseis van 1 5,0% op eigen vermogen. Ditmaal financiert flexplek huren rotterdam u deze investering bij een bank onder de volgende voorwaarden: – Rente is 5,0% per jaar; – De bank financiert 80% van de investering; – U lost de lening lineair in 5 jaar af, d.w.z. 20% per jaar. Fl Wat is de WACC? Wat is de IRR van het project? Bereken de hefboom (het quotiënt van LTV en 1-LTV) Gegeven deze hefboom, wat is dan uw rendement op eigen vermogen? F2 Zet de volgende kasstromen uit: – De kasstroom flexplek huren utrecht van het project; – De kasstroom van de bank vanuit het perspectief van de bank; – De kasstroom op eigen vermogen vanuit het perspectief van de eigen vermogen verstrekker. Geef de kasstromen weer in een grafiek. Wat is het rendement van de bank? Wat is het rendement op eigen vermogen? Wijkt dit rendement af van het onder Fl berekende rendement? Zo ja, wat is de verklaring?