Het PvE-1

Het PvE-1 wordt zo volledig mogelijk, maar tegelijkertijd zo beknopt mogelijk beschreven. Een te omvangrijk PvE-I is slecht bruikbaar en leidt tot onnodige extra kosten. Is het PvE-I onvolledig, dan is het mogelijk dat belangrijke zaken niet tijdig worden ingecalculeerd en mogelijk gevaarlijke situaties bedrijfsruimte te huur in hartje amsterdam ontstaan. Om de kans op discussies tussen de vastgoedeigenaar of beheerder en de uitvoerenden te verkleinen wordt het PvE-I SMART geformuleerd. 218 PROGRAMMERINGSVLAK/TACTISCH NIVEAU 7.2.2 Specifiek: De gestelde eisen zijn eenduidig, zodat er geen discussie mogelijk is over de interpretatie van de eisen; Meetbaar: Eisen zijn gekwantificeerd en de meetmethode is bepaald, zodat een objectieve meting mogelijk is; Acceptabel: De eisen voldoen aan de wettelijke eisen, aan het beleid van de opdrachtgever en zorgen voor voldoende risicobeheersing; Realistisch: De eisen zijn uitvoerbaar binnen de randvoorwaarden van de opdrachtgever, bijvoorbeeld in de vorm van kosten in tijd, geld, ruimte, personeel en andere ‘resources’; Tijdsgebonden: De eisen moeten zich kunnen vertalen in opeenvolgend strategie, beleid en operationele plannen in de tijd. Daarnaast moeten de eisen meeveranderen met de wettelijke eisen, randvoorwaarden en het dynamische beleid van de opdrachtgever. Het PvE-1 is bedoeld om te worden toegepast vanaf de diagnosefase dan wel bedrijfsruimte te huur op schiphol act-fase – dus vanaf het moment dat er een probleemformulering en -analyse van het vastgoed plaatsvindt – tot en met de realisatie, controle en bijsturing van het project. De vastgoedbeheerder kan middels het PvE-1 aangeven welke ‘prestaties’ er van het vastgoed worden verlangd. Uit de praktijk blijkt dat veel vastgoedbedrijven moeite hebben met het formuleren van een eenduidige kwaliteit. Met andere bedrijfsruimte te huur in Rotterdam woorden: aan welke eisen moet het vastgoed voldoen? Het PvE-1 moet hierin duidelijkheid en volledigheid verschaffen en wordt tijdens het gehele proces ontwikkeld en bijgehouden. Het PvE-1 is opgesteld op de uitgangspunten voortvloeiend uit achtereenvolgens: 1. dwingend recht, vastgelegd in wetgeving en verordeningen: Woningwet, Bouwbesluit en (gemeentelijke) verordeningen; 2. regelend recht: bedrijfsruimte te huur in utrecht Huurrecht, afspraken ten aanzien van zelf aangebrachte voorzieningen; 3. beleid van de organisatie zelf. PvE-I ter ondersteuning van een Gebouw in GebruikAnalyse Een Gebouw in GebruikAnalyse ( GGA) heeft tot doel een objectief beeld te geven van de functionaliteit, ruimtelijkheid, esthetiek en techniek van een vastgoedobject. Op basis van de GGA kunnen vervolgens knelpunten worden vastgesteld. Aan de hand van het PvE-I wordt duidelijk welke aspecten van het vastgoedobject moeten worden gemeten om het functioneren van het vastgoedobject te kunnen verbeteren.