Relatie met andere wetgeving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Art. 38a vervolgt met te bepalen dat de gemeenteraad bij het vaststellen van een bestemmingsplan rekening moet houden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. De wet regelt verder dat een aanvrager om een aanlegvergunning, een winkel huren amsterdam bouwvergunning, of een vrijstelling als bedoeld in de Wet op de ruimtelijke ordening, een rapport moet overleggen waarin de archeologische waarde van het betreffende terrein moet zijn vastgesteld.
De belangrijkste taak van de provincie is het aanwijzen van archeologische attentiegebieden (art. 44 Monw).
Ad h Opgravingsvergunning Art. 45 Monw verbiedt het doen van opgravingen zonder schriftelijke vergunning van de winkel huren schiphol minister van OC&W. Onder opgravingen wordt verstaan: het verrichten van werkzaamheden met als doel het opsporen of onderzoeken van monumenten, waardoor verstoring van de bodem optreedt. Een vergunning wordt alleen verleend aan ter zake kundigen en is altijd beperkt tot een bepaalde opgraving of tot een bepaald gebied.
Wanneer derden bij opgravingen roerende monumenten vinden waarvan niemand het eigendom kan claimen, worden winkel huren rotterdam deze eigendom van de provincie, van de gemeente indien zij beschikt over een depot waarin roerende monumenten kunnen worden opgeslagen of van de staat indien de monumenten buiten het grondgebied van een gemeente zijn gevonden. De Monumentenwet heeft raakvlakken met de Woningwet, WRO en WSDV.
Woningwet Wanneer aan een monument bouwactiviteiten plaatsvinden, is naast een vergunning op grond van de Monumentenwet ook altijd een bouwvergunning op grond van de Woningwet vereist. Dit geldt ook wanneer aan een monument bouwactiviteiten plaatsvinden die op grond van de Woningwet bouwvergunningsvrij zijn (zogenoemde vrije bouwwerken). De bepalingen voor winkel huren utrecht vrije bouwwerken in art. 43 Wonw gelden namelijk niet indien er sprake is van een monument als bedoeld in de Monumentenwet of in een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening (art. 43 lid 2 Wonw).