Reverse logistics

Omdat reverse logistics convergente goederenstromen omvat, uit meerdere bronnen worden goederen in een punt verzameld, lijkt een MRP-systeem het beste toepasbaar. Op deze wijze kunnen de ingezamelde goederen met behulp van een omgekeerde stuklijst uit elkaar worden gehaald en ontstaan herbruikbare onderdelen. Pullbenadering MRP gaat echter uit van een pullbenadering, dat wil zeggen dat de input gestuurd wordt door de vraag. Bij retourstromen is dit echter niet altijd het Pushsituatie geval. Er kan ook sprake zijn van een pushsituatie, waarbij kantoor huren zuidas de aanvoer wordt gestuurd door het aanbod.
Vraaggedreven goederenstromen Aanbodgedreven goederenstromen
Ook volgens Flapper (1997) kan bij reverse logistics onderscheid worden gemaakt tussen vraaggedreven en aanbodgedreven goederenstromen. Vraaggedreven goederenstromen kunnen (vrijwel) geheel zelfworden bepaald door een bedrijf, terwijl dit voor aanbodgedreven goederenstromen (v rijwel) niet geldt. Vaak zal verzamelen in de context van hergebruik bestaan uit een combinatie kantoor huren schiphol van ‘spontane’ autonome toelevering en vraaggedreven verzamelactiviteiten.
Het punt waar aanvoergedreven stromen overgaan in vraaggedreven stromen of andersom kan als een soort ontkoppelpunt (OP) worden gezien.
Dit punt vervult een voorraad- of bufferfunctie en kan bijvoorbeeld een material recovery facility ofbewerker zijn. In geval er sprake is van vraaggedreven goederenstromen kan ook bij reverse logistics gebruik worden gemaakt van de MRP-systemen. Wanneer dit echter niet het geval is, zal wellicht een nieuw besturingssysteem (reverse recources planning?) ontwikkeld moeten worden.
9.3.4 lnformatie Zowel Kopicki e.a. (1993) als Stock (1992) zien mogelijkheden voor informa- lnformatietiesystemen op het gebied van reverse logistics. Hoewel deze auteurs ervan systemen uitgaan dat de informatiesystemen kantoor huren rottrerdam uit de heenlogistiek in ongewijzigde vorm op het reversetraject toepasbaar zijn, blijkt uit de praktijk dat toch enige aanpassing is vereist. Logistieke informatiesystemen zullen in staat moeten zijn voldoende ondersteuning te bieden voor het beheersen en beheren van retourstromen. Uit een inventarisatie van een groot aantal in Nederland bestaande informatiesystemen blijkt dat er nauwelijks pakketten zijn die de besturing van retourstromen ondersteunen. Als de bestaande pakketten iets op het gebied van retourstromen te bieden hebben, dan is dit kantoor huren utrecht in het algemeen alleen afgestemd op de beheersing van retouremballage. Nodig zijn systemen met functies als ‘omgekeerde’ stuklijsten en genereren van werkorders uit retourstromen.