Te stellen eisen aan een organisatie

Gerelateerde afbeelding

Te stellen eisen aan een organisatie
Bij het beoordelen van een organisatie moet een aantal aspecten van een ‘gezonde’ organisatie in het oog worden gehouden. De organisatie moet aan een aantal eisen voldoen, waarnaar ze ook beoordeeld kan worden: effectiviteit Effectiviteit, wat betekent dat de doelen die werden kantoor huren amsterdam gesteld, ook bereikt worden c.q. bereikt kunnen worden: daarbij valt te letten op de aanwezige capaciteiten van de organisatieleden, de mate van voorspelbaarheid van de resultaten gegeven de te brengen offers (kosten) en de realiter te verwachten opbrengsten: tot die resultaten behoren ook de beoogde kwaliteitsaspecten. flexibiliteit Flexibiliteit, waarmee de mogelijkheid tot aanpassing en verandering bij wijzigende situaties wordt bedoeld. Veranderingen in de markt, de technologie, de maatschappelijke kantoor huren schiphol ontwikkelingen en de menselijke relaties kunnen vragen om bijstelling en aanpassing van de organisatie. Flexibel is een organisatie wanneer de aanpassingsmogelijkheden ingebouwd zijn in structuur en functionering. continu1teit Continuïteit, dat wil zeggen dat de organisatie gericht is op voortbestaan en niet op tijdelijkheid. Tijdelijke organisaties, die veelal met projectorganisaties worden aangeduid, vallen dus buiten dit kenmerk, omdat in die gevallen de tijdelijkheid van tevoren vaststaat. Voorwaarden voor continuïteit liggen zowel in het vlak van bemensing (personele kantoor huren rottrerdam mogelijkheden), materiële aspecten (financiën, technologie) als van omgeving (marktgerichtheid). Duidelijkheid, zowel voor de leden van de organisatie zelf als voor de omgeving. Deze eis is belangrijk om misverstanden omtrent verwachtingen, mogelijkheden enzovoort te voorkomen: onduidelijkheid leidt al gauw tot fouten. efficiency Efficiency, wat erop neerkomt dat de doelen bereikt worden met een optimaal gebruik van mensen en middelen. Het voorkomen van verspillingen, het bewaken en onder controle houden van in de processen gebruikte hoeveelheden kantoor huren utrecht teneinde tijdens de processen te kunnen bijsturen, is een kenmerk van een goede organisatie. satisfactie Satisfactie, dat wil zeggen de mate waarin de behoeften van de organisatieleden worden bevredigd door middel van de in de organisatie ontwikkelde wijze van taak- en bevoegdheidsverdeling alsmede via de stijl van leidinggeven die in de organisatie gehanteerd wordt.