De snelheid van het transportmiddel

Met de snelheid van het transportmiddel wordt gedoeld op de tijd die Snelheid gemiddeld nodig is om de afstand tussen fabrikant en afnemer, fabriek en distributiecentrum of distributiecentrum en afnemer te overbruggen. Een vliegtuig is in principe het snelste vervoermiddel. De bereikbaarheid geeft aan ofhet transportmiddel elke locatie kan berei- Bereikbaarheid ken. Van alle kantoor huren zuidas netwerken is het autowegennet het dichtst. Vervoer per vrachtwagen scoort derhalve het hoogste met betrekking tot de bereikbaarheid. Dit verklaart ten dele de dominantie van het vervoer over de weg. Met de variabiliteit wordt gedoeld op de mogelijkheid dat het transport Variabiliteit begint en/of eindigt op een afgesproken tijdstip. Het gaat kantoor huren schiphol dus om de kans op vertraging in het transport ten gevolge van onvoorziene omstandigheden. Zo is transport via een pijpleiding het minst gevoelig voor siechte weersomstandigheden. De bruikbaarheid van een transportmogelijkheid betreft de vraag: in Bruikbaarheid hoeverre is een transportmiddel te gebruiken voor de meest uiteenlopende soorten goederen in de meest uiteenlopende afmetingen? Vooral doordat per schip goederen van uiteenlopende afmetingen en in verscheidene vormen kan worden vervoerd, scoort het schip het hoogst op dit criterium.
Met welke frequentie kan een transportmiddel worden ingezet? Doordat een pijpleidingensysteem 24 uur per dag en 7 <lagen per week beschikbaar is, kan gesteld worden dat dit de meest frequente transportwijze is. Welk transportmiddel vertoont het grootste risico met betrekking tot beschadiging kantoor huren rottrerdam van de lading of zelfs het geheel verloren gaan van de vervoerde goederen? Hoewel niet alle producten hiervan gebruik kunnen maken, is de pijpleiding in dit opzicht het veiligst. Welke transportkosten zijn per tonkilometer verbanden aan een transportmiddel? Gesteld kan worden dat het kostenverloop van de verschillende transportmogelijkheden samenhangt met de afstand waarover de goederen getransporteerd worden, het gewicht van de lading en de snelheid waarmee het vervoer plaatsvindt. Worden de factoren ‘gewicht’ en ‘snelheid’ constant gehouden, dan vertonen de gemiddelde kosten van de vervoersprestatie een afnemend verloop naarmate de afstand toeneemt. Dit verloop kan verklaard worden uit de kosten van onder andere laden en lassen, rangeren en administratie. Hoe groter de afstand is waarover wordt vervoerd, des te minder deze kosten op een tonkilometer drukken. Dit geldt kantoor huren utrecht bijvoorbeeld voor het goederenvervoer per spoor. De spoorwegen hebben in het goederenvervoer hoge vaste kosten. Om die reden kunnen de spoorwegen alleen voor transport op lange afstand als concurrent van andere transportwijzen worden aangemerkt. De relatieve kosten van een transportmiddel worden vermeid in tabel 7.3. Het betreft de kosten voor het vervoeren van een ton goederen over een kilometer.