Outplacementactiviteiten

Gerelateerde afbeelding

De meeste organisaties kiezen ervoor om de outplacementactiviteiten uit te besteden aan een bureau. De redenen voor uitbesteding moeten gezocht worden in het vermij- uitbesteding den van belangenconflicten (de werkgever is in deze situatie werkgever en adviseur) en het ontbreken van kennis over sollicitatietechnieken en de arbeidsmarkt. Ook beschikken de meeste organisaties niet over een goed opgezet informatie- en contactennetwerk. Aan outplacement zijn natuurlijk ook kosten verbonden. In het kader Cijfers & Trends is een aantal kostensoorten opgesomd, die in beschouwing genomen moeten worden bij de afweging of men wel of niet van outplacement gebruik wil maken. Cijfers & Trends Belangrijke kostensoorten bij outplacement-beslissing 16
Kosten bij outplacement Kosten bij ontslag zonder outplacement
vergoeding outplacementadviseur salariskosten gedurende ontslagaanvraag en opzegtermijn doorbetaling salaris tijdens ontslag langere termijn voor het verlenen van de ontslagvergunning als gevolg van protest van de werknemer aanvraag-en opzegtermijn, totdat risico van een juridische ontslagprocedure de kandidaat een nieuwe werkkring en de daarmee gepaarde kosten heeft gevonden kosten als gevolg van: daling motivatie werknemer daling maatschappelijk imago
Ten slotte zal een organisatie, wanneer gebruik wordt gemaakt van de diensten van een extern bureau, een keuze moeten maken uit het aanbod van bureaus. Voor een goed onderbouwde keuze van een kantoor huren hoofddorp outplacementbureau onderscheidt Raadgevend Bureau Claessens (1988) een vijftal criteria: • integriteit (onder andere hoe is de reputatie van het bureau?); • continuïteit (onder andere hoe lang bestaat het bureau en hoeveel fulltime medewerkers zijn er in dienst?); • professionaliteit (onder andere hoeveel opdrachten heeft het bureau in de sector en op het niveau waarvoor de organisatie belangstelling heeft?); • methoden (onder andere wat wordt aangevoerd als theoretische basis voor deskundigheid en welke methoden en technieken worden door het bureau gehanteerd?); • faciliteiten (onder andere hoe is de bereikbaarheid, beschikbaarheid secretariaat?).
In het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op de bestuurders van organisaties namelijk het management.