De Wet geluidhinder (WGH)

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het ministerie van LNV, de Algemene Inspectiedienst (AID), controleert of de meststoffen op een bedrijf op verantwoorde wijze worden gebruikt of afgevoerd.
De wet bevat een regeling over productierechten: dat zijn varkens- en pluimveerechten. Een varkensrecht is het gemiddeld aantal varkens, uitgedrukt in varkenseenheden, dat op grond van hoofdstuk V van de wet kantoorruimte huren amsterdam in een kalenderjaar ten hoogste mag worden gehouden. Een pluimveerecht is het gemiddeld aantal kippen en kalkoenen, uitgedrukt in pluimvee-eenheden, dat op grond van dat hoofdstuk in een kalenderjaar ten hoogste mag worden gehouden.
De minister van LNV dient de wet te handhaven. Hij kan onder meer een bestuurlijke boete opleggen op grond van art. 51 van de wet.
9.16.4 Wetgeving voor geluid
De belangrijkste wet met regels kantoorruimte huren schiphol ter bestrijding van geluidsoverlast, is de Wet geluidhinder. Maar ook de Luchtvaartwet heeft onder andere deze doelstelling, waar het gaat om de overlast van vliegtuigen.
Wet geluidhinder De Wet geluidhinder (WGH) gaat uit van drie vormen van geluidhinderbestrijding: 1 De eerste doelstelling is bestrijding van geluidhinder aan de bron. 2 De tweede doelstelling is, ervan uitgaande dat de bestrijding van geluidhinder aan de bron niet voldoende oplevert, geluidhinderbestrijding in het gebied tussen bron en ontvanger. 3 Het sluitstuk van de kantoorruimte huren rotterdam bestrijding van geluidhinder wordt bereikt door het treffen van maatregelen bij de ontvanger van het geluid, bijvoorbeeld door geluidsisolatie van woningen.
Ad 1 Bronbestrijding Voor het bestrijden van de geluidhinder aan de bron kunnen AMvB’s worden vastgesteld voor toestellen. Het betreft het vervaardigen, invoeren, in voorraad hebben, te koop aanbieden, afleveren, en kantoorruimte huren utrecht het (behalve in particulier huishoudens) gebruiken er van (art. 2 WGH).
• Voorbeeld Bronbestrijding kan geschieden door het stellen van regels die de geluidsproductie van motorvoertuigen en bromfietsen regelen.