Het lage opleidingspeil van de Amerikaanse beroepsbevolking

Gezien het lage opleidingspeil van de Amerikaanse beroepsbevolking in die tijd, grotendeels bestaande uit recente immigranten, moesten de schaarse hersenen denken voor de ongeschoolde massa. Daartoe diende de kennis omtrent het productieproces met dwang te worden overgenomen; daar was Taylor heel open over. ‘Alleen door gedwongen standaardisering van werkmethoden, door kantoorruimte huren amsterdam gedwongen aanvaarding van de beste toepassingen en werkomstandigheden en door gedwongen samenwerking tussen werklieden en management kan een hoger werktempo worden gerealiseerd. De taak om de aanvaarding van standaards en samenwerking af te dwingen ligt uitsluitend bij het management.’ ( Cursiveringen van Taylor zelf.) ‘Taylorisme’ heeft tegenwoordig een negatieve klank, die wordt verbonden met siechte arbeidsomstandigheden en afstompend werk; met een visie op arbeid waarin de mens is geprogrammeerd als robot. Maar kantoorruimte huren schiphol daar is ook die andere kant, die van de grondlegger van de ergonomie en van de sociale hervormer. Taylors raadselachtige karakter is misschien het best omschreven door Marvin Weisbord die een per saldo min of meer sympathieke biografie over hem kantoorruimte huren rotterdam schreef onder de titel A Ta le ofTwo Taylors.
‘De ene Taylor is de mechanistisch ingenieur, fanatiek in teilen, rigide controle en rationalisering van het werk; een gevoelsarme dwingeland die zijn eigen neurosen vertaalde in repressieve methoden die een gruwel waren voor de werkende mens. De andere was een humanitaire sociaal hervormer, die meende dat arbeiders meer konden produceren met minder stress, meer opbrengst konden realiseren van hun inspanning als zij maar samenwerkten met het management, tot het welzijn van de maatschappij. Deze laatste Taylor is na i925 nauwelijks meer erkend.’7
Zoals wel vaker het geval is, valt de volgelingen meer te verwijten dan de profeet zelf. Geldzuchtige werkgevers toonden zieh zeer bereid Taylors methoden toe te passen teneinde de productiviteit op te jagen, minder om productievolumes te bepalen aan de hand van ‘objectieve normen’ of de hogere kantoorruimte huren utrecht Ionen te betalen die het gevolg zouden moeten zijn van de gestegen productiviteit. Op de lange duu r was het uiteraard onvermijdelijk dat de arbeiders hun deel kregen van de welvaartsgroei, maar aan het begin van de 2oe eeuw werd
taylorisme gelijkgesteld aan speed-ups en de rationalisering van de uitbuiting.