Research en ontwikkeling: gericht op innovatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Research en ontwikkeling: gericht op innovatie
Tot voor kort meende men wel dat er in deze functie niet veel georganiseerd kon en moest worden. Het ontwikkelen van nieuwe product-/ dienstverleningsideeën en toepassingen daarvan vergt namelijk een klimaat van vrijheid (in gebondenheid), weinig regels en procedures. Een toenemende behoefte aan vernieuwing en productinnovatie in organisaties vanuit veranderde behoeftepatronen en eisen vanuit de omgeving eist echter ook in deze bedrijfsfunctie vergroting van effectiviteit i.c. beheersing van research- en ontwikkelingsactiviteiten. Subsidiëring door de overheid heeft stellig de aandacht in bedrijven voor innovatie gestimuleerd; het management dient het initiatief en de verantwoordelijkheid hiervoor echter zelf te nemen. In grote ondernemingen dikwijls al systematisch uitgeoefend, is dat evenzo nodig in middelgrote en kleine bedrijfsruimte eindhoven organisaties (in de profit- en non-profitsectoren van onze maatschappij), dat wil zeggen: speurwerk naar ideeën, een systematische benadering van productontwikkeling, onder meer door middel van projectmanagement. Research en ontwikkeling betreft een functie die met name in de productiesectoren en dienstverlenende sectoren moet voorkomen, maar in feite ook zou moeten worden onderkend in overheidsorganisaties en andere non-profitorganisaties. Naast het systematisch aandacht schenken aan onderzoek naar nieuwe mogelijkheden behoort hiertoe ook het verder ontwikkelen en verbeteren van bestaande werkwijzen en activiteiten. In grote organisaties bevinden zich speciale afdelingen en/ of functionarissen die zich met onderzoek en ontwikkeling bezighouden. In kleine organisaties houden productiemanagers en andere lijnmanagers zich ermee bezig. In die gevallen is research en ontwikkeling feitelijk een nevenactiviteit, die niet zelden in de knel komt als het ‘lopende werk’ voor moet gaan. Een zekere ‘toevalligheid’ in de aandacht voor ontwikkelingen valt dan niet te ontkennen, met het gevaar dat men ‘ongemerkt’ achterop raakt of eigen nieuwe mogelijkheden mist. Het komt voor, met name met betrekking tot meer fundamentele research, dat een organisatie te klein is om de kosten ervan te dragen. In bepaalde bedrijfstakken en branches treft men wel externe researchlaboratoria aan die collectief gefinancierd worden. In dit verband kunnen bijvoorbeeld verschillende ‘niveaus’ van diensteninnovatie respectievelijk verbeterde dienstverleningsprocessen worden onderscheiden: diensten die totaal nieuw zijn voor de organisatie en de markt; nieuwe dienstenklassen of toevoegingen van diensten aan de bestaande dienstenklasse; belangrijke veranderingen in dienstenvormen, type diensten, nieuwe merken en dienstenvarianten die een onderneming ontwikkelt; herpositionering van bestaande diensten; bestaande diensten voor nieuwe marktsegmenten; nieuwe diensten die een zelfde resultaat opleveren tegen lagere kosten voor de onderneming.
Merk de verwantschap op van deze indeling met de mogelijkheden uit de matrix van Ansoff uit hoofdstuk 4.