Internationale verplichtingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Veel internationale verplichtingen van Nederland vloeien voort uit Richtlijnen die door de Europese Unie worden winkel huren amsterdam vastgesteld. Deze Richtlijnen moeten door Nederland worden omgezet in een Nederlandse wettelijke regeling. Indien een EU-richtlijn of een internationaal verdrag betrekking heeft op een Woningwet-onderwerp, kan een AMvB worden vastgesteld die een weigeringsgrond voor een bouwvergunning kan opleveren. Een dergelijke AMvB is nog niet tot stand gekomen.
6.4.2 Bouwverordening In hoofdstuk 5 is ingegaan op art. 8 lid 1 Wonw op grond waarvan de gemeenteraad een bouwverordening vaststelt, die uitsluitend de voorschriften bevat ten aanzien van de in art. 8 lid 2 Wonw genoemde onderwerpen. In hoofdstuk 5 zijn de onderwerpen gebruik, slopen en winkel huren schiphol de welstandscommissie behandeld. In deze paragraaf komen de onderdelen van de bouwverordening aan de orde ten aanzien van nieuwbouw: gebruiksvoorschriften en het tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem.
De regering zou een AMvB kunnen maken om onderwerpen aan de bouwverordening toe te voegen of de eenheid in bouwverordeningen te bevorderen (art. 8 lid 7 en 8 Wonw) waaraan de bouwverordeningen moeten worden aangepast (art. 8 lid 8 Wonw), maar van die mogelijkheid is geen gebruikgemaakt.
Gebruiksvoorschriften De bouwverordening bevat voorschriften omtrent het gebruik van woningen, woonketen, winkel huren rotterdam woonwagens, andere gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, en standplaatsen, waaronder in elk geval zijn begrepen voor
6.4 Weigeringsgronden bouwvergunning 251
schriften met betrekking tot de beschikbaarheid van drinkwater en energie en met betrekking tot brandveiligheid (art. 8 lid 2 Wonw). Deze gebruiksvoorschriften hebben ten dele een bouwtechnisch karakter.
• Voorbeeld Art. 2.1. 7 Eis tot aansluiting aan de waterleiding De in art. 3.119 van het Bouwbesluit 2003 bedoelde, in bouwwerken aan te brengen voorzieningen voor drinkwater moeten zijn winkel huren utrecht aangesloten aan het distributienet van de openbare waterleiding: a indien het bouwwerk op ten hoogste 50 m afstand van de dichtst bij zijnde leiding van het distributienet is gelegen; of b indien het bouwwerk op een grotere afstand dan 50 m van de dichtst bij zijnde leiding van het distributienet is gelegen, maar de kosten van aansluiting voor het desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 50 m.