Een structuurvisie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van het gebied (of van het beleidsaspect), alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente, provincie of de minister te voeren ruimtelijk beleid. De structuurvisie gaat tevens in op de wijze waarop gemeente, provincie kantoor huren hoogeveen of de minister zich voorstellen die voorgenomen ontwikkeling van het gebied of het beleidsaspect te doen verwezenlijken. De structuurvisie wordt opgesteld in het belang van een goede gemeentelijke of provinciale of nationale ruimtelijke ordening (art. 2.1, 2.2 en 2.3 Wro).
Voor de gehele gemeente moet de gemeenteraad een of meer structuurvisies vaststellen. Dat geldt ook voor Provinciale Staten ten aanzien van de provincie en voor de minister van VROM ten aanzien van het kantoor huren nieuwegein gehele land. Een structuurvisie brengt voor een bepaald gebied (bijvoorbeeld Waddenzee, Groene Hart) de soms tegenstrijdige belangen van overheden, ontwikkelaars en maatschappelijke organisaties bij elkaar en doet daarvoor beleidskeuzes. Gemeenteraad, Provinciale Staten of een minister kunnen (het is niet verplicht) een structuurvisie vaststellen voor een beleidsaspect: bijvoorbeeld glastuinbouw, wonen in het buitengebied, hoogwaterbescherming, elektriciteitsvoorziening. Andere wetten dan de Wro kunnen wel een structuurvisie voor een beleidsaspect verplicht stellen: op grond van art. 9 van de Natuurbeschermingswet 1998 bijvoorbeeld kantoor huren hoofddorp moet een Structuurvisie Natuur en Landschap worden vastgesteld. 134 4 Wet ruimtelijke ordening
Indien een andere minister dan van VROM een structuurvisie vaststelt, doet hij dat altijd samen met de minister van VROM: die heeft immers de regie ten aanzien van het ruimtelijk beleid.
Er is geen formele koppeling tussen de structuurvisies onderling en tussen structuurvisies en besluiten. In beroep zal bijvoorbeeld een bestemmingsplan niet vernietigd kunnen worden alleen omdat er strijdigheid is met een structuurvisie; die laatste heeft primair een politiek-bestuurlijk karakter. Een structuurvisie kan overigens wel de motivering van (ruimtelijke) besluiten versterken en vergemakkelijken.
Een planologische kantoor huren emmen kernbeslissing, streekplan, structuurplan of regionaal structuurplan (planfiguren uit de WRO) wordt op grond van art. 9.1.2 Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening gelijkgesteld met een structuurvisie. De concrete beleidsbeslissingen, besluiten die in die plannen konden worden opgenomen, behouden hun rechtskracht gedurende de looptijd van het plan.