Provinciale Staten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Indien Provinciale Staten niet hebben besloten dat Gedeputeerde Staten de voor de verwezenlijking van het provinciale project benodigde besluiten nemen, ligt de bevoegdheid daartoe nog bij kantoor huren hoogeveen gemeente en waterschap. Het is mogelijk dat die bestuursorganen op grond van hun eigen beleid niet de besluiten willen nemen om het provinciale project naar de wens van de provincie uit te voeren. Meestal is er dan een conflictsituatie. De provincie heeft dan de mogelijkheid een besluit te nemen in de plaats van de bestuursorganen (art. 3.34 Wro). Gedeputeerde Staten kunnen de beslissing nemen indien een bestuursorgaan, uitgezonderd een bestuursorgaan van het Rijk, niet of niet tijdig overeenkomstig de aanvraag beslist, dan wel een beslissing neemt die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten wijziging behoeft. Indien Gedeputeerde Staten voornemens zijn zelf een beslissing te nemen, plegen zij overleg met het bestuursorgaan dat in eerste kantoor huren nieuwegein aanleg bevoegd is te beslissen.
4.3.3 Rijkscoördinatie In geval van rijkscoördinatie moet eveneens eerst het ‘startbesluit’ tot coördinatie worden genomen, waarin wordt bepaald dat de verwezenlijking van een onderdeel van het nationaal ruimtelijk beleid het wenselijk maakt dat besluiten worden gecoördineerd. Het startbesluit kan bij wet worden genomen of bij een besluit van een minister in overeenstemming met (het gevoelen van) de ministerraad. Een besluit daartoe van een minister wordt toegezonden kantoor huren hoofddorp aan Tweede en Eerste Kamer. Aan het besluit wordt geen uitvoering gegeven dan nadat beide kamers daarmee hebben ingestemd. Met het besluit wordt geacht te zijn ingestemd indien geen van beide kamers binnen vier weken na de toezending van dat besluit een besluit heeft genomen omtrent de behandeling daarvan (art. 3.35 lid 8 Wro). Indien bij het startbesluit niet alleen wordt besloten bepaalde besluiten te coördineren maar ook een rijksinpassingsplan vast te stellen, wordt de kantoor huren emmen bestemmingsplanprocedure gevolgd voor de totstandkoming van het rijksinpassingsplan. Daarbij wordt de minister aangewezen die in de plaats treedt van burgemeester en wethouders en gezamenlijk met de minister van VROM in de plaats treedt van de gemeenteraad.