Het begrip supply chain

We voorzien een aantal termen in deze definitie van een korte toelichting: In termen van Hoekstra en Romme (1993) is een keten een logistieke grondvorm met minimaal drie schakels en twee interfaces. Het merendeel van de ondernemingen heeft gelukkig meer dan een afnemer en veelal ook meerdere leveranciers. Op basis daarvan is de netwerkgrondvorm wellicht realistischer dan de ketengrondvorm. Vervest (2005) maakt onderscheid tussen een kantoorruimte huren amsterdam supply chain (vanuit leveranciersperspectief), een supply ‘tree’ (vanuit klantperspectief) en een supply network. Toch heeft het begrip netwerkintegratie in ICT al een langere levensgeschiedenis, die zelfs wat afwijkend kan zijn van de bedoelingen binnen de logistiek. Om deze reden spreken we nog vaak over ketenintegratie, terwijl wij daarbij impliciet veronderstellen dat het over samenwerking binnen het supply-chainnetwerk gaat. Het managen van de keten als ‘single entity’ komt overeen met de kantoorruimte huren schiphol definitie van Jones en Riley (1985). Ook Kurt Salmon Associates (1993) geven aan dat het gaat over het afbreken van de muren tussen ketenpartners.
• Het creeren van waarde (value) staat centraal sinds Porter (1985) het begrip value chain, ofwaardeketen, heeft ge”introduceerd. Het realiseren van waarde voor de afnemer moet echter gebalanceerd worden met de inspanningen die de onderneming daarvoor moet verrichten. Een supply chain moet ook efficient zijn. • Bij ketensamenwerking gaat het niet over fusies en overnames. Ketensamenwerking is vrijwillig, maar is nimmer vrijblijvend. De vrijwillige samenwerking kent vele varianten: van zware contractuele constructies toten met ‘gentlemen agreements’ (De Man, 2003). • Ondernemingen kunnen participeren in meerdere ketens. Het consortium van kantoorruimte huren rotterdam ondernemingen vormt dan in feite een mogelijk pad door een fijnmazig netwerk.
TUSSENVRAAG 12.3 Waarom is het nuttig om het begrip supply chain te onderscheiden van het begrip demand chain?  Vier vormen van ketenlogistiek
Welke vier vormen van ketenlogistiek liehben in de praktijk Jiun waarde bewezen?
In de praktijk zien we een groot aantal verschijningsvormen van ketenintegratie. De beslissing om samen met afnemers of leveranciers een standaardpallet te gaan gebruiken is in feite al een vorm van ketenintegratie. Als andere uiterste zijn er bedrijven die een gedeelte van hun logistieke besturingsactiviteiten overdragen aan een derde. Ook in dat geval is er sprake van ketenintegratie. Het zal duidelijk zijn dat de laatste vorm van ketenintegratie een grotere en andere uitstraling op de organisatie heeft dan de eerste. In totaal zijn vier vormen van ketenlogistiek te kantoorruimte huren utrecht onderscheiden Ketenlogistiek (zie figuur 12.13): 1 fysieke integratie; 2 informatie-integratie; 3 besturingsintegratie; 4 grondvormintegratie.