Het voorbereidingsbesluit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De situatie ten aanzien van gebruiken en slopen kan ook worden bevroren, maar dan moet het voorbereidingsbesluit worden ‘aangekleed’: om te voorkomen dat een gebied minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van de in voorbereiding zijnde bestemming, kan bij het voorbereidingsbesluit worden bepaald, dat het verboden is bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te slopen in de aangegeven gebieden of het gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen.
150 4 Wet ruimtelijke ordening
De werken of werkzaamheden mogen dan alleen plaatsvinden met een aanlegvergunning, het slopen alleen met een sloopvergunning en het gebruik wijzigen alleen met een (eventuele) ontheffing. Het kantoor huren hoogeveen voorbereidingsbesluit vervalt na een jaar (art. 3.7 lid 5 Wro), tenzij binnen het jaar een ontwerp voor een bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Als de gemeente daarmee langer dan een jaar wacht, behoeven belanghebbenden daar niet onder te lijden: zij hebben het recht de geplande activiteiten te verrichten omdat die passen in het geldende bestemmingsplan.
Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen beroep open: art. 3.7 Wro staat op de bijlage van de Algemene wet bestuursrecht, de negatieve lijst. Het voorbereidingsbesluit dient om een gebied acuut te beschermen. Zou wel beroep openstaan, dan zou er daardoor altijd nog wel tijd zijn om een aanvraag bouwvergunning in te dienen in strijd met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. De benodigde kantoor huren nieuwegein bescherming wordt dan niet bereikt.
Voorbereiding van het bestemmingsplan De minimumeisen aan de verplichte toelichting bij het bestemmingsplan geven al aan dat veel zaken van tevoren onderzocht moeten worden. Zeker als het een gebied betreft waar ontwikkelingen aan de orde zijn, zal de gemeente vaak specialisten moeten inschakelen. Burgemeester en wethouders die voor de gemeenteraad de besluiten moeten voorbereiden, zijn verplicht met de besturen van betrokken gemeenten en kantoor huren hoofddorp waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn, overleg te voeren (art. 3.1.1 Bro). Gemeenten, provincie en Rijk zullen in het overleg hun mening geven die gebaseerd kan zijn op een structuurvisie of – bij provincie en Rijk – op algemene regels: de provinciale verordening of een AMvB (zie hierover paragraaf 4.5). De meningsvorming van de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen zal eveneens plaatsvinden aan de hand van beleidsregels, bijvoorbeeld de Beleidsregels grote rivieren van de minister van Verkeer en Waterstaat ter voorkoming van bouwen in het gebied van de rivier of de beleidsregels van een waterschap op grond waarvan bij bouwplannen ook in extra oppervlakte water moet kantoor huren emmen worden voorzien. Onderzoek, overleg en inspraak leiden uiteindelijk tot de definitieve versie van het ontwerp-bestemmingsplan.