Personele organisatie productielogistiek


Een goedgekozen productiebesturingssysteem kan voor een bedrijf voordelen opleveren. Van doorslaggevend belang voor die keuze is het somt product dat doorstroomt in de productie. Door de vorm ende opbouw hiervan blijken veel toepassingen onuitvoerbaar. Het is dan de vraag wat er aangepast moet worden: het besturingspakket ofhet product. Aanpassing van het product blijkt meestal moeilijk te verwezenlijken. Moba, uit de openingscasus, is erin geslaagd een succesvol productiebesturingssysteem op te bouwen. Voor een inzicht hoe dit tot stand kwam, willen we eerst nader ingaan op het product ende opbouw daarvan. Een product is een voorwerp of dienst, al dan niet in de eigen onderneming vervaardigd ofvan derden betrokken, die bedoeld is om met een meerwaarde te worden verkocht.
In een aantal bedrijven spreekt men in plaats van over producten ook wel over artikelen, stock keeping units (SKU’s) of stocknummer. Men noemt dit ook wel verhandelbare eenheden. Deze termen worden vaak in handelsfirma’s gehanteerd. De keuze heeft meestal een historische kantoor huren zuidas achtergrond. Het is van belang dat er duidelijke definities voorhanden zijn in de onderneming, alvorens men overgaat tot een vorm van productiebesturing en automatisering. Door een verkeerde interpretatie van een begrip kan een ┬áverkeerde wijze van aansturing ontstaan. Het is herhaaldelijk voorgekomen dat door een foutieve omschrijving een softwarepakket volkomen vastliep. Voor de duidelijkheid zullen wein het vervolg alleen het begrip product hanteren. Meestal worden producten ge’identificeerd op basis kantoor huren schiphol┬ávan een productnummer, waarmee het product op unieke wijze wordt weergegeven. Dit wordt ook wel de entiteit van het product genoemd. Van het product liggen dan de form, fit en function (FFF) vast. Met ‘form’ wordt de uitwendige vorm bedoeld, die moet aansluiten bij de omgeving van het product. De ‘fit’ slaat op de mogelijkheid tot aansluiting op andere producten, zoals stekkers en gebruik van aansluitingsgaten. De ‘function’ heeft betrekking op de wijze van presteren van het product. Het kan bijvoorbeeld 220V omzetten in een bepaalde warmtehoeveelheid. De FFF garandeert een belangrijke mate van uitwisselbaarheid voor de klant. Bij een herhalingsbestelling zal het productnummer hiervoor de belangrijkste sleutel vormen. De kantoor huren rottrerdam informatie die in of aan het productnummer gekoppeld wordt, is van groot belang voor de besturing. Als de FFF van een product verandert, zal het productnummer voor de identificatie ook moeten veranderen. Het aantal productnummers dat men intern gebruikt, is onder andere maatgevend voor de moeilijkheidsgraad van het besturingsproces. Men ziet dit nogal eens varieren voor diverse soorten bedrijven. We kantoor huren utrecht geven in tabel 6.1 enige voorbeelden van bedrijven met verschillende aantallen productnummers. Per bedrijf kunnen er nog grote verschillen voorkomen. Zo zijn er producenten van kantoormeubelen die maar enkele tientallen ofhonderden nummers onderscheiden. Een bedrijf als Ahrend kent er echter wel 100 000.