Typering beschikking

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Typering beschikking Een beschikking is een bepaald soort besluit, namelijk een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag (art. 1:3 Awb). De in hoofdstuk 4 opgenomen bepalingen aangaande beschikkingen gelden voor alle soorten flexplek huren amsterdam beschikkingen, variërend van de verlening van een bouwvergunning tot het verlenen van een koninklijke onderscheiding.
Aanvraag van een beschikking Onder een aanvraag kan worden verstaan ‘een verzoek van een belanghebbende aan een bestuursorgaan om een besluit te nemen’ (art. 1:3 lid 3 Awb). Uitzonderingen daargelaten wordt een verzoek om een schriftelijke beschikking ook schriftelijk ingediend (art. 4:1 Awb). Bij wettelijk voorschrift kan van deze regel worden afgeweken en kan een aanvraag mondeling worden ingediend. In principe kan een aanvraag ook elektronisch, bijvoorbeeld flexplek huren schiphol via e-mail worden ingediend.
• Voorbeeld In art. 43 lid 1 Wet werk en bijstand is impliciet bepaald dat aanvragen ook mondeling kunnen geschieden.
Art. 4:2 lid 1 Awb bevat een aantal formele elementen waaraan de aanvraag moet voldoen: de aanvraag dient ondertekend te zijn en ten minste te bevatten: naam en adres van de aanvrager; de dagtekening; een aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd.
98 3 Bestuursrecht algemeen
Het tweede lid bepaalt dat de aanvrager voorts gegevens en bescheiden dient te overleggen die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en over welke bescheiden hij redelijkerwijs de beschikking flexplek huren rotterdam kan krijgen. Normaliter zal een bestuursorgaan zelf moeten zorgen dat het de beschikking krijgt over de gegevens die nodig zijn voor het nemen van verantwoorde beslissingen. Art. 3:2 Awb bepaalt immers dat het bestuursorgaan bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis vergaart over relevante feiten en de af te wegen belangen. Dit vloeit voort uit het zorgvuldigheidsbeginsel. Bij beschikkingen op aanvraag moet de aanvrager ervoor zorgen dat hij de noodzakelijke gegevens, waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen, aan het bestuur verstrekt. Op grond van art. 4:5 Awb kan het bestuursorgaan een aanvraag buiten behandeling laten indien: de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag; of de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van flexplek huren utrecht de beschikking; of een van de bij de aanvraag behorende gegevens in een vreemde taal is gesteld en een vertaling noodzakelijk is voor de beoordeling van de aanvraag of voorbereiding van de beschikking.