De geschiedenis van organisaties en management

Gerelateerde afbeelding
In dit hoofdstuk hebben we als het ware de geschiedenis van organisaties en management behandeld. In die zin, dat we stil hebben gestaan zowel bij de geschiedenis van de theorievorming als bij de ontwikkelingsfasen van een organisatie. Theorie over management en organisatie is kantoorruimte huren amsterdam enerzijds te zien als analyserende kennis en beschrijvend van aard. Anderzijds zijn de ontwikkelde theorieën te zien als een verzameling ‘vuistregels’ die te hanteren zijn in een nieuwe concrete praktijksituatie. Als ‘vuistregels’ zijn de theorieën niet alleen beschrijvend, maar ook voorschrijvend en dus normatief van karakter. De uiteindelijke toepassing van de theorie hangt af van de normen en de kantoorruimte huren schiphol waarden van de manager, die in specifieke omstandigheden opereert, binnen een culturele context. Van belang is dat de visie van de manager op de mens overeenkomt met de werkelijkheid en met de maatschappelijke ontwikkelingen. De ontwikkeling in de theorie over management en organisatie weerspiegelt de ontwikkeling in de maatschappelijke opvattingen. De achtereenvolgende theorieën zijn kort behandeld, van ‘Scientific Management’ tot en met de contingentietheorie. De mens in de organisatie is een ‘productiemiddel’ met eigen normen en opvattingen die in kantoorruimte huren rotterdam de loop der tijd, evenals de maatschappij waarvan de mens en het bedrijf deel uitmaken, veranderen.
Het voorbereiden, het uiteindelijk nemen en het kunnen uitvoeren van beslissingen vergt doorgaans het nodige overleg en de nodige inspraak. Door middel van de OR hebben werknemers via hun gekozen vertegenwoordigers een stem in de besluitvorming in de organisatie. De OR heeft de bevoegdheid te adviseren over een groot aantal voorgenomen besluiten van de ondernemer, die veelal strategisch van aard zijn. Derhalve raken ze het voortbestaan van het hele bedrijf.
In veel gevallen van personeels- en/of arbeidsvoorwaardenbeleid heeft de OR een instemmingsrecht. Een vorm van directe participatie door de werknemer en niet door vertegenwoordiging is het werkoverleg. Onder werkoverleg verstaan we gestructureerd groepsoverleg. Werkoverleg kan niet een op zichzelf staande activiteit zijn binnen een bedrijf, maar moet een logische schakel vormen in de totale managementopvatting. De Arbowet tracht in een wettelijk kader veel aspecten van veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met de arbeid te regelen. De aandacht voor het begrip welzijn geeft aan dat veranderde maatschappelijke kantoorruimte huren utrecht opvattingen op den duur hun weerslag vinden in wetgeving. De manier waarop een organisatie omgaat met de door haar waargenomen problemen – zelfs het waarnemen zelf! – hangt af van het ontwikkelingsstadium waarin de organisatie verkeert.
Allereerst is ingegaan op de vormen om een ‘eigen’ bedrijf te beginnen: een bedrijf starten, via overname of ‘management buy-out’, of door bedrijfsopvolging. Vervolgens is ingegaan op de stadia van groei en ontwikkeling van een bedrijf. Achtereenvolgens zijn de volgende stadia besproken: bestaansopbouw overleven succes expansie optimale verhoudingen.
In verband met de uitbouw van bedrijfsactiviteiten is ingegaan op beleidsbeslissingen, doelstellingen en de noodzaak van planning. Bij groei spelen factoren die te maken hebben met het bedrijf en de bedrijfsorganisatie. Daarnaast spelen factoren met betrekking tot de eigenaar/leider.