Veelzijdig instrumentarium

Gerelateerde afbeelding

De verschillen tussen de vele systemen van beloning komen erop neer dat er enerzijds verschillende mensbeelden achter verscholen zitten en anderzijds verschillend gedacht wordt over de manier waarop de productie geregeld dient te worden en hoe een organisatie in stand kan worden gehouden. Om meer structuur in deze problematiek te brengen is het goed stil te staan bij de twee basisfactoren die de beloning beïnvloeden: • het werk dat de persoon doet (de functie) • de wijze waarop het persoon het werk doet (de prestatie).
Het eerste punt heeft te maken met de functiewaardering, het tweede met de vaststelling van de beloning.
Bij functiewaardering gaat het erom te komen tot gerechtvaardigde loonverhoudingen. Om dit te bereiken zal een analyse, beschrijving en gradering van functies binnen organisaties moeten plaatsvinden. Het resultaat is dat een methodiek ontstaat die tot objectievere salarisvaststelling leidt (een functiewaarderingssysteem). Behalve voor een systematische vaststelling en motivering van beloningsverhoudingen kan functiewaardering gebruikt worden voor personeelsbeoordeling, loopbaanplanning, werving en selectie en het (her)structureren van een organisatie. Het uitgangspunt van het functiewaarderingssysteem is de wijze waarop de organisatie en de functies daarbinnen behoort te zijn ingericht, gegeven de organisatiedoelstelling. De ondernemingsdoelstelling en de daarvan afgeleide doelstellingen (zoals sector- en afdelingsdoelstellingen) vormen het raamwerk waarin de functies flexplek eindhoven moeten passen. Bovendien dient het functiewaarderingssysteem flexibiliteit in zich te dragen om de aanpassingen die door de markt en marktomgeving worden gevraagd mogelijk te maken. Daarom moet de organisatie het systeem zeer ‘up to date’ houden.
In de praktijk is een veelzijdig instrumentarium van functiewaarderingsmethoden ontwikkeld, waarvan de bekendste vier methoden behandeld worden.3
Rangschikkingsmethode In deze methode wordt een aantal hoofdfuncties onderscheiden. Van deze hoofdfuncties is het salaris bekend. De andere functies worden vervolgens aan de hand van deze hoofdfuncties gerangschikt en gehonoreerd. Deze functies worden dus als het ware vergeleken en gewogen aan de hand van de hoofdfµncties en daarna in de rangorde ingepast.