Organisatieadviseurs, accountants, juristen

Gerelateerde afbeelding

De OR kan zich bij zijn werkzaamheden laten bijstaan door externe deskundigen (bijvoorbeeld organisatieadviseurs, accountants, juristen). De kosten van de externe deskundigen worden door de onderneming gedragen. Indien deze kosten onredelijk zijn, kan de ondernemer bezwaar maken. De ondernemer kan geen bezwaar maken tegen de persoon van de in te kantoorruimte huren amsterdam schakelen deskundige. Met instemming van de ondernemer mag de OR ook de hulp inroepen van specialisten binnen de onderneming.
OR: achterban, scholing en rechtsbescherming Voor het goed functioneren van de ondernemingsraad is de relatie met de achterban van groot belang. Door contact te houden met de achterban, wordt inhoud gegeven aan de vertegenwoordigende taak van de OR. Daarmee organiseert de kantoorruimte huren schiphol ondernemingsraad draagvlak voor de eigen besluiten. Bovendien werkt het stimulerend voor de leden van de ondernemingsraad. Weliswaar bood de WOR (1979) reeds een aantal aanknopingspunten voor de relatie met de achterban. Daaraan is in een nieuwe wet een basisvoorziening voor het raadplegen van de werknemers toegevoegd. De ondernemer moet de ondernemingsraad (en de commissies) in staat stellen de werknemers te raadplegen. Werknemers moeten vervolgens in staat worden gesteld aan die raadpleging deel te nemen. Voorzover dat tenminste noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van de ondernemingsraad. In de kantoorruimte huren rotterdam wet staat geen uitgewerkte regeling. Op basis van de wet kunnen nadere afspraken worden gemaakt met de ondernemer. scholingsdagen Voortaan hebben naast OR-leden, die minimaal recht hebben op vijf scholingsdagen per jaar, ook de leden van alle vaste commissies en onderdeelcommissies van de OR recht op drie vrije dagen per jaar voor scholing. Dat betekent dus dat OR-leden die tevens lid zijn van een commissie recht hebben op ten minste acht kantoorruimte huren utrecht scholingsdagen.
Werknemers die het initiatief nemen of hebben genomen bij het oprichten van een ondernemingsraad krijgen voortaan bescherming tegen benadeling in hun positie in de onderneming. Ook de ambtelijk secretaris krijgt deze bescherming. Bovendien krijgt de ambtelijk secretaris dezelfde ontslagbescherming als OR-leden. Als er een ambtelijk secretaris is, krijgt deze dezelfde faciliteiten als de ondernemingsraad en de commissies.