Nieuwe taken

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij voorstellen tot het opleggen van nieuwe taken of wijziging van bestaande taken en bevoegdheden van de gemeentebesturen moeten de gemeenten worden geraadpleegd (via de Vereniging van flexplek huren amsterdam Nederlandse Gemeenten). Een bijzondere wet mag niet onnodig afwijken van het stelsel van de Gemeentewet (art. 115 Gemw). De minister van Binnenlandse Zaken co├Ârdineert het rijksbeleid dat de gemeenten raakt (art. 116 Gemw). De minister van Binnenlandse Zaken is verplicht de decentralisatie te bevorderen (art. 117 Gemw), inclusief de bewijslast dat het zo moet als er niet gedecentraliseerd wordt. Ook heeft hij de verplichting om bezwaar te maken bij andere bewindslieden wanneer deze maatregelen willen nemen die uit een oogpunt van decentralisatie ontoelaatbaar flexplek huren schiphol voorkomen. Art. 118, 119 en 120 Gemw geven regels over verplichte informatieuitwisseling tussen de gemeenten en de andere overheden, zowel incidenteel als systematisch (Centraal Bureau voor de Statistiek). Art. 123 en 124 Gemw bevatten een verwaarlozingsregeling voor het geval het gemeentebestuur het gevorderde bestuur (medebewind) niet verleent. Blijft de raad in gebreke, dan moeten burgemeester en wethouders het medebewind verlenen. Blijft het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester in gebreke, dan grijpen Gedeputeerde Staten respectievelijk de Commissaris van de Koningin in, op kosten van de gemeente. Voor het geval de gemeente zijn autonome taken verwaarloost (bijvoorbeeld de gemeente stelt geen begroting vast), moet daarvoor krachtens de Grondwet een regeling bij afzonderlijke wet worden getroffen (art. 132 lid 5 Gemw). In het verleden is in zo’n situatie enkele malen een speciale regeringscommissaris benoemd, aan wie alle bevoegdheden van het flexplek huren rotterdam gemeentebestuur zijn toegekend.
Bevoegdheden van de gemeenteraad Art. 147 Gemw bevestigt nog eens het primaat van de raad: de raad stelt de gemeentelijke verordeningen vast voor zover de bevoegdheid daartoe niet bij wet (bijvoorbeeld art. 176 Gemw: de burgemeester kan noodverordeningen vaststellen) of krachtens de wet door de raad zelf aan burgemeester en wethouders of de burgemeester is toegekend (op grond van art. 156 Gemw kan de raad een aantal van zijn bevoegdheden aan burgemeester en wethouders delegeren). De raad is dus het primaire orgaan flexplek huren utrecht binnen de gemeente, ook het primaire bestuursorgaan, zowel op het gebied van autonomie als op het gebied van medebewind. Overigens geeft de bijzondere wetgever steeds met zo veel woorden aan van welk bestuursorgaan het medebewind wordt gevraagd, dus van ‘de gemeenteraad’ of van ‘burgemeester en wethouders’.