Strategieën per marketinginstrument

Gerelateerde afbeelding
Bij portefeuillemanagement worden de volgende fasen onderscheiden: 1 het in de matrix weergeven van de portefeuille van activiteiten; 2 het analyseren van de portefeuille. Hierbij wordt gekeken naar de evenwichtige opbouw van de portefeuille, het toekomstbeeld en de vraag of de verschillende activiteiten SBU ‘s) nu en in de toekomst te financieren zijn; 3 keuze van een strategie voor de s B u. Naar aanleiding van de analyse zal een keuze moeten worden gemaakt voor de gewenste ontwikkeling van SBU ’s binnen de portefeuille (zie figuur 2.14).
Succesvol toepassen van de portefeuille-analysetechniek stelt specieke eisen aan de organisatie en het management. Hierop zal vervolgens worden ingegaan.
.ä. Figuur 2.14 Gewenste ontwikkeling van SBU’s in de portefeuille
Organisatie In de praktijk zien we dat een business niet altijd geheel
Concurrent 2 f 50 miljoen
samenvalt met een organisatorische eenheid, zoals een divisie of een af- organisatorische eenheid deling. De informatievoorziening en managementrapportage zijn echter wel afgestemd op de organisatorische eenheid. Het probleem is dan ook vaak dat het moeilijk is om strategische informatie te krijgen die alleen betrekking heeft op een bepaalde business. Daar waar een business binnen vergaderruimte eindhoven bijvoorbeeld meer dan een organisatorische eenheid valt, is de verantwoordelijkheid voor de business ook verdeeld. Dat is een belangrijke reden om businesses zo veel mogelijk in één organisatorische eenheid onder te brengen. Daarnaast zal de financiële rapportage moeten worden afgestemd op individuele ssu’s. Een ander belangrijk probleem is de (tijdige) beschikbaarheid en de actualiteit van informatie voor het kunnen uitvoeren van de portfolioanalyse. Vaak is er sprake van een onvoldoende aansluiting van verschillende informtiesystemen waardoor veel informatie opnieuw in systemen moet worden ingebracht met het gevaar van fouten.
Management Een ander probleem van portefeuillemanagement heeft te maken met bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Business Unit Managers. Een manager van een ssu met een cash-cow-business zal niet snel bereid zijn om zijn cash flow te investeren in businesses die buiten zijn verantwoordelijkheid liggen. Een manager van een questionmark-business heeft dit geld hard nodig en zal bij de concernleiding aandringen op overdracht van geld.