Een woonomgeving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De aanvrager dient bij het indienen van zijn aanvraag alle gegevens te verschaffen die voor het beoordelen van de aanvraag nodig zijn en waarover hij zelf de beschikking heeft. Normaal gesproken zal het bestuursorgaan dan voldoende zijn geïnformeerd. Als het bestuursorgaan twijfelt over de kantoorruimte huren amsterdam verstrekte gegevens of beschikt over andere afwijkende informatie, is het verplicht de aanvrager de kans te geven zijn zienswijze kenbaar te maken. De hoorplicht geldt niet als sprake is van een afwijking van de aanvraag die slechts van geringe betekenis voor de aanvrager kan zijn. Het komt nogal eens voor dat een aanvrager onvoldoende gegevens verstrekt.
•Voorbeeld Bij aanvragen van sociale uitkeringen of bij het doen van belastingaangiften komt het nogal eens voor dat onvoldoende inkomensgegevens worden verstrekt.
Naast de aanvrager van een kantoorruimte huren schiphol beschikking, die per definitie als belanghebbende wordt aangemerkt, kunnen er ook andere belanghebbenden zijn. Art. 4:8 Awb legt aan het bestuursorgaan de verplichting op om een belanghebbende, die niet tevens de aanvrager van de beschikking is, in de gelegenheid te stellen om bedenkingen tegen de beschikking naar voren kantoorruimte huren rotterdam te brengen, indien: a de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen; en b die gegevens niet door de belanghebbende zelf ter zake zijn verstrekt. Dit heeft betrekking op het horen van andere personen dan de aanvrager.
• Voorbeeld Bij een gemeente wordt een vergunning gevraagd voor het houden van een houseparty in een woonomgeving. De kantoorruimte huren utrecht direct omwonenden van de locatie dienen als belanghebbenden te worden beschouwd. Voordat het bestuur op de aanvraag beslist, dienen de omwonenden de gelegenheid te krijgen om zienswijzen naar voren te brengen.