Een kasstroomschema

Wij adviseren altijd een kasstroomschema te schetsen om zo een duidelijk beeld en inzicht te krijgen van de kasstromen in goedkoop kantoor huren amsterdam de tijd. Het schema dient dan als uitgangspunt voor de uitwerking in een model. Voor elk vraagstuk geldt: eerst het conceptuele model van het vraagstuk uitwerken, dan de databehoefte onderzoeken en invullen en pas daarna een model technisch uitwerken en invullen. In figuur 4.3 hebben we een sterk vereenvoudigd schema gemaakt van een vastgoedontwikkeling. Het schema in figuur 4.3 heeft betrekking op de ontwikkeling van een huurobject: de netto opbrengst uit verkoop aan een belegger of eigenaar/gebruiker wordt pas gerealiseerd bij oplevering. De bouwrijpe grond wordt bij start bouw afgenomen. Kosten in de voorbereidingsfase zijn in het schema weergegeven. Deze kosten worden bij start bouw ten laste van het project gebracht. Winst- en risico is niet apart opgenomen in het schema maar is de resultante van alle opbrengsten en kosten op eindwaarde. Er is een essentieel verschil tussen de kasstromen van koopwoningen of koopobjecten en huurobjecten. Bij koopwoningen worden woningen van tekening gekocht en worden koperstermijnen goedkoop kantoor huren schiphol gedurende de bouwperiode in rekening gebracht. Dat heeft gevolgen voor de financiering: koopwoningen worden grotendeels, of zelfs volledig bij 100% voorverkoop, uit koperstermijnen gefinancierd, huurobjecten moet worden voorgefinancierd. Het komt voor dat een kopende belegger in termijnen betaalt maar een belegger zal dan de rentekosten verrekenen in zijn aankoopbedrag. In figuur 4.4 maken we dit verschil in een vereenvoudigd schema inzichtelijk. ..;. rente initiatief goedkoop kantoor huren rotterdam en ontwikkeling AK, bijkomende kosten. mogelijkrente grondaankoop, bouwrijpe kavels start bouw netto verkoopopbrengst realisatie exploitatie In deze figuur tonen we tevens alleen de periode van start bouw tot oplevering: de realisatiefase. In dit schema gaan we er vanuit dat de koopwoningen voor 100% zijn voorverkocht. De kern van figuur 4.4 is dat, in deze ideale situatie, bij koopwoningen de investeringen en kosten volledig gefinancierd worden uit de koperstermijnen: er zijn geen rentelasten, geen bouwrente. Ook bij niet 100% voorverkochte projecten zullen goedkoop kantoor huren utrecht de rentekosten mogelijk doorberekend worden in verkoopprijs voor kopers die na start bouw kopen. Bij het huurobject moeten de investeringen en uitgaven wel gefinancierd worden: er zijn wel rentelasten. Dat betekent niet dat er bij koopwoningen geen voorfinanciering is. De aannemer moet de termijn eerst fysiek (materiaal een loon) realiseren en pas daarna krijgt hij de afgesproken termijn. De omvang van voorfinanciering is wel veel geringer dan bij huurwoningen.