Meerjarig planmatig onderhoud

Bij het uitvoeren van meerjarig planmatig onderhoud is het een goede zaak dat de aannemer kan worden aangesproken op de gerealiseerde kwaliteit. Kan het bouwdeel tot aan de geplande volgende onderhoudsbeurt zijn functie vervullen? Het is goed om met vaste aannemers in de geselecteerde objecten te werken. De aannemers leren de objecten goed kennen en zijn mede bedrijfsruimte huren in amsterdam zuid aansprakelijk voor het goed functioneren van het opgeleverde gebouwencomplex. Direct na oplevering vult de opzichter een evaluatieformulier in dat betrekking heeft op de wijze van werken van de aannemer. Met deze informatie verkrijgt men een duidelijk beeld waartoe een aannemersbedrijf in staat is. Na het gereedkomen van het werk zal er teruggekoppeld moeten worden naar het bestaande meerjarenplan. Onderhoudsactiviteiten die waren opgenomen in het oorspronkelijke meerjarenplan en die nu zijn uitgevoerd, moeten worden geschrapt en naar aanleiding van de uitgevoerde werkzaamheden moeten geplande onderhoudsactiviteiten worden bijgesteld dan wel extra worden opgenomen, zodat uiteindelijk bedrijfsruimte te huur op schiphol weer over een actueel meerjarenplan kan worden beschikt. Na de oplevering van het project kan de financiële balans van het totale project worden opgemaakt door het uitvoeren van een nacalculatie. 9.3. 11 Evaluatie Nog te weinig wordt uitgevoerd werk geëvalueerd De evaluatie levert kostbare informatie op over hoe het is (mis)gegaan. Juist deze informatie kan het inzicht van alle betrokkenen bij de uitvoering aanscherpen en leiden tot nieuwe kennis. Nieuwe kennis wordt ingebracht bij het bedrijfsruimte te huur in Rotterdam opzetten van nieuwe plannen ter voorkoming van eerder gemaakte fouten uit het verleden. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op kwaliteit en kosten. Kwaliteit Een belangrijk aspect van het vastgoedbeheer vormt het ‘kwaliteitsdenken’. Bij de beoordeling van de bij het vastgoedmanagement betrokken partijen staat de totale kwaliteitsketen centraal. Het uitgevoerde werk dient niet alleen te worden beoordeeld op de technische, ruimtelijke, esthetische en functionele kwaliteit zoals bedoeld en beschreven in onder andere hoofdstuk 6, maar ook op zaken zoals: – het meedenken bedrijfsruimte te huur in utrecht van de uitvoerende partij bij problemen voor en tijdens de uitvoermg; – de leveringstijden; – het nakomen van gemaakte afspraken; – de tevredenheid over het werk van de uiteindelijke gebruiker; – de prijs-kwaliteitverhouding; – de klantgerichtheid in het handelen van de uitvoerenden; – de bereikbaarheid van het bedrijf; de financiële betrouwbaarheid van de uitvoerende partij; – het aantal gebreken na de eerste oplevering in relatie tot het aantal gebreken na de tweede oplevering