Exploitatieplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Vaststellen exploitatieplan en de onderdelen ervan De gemeenteraad stelt het exploitatieplan vast voor gronden waarop een bouwplan is voorgenomen dat vermeld is in het Bro. Het gaat niet om kleinschalige bouwplannen. Art. 6.2 Bro wijst aan a de bouw van een of meer kantoor huren hoogeveen woningen; b de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen; c de uitbreiding van een hoofdgebouw met ten minste 1000 m2 of met een of meer woningen; d de verbouwing van een of meer aangesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste 10 woningen worden gerealiseerd; e de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere kantoor huren nieuwegein doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of horecadoeleinden, mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies ten minste 1 000 m2 bedraagt; f de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1000 m2•
Een exploitatieplan wordt gelijktijdig vastgesteld en bekendgemaakt met de ruimtelijke plannen die het bouwplan mogelijk maken. Het zijn 1 het bestemmingsplan, 2 de wijziging van het kantoor huren hoofddorp bestemmingsplan (art. 3.6 lid 1 Wro), 3 het projectbesluit of 4 het besluit tot afwijking van een beheersverordening (art. 3.40 lid 1 Wro).
Vaststelling van het exploitatieplan vindt plaats door de gemeenteraad. De vaststelling valt dan samen met zijn besluit bij 1, 3 en 4 of het besluit van
4.6 Financiële bepalingen 185
burgemeester en wethouders bij 2. Indien het nemen van het projectbesluit is gedelegeerd aan burgemeester en wethouders, kan daarbij ook het vaststellen van het exploitatieplan aan burgemeester en wethouders worden gedelegeerd.
De gemeenteraad kan ook besluiten geen exploitatieplan vast te stellen. Dat besluit wordt gelijktijdig met het besluit bij 1, 2, 3 en 4 genomen maar is alleen toegestaan als: · het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden anderszins verzekerd is, én het niet noodzakelijk is een besluit te nemen over bepaalde zaken die bij een exploitatieplan (facultatief) kunnen worden geregeld. Deze facultatieve bestanddelen van het exploitatieplan zijn (art. 6.13 lid lc onder 4 en 5, en lid 2 onder b, c en d Wro): 1 een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden; 2 een kantoor huren emmen fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen; beide als deel van de exploitatieopzet. Verder kan de gemeenteraad in het exploitatieplan opnemen: 3 eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied; 4 regels omtrent het uitvoeren van deze werken en werkzaamheden; 5 een uitwerking van de uitvoerbaarheidregels in een bestemmingsplan of projectbesluit, die betrekking hebben op de woningbouwcategorieën.